Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
administratíva cestovnej kancelárie ACK
administratíva predajne ADP
administratívne práce v praxi ADX
anglický jazyk 2AJ
anglický jazyk ANJ
animačné a kongresové služby AKY
animačné služby ASL
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
aplikovaná informatika pre podnikateľov IPD
aplikovaná informatika v cestovnom ruchu ICR
aranžovanie a propagácia ARP
bankovníctvo BAK
bankovníctvo a daňová sústava BDS
biológia BIO
biológia a ekológia BIE
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z informatiky CVI
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z odevnej technológie COT
cvičenia z technológie CTE
cvičenia z výpočtovej techniky CVT
cvičná firma CFA
daňová sústava DAS
daňovníctvo DNV
dejepis DEJ
dejiny dizajnu DDI
dejiny kultúry DEK
dejiny výtvarnej kultúry DVK
dizajnérska prax DJP
dopravná výchova DOV
ekológia EKL
ekológia EKO
ekonomické cvičenia EKC
ekonomické cvičenia vo vybranej firme ECV
ekonomika EKA
ekonomika EKO
ekonomika a organizácia EOR
ekonomika a riadenie EKR
ekonomika podniku CR EPR
etická náuka ETN
etická výchova ESV
etika ETI
figurálna kresba FKR
figurálne kreslenie FIK
filozofia FIL
financie FIN
francúzsky jazyk 2FJ
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
geografia cestovného ruchu GOR
grafické systémy GRS
história a regionálne dejiny HAE
hospodárska geografia HOG
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárske právo HPP
hospodárske výpočty HVY
hotelierstvo HOT
hoteliérstvo a gastronómia HAG
chémia CHE
informatika INF
informatika a výpočtová technika IVT
jazyková konverzácia anglická JKA
jazyková konverzácia nemecká JKN
kongresové služby KGS
konštrukcia odevov KOO
konštruovanie a modelovanie odevov KAD
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
kreatívne cvičenia KCX
kreatívne činnosti KRC
kreslenie a konštrukcia strihov KKS
laboratórne z chémie LCH
logistika a distribúcia LDI
logistika a distribúcia LGD
manažérska komunikácia MAK
manažment MNZ
manažment osobných financií MOF
manažment podnikov cestovného ruchu MPC
manažment v odevníctve MNO
marketing MKT
marketingová komunikácia a propagácia MKG
matematika MAT
matematika MAT2
medzinárodné obchodné vzťahy MOW
modelovanie odevov OMO
náboženská výchova NBV
náboženstvo NAB
náuka o materiáli NML
náuka o spoločnosti NAS
náuka o výrobe a tovare NVT
navrhovanie NAV
navrhovanie a modelovanie odevov NMO
nemecký jazyk 2NJ
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obchodná administratíva OHO
obchodná administratíva a korešpondencia OAK
obchodná komunikácia v cudzom jazyku CJO
obchodná matematika OMA
obchodná prevádzka OCH
obchodno-právna korešpondencia v cudzom jazyku OPQ
odborná prax PRX
odborný cestovný ruch ODB CR
odborný odevníctvo ODB ODE
odborný výcvik OVY
odevná prax OAX
odevná technológia ODT
odevná tvorba OTB
odevná výroba OEV
odevné materiály OVN
odevné stroje a automaty OSA
odevné výtvarníctvo ODV
odevný dizajn ODH
organizácia odevnej výroby ORG
osobné financie - praktikum OFM
osobné financie - praktikum OFM
personalistika PER
písanie na počítači PPC
počítačová grafika POG
počítačová grafika POG
podnikanie PDN
podnikanie a drobné podnikanie DPP
podnikanie v cestovnom ruchu VCR
podnikanie v odevnej výrobe POV
podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu QVC
podnikateľská etika ETP
podnikateľská komunikácia PKK
podnikateľská komunikácia - seminár PQQ
podnikateľské analýzy PAL
podnikateľské analýzy PAL
podnikové financie POF
podnikové financie - praktikum CFC
poradenstvo pre podnikateľov PDS
Praktiká vo firme FPA
právna náuka PRN
právne poradenstvo PQX
právne základy finančných služieb FSP
právo pre podnikateľov PPW
právo v praxi 1PP
prax PXA
projektová činnosť PJX
projektové cvičenia CPJ
projektový manažment PRM
propagácia a aranžovanie PPA
propagácia a reklama firmy PFX
propagácia a reklama firmy - praktikum CFK
propagačná a reklamná tvorba PGE
psychológia PSY
psychológia a sociológia práce PSQ
psychológia práce PSP
psychológia práce a trhu PPU
psychológia prevádzky PQG
psychológia trhu PHP
regionálne zvyky a tradície RZD
rétorika a komunikácia KIR
riadenie odevnej výroby ROV
ruský jazyk 2RJ
ruský jazyk RUJ
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby a cestovný ruch SRH
sociálna komunikácia SLK
Softvérové aplikácie SWE
spoločenská a estetická výchova SEV
spoločenská komunikácia KMM
spoločensko-vedecký seminár SDW
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
sprievodcovská činnosť SPC
sprievodcovské služby SRQ
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STN
styling TYL
španielsky jazyk 2SJ
španielsky jazyk SJA
športové hry SPH
technické kreslenie TCK
technika administratívy TEA
technika prevádzky TPY
technológia TEC
Technológia a materiály TEM
technológia služieb cestovného ruchu TSF
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TCO
teória interiérovej tvorby TIT
tovaroznalectvo TVZ
triednická hodina THF
účtovníctvo UCT
účtovníctvo I. UC1
účtovníctvo II. UC2
úvod do makroekonómie MEU
úvod do sveta práce USP
verejné a súkromné právo VEJ
výchova k podnikaniu VPD
výchova k podnikaniu VPD
výpočtová technika VYT
výtvarná príprava VPR
základy ekológie ZEK
základy interiérového dizajnu ZID
základy modelovania ZMX
základy modelovania odevov ZMO
základy podnikateľského myslenia MYP
základy práva ZYP
základy práva európskej únie ZJN
základy prírodných vied ZHI
základy techniky ZTH
základy techniky ZTH
základy umeleckej prezentácie ZUR
základy úspešnej komunikácie ZUK
základy vizuálnej komunikácie ZVN
zdravotná telesná výchova ZRT
zdravý životný štýl ZZS
zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018