Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3158 M styling a marketing 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6341 M škola podnikania 6405 K pracovník marketingu 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Aktuálne študijné odbory

8299 M  dizajn interiéru - umelecký odbor

ŠkVP: Dizajnérska tvorba

Štvorročné štúdium študijného odboru dizajn interiéru je štruktúrované  tak, aby žiakom poskytlo potrebné zručnosti pre začiatok vlastnej tvorby v oblasti interiérového dizajnu. Cieľom výučby je stať sa profesionálnou osobnosťou so špeciálnym talentom, ktorý si vyžaduje tento odbor. 

Štúdium začína všeobecnými charakteristikami profesie a cez poznávanie histórie vývoja dizajnu, priemyslu a jeho odvetví, umenia a výtvarnej stránky sa dostávajú k vlastnej tvorbe a realizácii projektov, ktoré sú výsledkom rozličných pohľadov.

Absolvent získa primerané vedomosti z teórie interiérovej tvorby, dejín architektúry a dizajnu. Získa teoretické a praktické poznatky o navrhovaní interiérov bytových a nebytových priestorov, ktoré sú založené na štúdiu dizajnu a interiérovej tvorby, rozvíjaní praktických zručností a ich uplatnení v samostatnej interiérovej tvorbe.

Absolvent štúdia získa výtvarno-technické profesionálne zručnosti, zamerané na tvorbu návrhov dizajnérskych riešení i konečného dizajnu produktu. Formou praktickej činnosti spoznáva pracovné postupy a jednotlivé technologické operácie nadobúdajú konkrétne predstavy. Získava profesionálny vzťah k estetickému spracovaniu materiálu a prehlbuje sa jeho cit k výberu vhodného materiálu. Vytvára si trvalé pracovné zručnosti, ktoré sa spätne uplatňujú pri riešení výtvarných návrhov. Disponuje   znalosťami o podmienkach pre výkon povolania interiérového dizajnéra, so základnými znalosťami o právnych, ekonomických a manažérskych zásadách vedenia dizajnérskej kancelárie. Ovláda tiež poznatky financovania interiérového návrhu, riadenia projektu a kontroly rozpočtu. Má základy z dvoch cudzích jazykov na úrovni B1. Je spôsobilý organizovať vlastné vzdelávanie a odborný profesionálny rast, nadobudnúť právne vedomie pre výkon povolania.

Je kreatívny výtvarník, pripravený pre uplatnenie v oblasti interiérového dizajnu. Má vzťah ku všetkým formám umenia. Orientuje sa v oblasti výtvarnej tvorby zameranej na interiérový dizajn. Dané vzdelanie rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácií interiérovej a umeleckej tematiky. Dokáže svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom súčasných technických možností. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu  v oblasti výtvarnej propagácie, interiérovej tvorby - vizualizácie interiérov, digitálnej tvorby, multimediálnej komunikácie a prezentácie ako aj podnikateľských činností. 

Môže sa uplatniť ako kreatívny dizajnér v inštitúciách zaoberajúcimi sa realizáciou a produkciou interiérových prezentácií, v interiérových centrách, štúdiách a ateliéroch, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách i v podnikateľskej sfére ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi pomaturitnými špecializačnými štúdiami a štúdiom na vysokých školách.

Dizajn_interiéru_učebný_plán_16_17

Dizajn_interiéru_foto