Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6442 K obchodný pracovník

Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 • 4 roky, ukončené maturitnou skúškou


Podmienky prijatia:

 • úspešné absolvovanie ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť – posúdi lekár
 • záujem uchádzača o odbor


Profil absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu. Po nadobudnutí praxe je pripravený pracovať v súkromnom, družstevnom a štátnom sektore ako kvalifikovaný prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja tovarov, skladového hospodárstva, vybavovania a vyhotovovania písomností spätých s touto činnosťou a zisťovania ekonomických efektov podnikania.Absolvent má poznať:

 • problematiku fungovania obchodu v trhovej ekonomike
 • základy vnútorného a zahraničného obchodu
 • základné faktory ovplyvňujúce výkon obchodu
 • druhy tovarov a ich charakteristické vlastnosti, šírku a hĺbku sortimentu
 • zásady rozhodovacieho procesu, odbytovej techniky a tvorby cien
 • organizáciu nákupu a predaja (príprava, priebeh, zúčtovanie
 • možné riziká obchodno-podnikateľskej činnosti
 • zásady hospodárenia a kontroly obchodnej jednotky


Odborné predmety:

 • ekonomika a organizácia
 • obchodná prevádzka
 • obchodná administratíva
 • účtovníctvo
 • propagácia a aranžovanie
 • psychológia v obchode
 • právna náuka
 • tovaroznalectvo
 • odborný výcvik

 

/Učebný_plán/