Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

8266 M nástenná maľba v architektúre - umelecký odbor

Študijný odbor nástenná maľba v architektúre je širokospektrálnym  špecifickým  odborom, ktorý si vyžaduje zvládnutie veľkého množstva umeleckých techník, ako aj ich teoretických základov.

Štúdium začína všeobecnými charakteristikami profesie a cez poznávanie histórie vývoja dizajnu, priemyslu a jeho odvetví, umenia a výtvarnej stránky sa dostáva k vlastnej tvorbe a realizácii projektov na zadané témy, ktoré sú výsledkom rozličných pohľadov. Buduje vzťah k rôznym formám umenia a orientácii v súčasnom smerovaní techník a umenia nástennej maľby a mozaiky.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať , realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu tým, že transformuje inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho umeleckého produktu a to v oblastiach výtvarnej propagácie, interiérovej tvorby, exteriérovej tvorby, digitálnej tvorby, vizualizácie interiérov a exteriérov, multimediálnej komunikácie a prezentácie. Prezentuje umeleckú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii. Disponuje vynikajúcou technickou a kresliarskou zručnosťou, farebným cítením, zmyslom pre kompozíciu, citom pre voľbu materiálu a celkovým estetickým cítením. Charakterizuje a ovláda maliarske techniky, výrobné materiály a špecifickosť ich použitia. Je otvorený tak historickým technikám ako aj novým smerom a technikám vo svojom odbore, ale zároveň je schopný kriticky ich skúmať.

Chápe prínos nástennej maľby v skrášľovaní a úprave verejných a bytových priestorov a v súvislosti s tým dokáže ekologicky myslieť. Má prehľad o proporčných zásadách, zásadách funkcie a tvarovej kompozície a ovláda princípy ich aplikácie. Okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu je absolvent dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Získané vedomosti a schopnosti dokáže spájať do súvislostí a aplikovať v prospech svojej umeleckej práce.

Získa základy komunikácie v dvoch cudzích jazykoch na úrovni B1.

Je spôsobilý organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu v oblasti nástennej maľby – umelecké úpravy stien a fasád, dizajnu súvisiaceho s netradičnou architektúrou fasád, umelecko–remeselného spracovania nástenných malieb bytových a nebytových priestorov, mozaík. Rieši interiérové či exteriérové priestory (zóny) rôznych typov budov, napr.: obytné priestory, hotely, firemné priestory, školy, nemocnice, súkromné rezidencie, nákupné centrá, reštaurácie a podobne. Má široké pole pôsobnosti či už pri tvorbe návrhov, výbere materiálu,  ako aj samotnej realizácií umeleckého diela.

Uplatní sa ako kreatívny dizajnér v inštitúciách zaoberajúcimi sa realizáciou a produkciou interiérových a exteriérových prezentácií, v interiérových centrách, štúdiách a ateliéroch, v architektonických ateliéroch, projekčných štúdiách, divadelných a maliarskych ateliéroch. Je schopný samostatne vykonávať slobodné umelecké povolanie.

Po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi pomaturitnými špecializačnými štúdiami, hlavne štúdiom na vysokých školách.

/Učebný_plán/                  /Fotografie/