Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

8298 M odevný dizajn - umelecký odbor

ŠkVP: Dizajn módy

Študijný odbor odevný dizajn pripravuje žiakov pre uplatnenie v odevnej, divadelnej, filmovej a reklamnej tvorbe.

Nároky sa kladú na poznanie histórie odievania, dejiny výtvarnej kultúry ako aj všeobecné princípy umeleckých remesiel, orientáciu v literatúre a dejinách a znalosť historického vývoja svetových dejín. Absolvent pozná základy spoločenských vied, základy ekológie a základy z dejín filozofie, ktoré vedú k formovaniu vlastného názoru na svet. Získa základy komunikácie v dvoch cudzích jazykoch na úrovni B1.

Dané vzdelanie rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii odevov, divadelných a filmových kostýmov, výtvarných kreácií, kultúre odievania a spoločenskom protokole.  Má  vzťah ku všetkým formám umenia.

Schopnosti absolventa spočívajú hlavne v individuálnej iniciatíve a samostatnom riešení zverených úloh od počiatočného návrhu cez technologické a konštrukčné riešenia až po konečnú realizáciu.

Pozná  morfológiu, syntax vo výtvarnej tvorbe, plošné, plastické a farebné videnie, rozlišovanie farieb, estetické cítenie, tvorbu výtvarného charakteru na základe vlastného výtvarného názoru a zásady kompozície. Pozná vzťahy medzi analytickými štúdiami prírodných a umelých foriem štruktúr, ich štylizáciu pre potreby odevného dizajnu, základy anatómie a štúdie figúry, vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými a výrazovými možnosťami uplatnenia. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu vystupovania, kreativitu, pohotovosť v reagovaní a konaní.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti: módneho priemyslu, reklamnej tvorby, v divadelnom, filmovom a kostýmovom výtvarníctve.

Uplatní sa ako kreatívny dizajnér v modelových centrách, štúdiách a ateliéroch, v inštitúciách zaoberajúcimi sa realizáciou a produkciou textilnej a odevnej tvorby a ich prezentácií, v divadelných, televíznych a filmových ateliéroch alebo v podnikateľskej činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba. Absolventi tohto študijného odboru dokážu svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom súčasných technických možností.

Po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi pomaturitnými špecializačnými štúdiami, prípadne vyšším odborným štúdiom a hlavne štúdiom na vysokých školách.

Odevný_dizajn_učebný_plán_16_17

Odevný_dizajn_foto

Súhlasné_stanovisko_SOPK