Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3158 M styling a marketing 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6341 M škola podnikania 6405 K pracovník marketingu 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Aktuálne študijné odbory

6341 M  škola podnikania  

ŠkVP: Ekonomicko-právne služby a poradenstvo

Štúdium v tomto študijnom odbore je príbuzné štúdiu v obchodných akadémiách, obohatené o predmety so zameraním na právo. Pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Dáva teoretické aj praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej činnosti a riadenie podnikovej činnosti. 

Odborné vzdelanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

Absolvent sa vyznačuje  potrebnými odbornými znalosťami v danej oblasti a je schopný vykonávať analýzu vzniknutej situácie, rýchle sa rozhodovať a pružne reagovať pri riešení praktických ekonomických a právnych problémov. Je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách, metódach ich získavania a o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku a o právnych vzťahoch medzi organizáciou a klientom.

Trvalo sa zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami.

Získa schopnosť komunikovať v dvoch   cudzích jazykoch podľa vlastného výberu – anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom resp. španielskom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Typ a charakter získaného vzdelania vzhľadom na obsah, metódy a  formy štúdia vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity absolventa v oblasti finančného, daňového, právneho poradenstva a účtovníctva.  

Stáva kvalifikovaným odborníkom v oblasti aplikácie ekonomicko-právnych činností v podnikateľskej sfére, v subjektoch výroby, obchodu, nevýrobných a finančných služieb, ako aj v orgánoch a inštitúciách verejného sektoru.

Môže  pôsobiť v oblasti podnikateľskej sféry rôznych sektorov, alebo v orgánoch a inštitúciách verejného sektoru ako pracovník stredného manažmentu, resp. poradca v oblasti podnikania a súvisiacich právnych oblastiach (bankovníctvo, poisťovníctvo, daňovníctvo)  podľa požiadaviek trhu.

Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne právneho zamerania.

Ekonomicko-právne_služby_a_poradenstvo_učebný_plán_16_17

Súhlasné stanovisko SOPK