Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

7237 M informačné systémy a služby

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Študijný odbor 7237 6 informačné systémy a služby pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zruč- nosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre lepšie uplatnenie v praxi, pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov zabezpečuje celkový rozvoj osobnosti žiaka. Spoločenskovedné predmety umožňujú absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských i filozofických otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu i k životnému prostrediu.

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z oblasti knižničných a informačných zdrojov, fondov, služieb, technológií, ktoré sú doplnené základnými právnymi poznatkami, ekonomickými a komunikačnými vedomosťami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi.

Praktické vyučovanie poskytuje absolventovi schopnosť vykonávať zber, spracovanie a sprístupňovanie informácií a dokumentov. Zameriava sa aj na ovládanie ekonomickoadministratívnych zručností. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje žiakom väčšiu špecializáciu v ich odbornom zameraní podľa ich osobných záujmov a schopností, ich voľbou sa dotvára profil absolventa.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium.

Zdravotné požiadavky na uchádzača Do študijného odboru 7237 6 informačné systémy a služby môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne posúdil a potvrdil dorastový lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi lekár.

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce Súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, nariadení, vykonávacích predpisov a noriem. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Celková charakteristika absolventa

- absolvent študijného odboru 7237 6 informačné systémy a služby (ďalej len ISS) je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru vo funkcii knihovníka a informačného pracovníka vo všetkých typoch knižníc a informačných inštitúcií;

- v závislosti od špecializácie získanej štúdiom zvoleného odborného zamerania je vo funkcii stredne kvalifikovaného pracovníka schopný aplikovať teoretické poznatky v knižničnej a informačnej praxi s využitím moderných informačných technológií, najmä v oblasti tvorby, spracovania a sprístupňovania informácií a dokumentov z tradičných a elektronických informačných zdrojov i v oblasti informačného prieskumu, informačnej výchovy a manažmentu;

- absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil;

- má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov.

Má byť schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie.

Je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu;

- absolvent študijného odboru ISS je pripravený aj na vysokoškolské štúdium v študovanom a v príbuzných odboroch, na štúdium cudzích jazykov, informačných technológií a ich aplikácií a pod.;

- absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové).

/ZPD_informačné_systémy_a_služby/