Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo

Absolvent študijného odboru technické a informatické služby  má široký všeobecný vzdelávací základ  a má odborné teoretické vedomosti s praktickou spôsobilosťou. Je schopný vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v materiálovom hospodárstve, pri administratívnych činnostiach, v účtovníctve a v personalistike. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí byť logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti, schopný pracovať samostatne a sústavne sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. V spoločenskovedných predmetoch sa absolvent orientuje v občianskych, spoločenských otázkach. Prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu a k životnému prostrediu. Odborné vzdelávanie umožní získať absolventovi požadované odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v oblasti ekonomickej i nábytkárskej problematike. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch,  naučia sa riešiť problémové úlohy a efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia má absolvent potrebnú slovnú zásobu v ústnom a písomnom prejave,  ovláda ekonomické práce v oblasti účtovníctva, administratívy, personalistiky, pozná jednotnú terminológiu a technologické postupy opracovania dreva, grafické systémy, pozná technickú dokumentáciu a orientuje sa v základných právnych normách a zákonoch. Štúdium   je ukončené maturitným vysvedčením. Svoju kvalifikáciu si môže zvyšovať na pomaturitnom štúdiu a na vysokých školách technického i ekonomického zamerania. Môže sa uplatniť nielen na pracovnom trhu Slovenska ale aj v štátoch EÚ.

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Absolvent má:

 • vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,
 • reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,
 • podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,
 • vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,
 • aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,
 • vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,
 • štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),
 • navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,
 • osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,
 • spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,
 • orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,
 •  vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,
 • vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,
 • rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,
 • ovládať operácie pri práci s počítačom,
 • pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku
 • pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,
 • oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Absolvent má:
 • významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,
 • vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,
 • rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,
 • samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,
 • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
 • samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,
 • vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,
 • určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
 • stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,
 • plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,
 • overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
 • mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,
 • prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,
 • predkladať spolužiakom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:
 • objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,
 • získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,
 • zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,
 • určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
 • vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,
 • poskytovať ľuďom informácie
 • vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.                                                                                                                                                                                                              

Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:

 • pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
 • orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,
 • samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,
 • viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,
 • vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku    hospodárenia -     ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch
 • pracovať so základnými informáciami  v dvoch cudzích jazykoch
 • rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,
 • ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,
 • využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
 • operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
 • vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,
 • rešpektovať právo a zodpovednosť,
 • mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
 • sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,
 • poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,
 • mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,
 • mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,
 • dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.  

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie

Absolvent má:
 • zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,
 • ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
 • pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,
 • vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
 • graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,
 • komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,
 • evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
 • chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

 

Odborné kompetencie

Požadované vedomosti

Absolvent má:
 • prehľad o histórii ekonomickej vedy
 • poznať základné ekonomické pojmy
 • prehľad o fungovaní trhu a trhového mechanizmu a o základných problémoch
 • organizácie ekonomiky
 • poznať základné makroekonomické ciele a nástroje
 • poznať jednotlivé právne normy podnikania, činnosť podniku a faktory podnikateľskej činnosti, marketing a manažment, finančný trh a daňovú sústavu
 • poznať jednotlivé právne formy podnikania, činnosť podniku a faktory podnikateľskej činnosti, marketing a manažment, finančný trh a daňovú sústavu
 • základné informácie o svetovom hospodárstve a medzinárodných integračných procesoch
 • poznať systém podvojného účtovníctva
 • poznať majetok podvojného účtovníctva v podniku
 • poznať zloženie majetku a zdrojov krytia
 • byť pripravený na časť prijímacích skúšok na vysoké školy ekonomického zamerania,
 •  aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti,
 • mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou,
 • orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
 • ovládať technologické postupy vo svojom odbore s využívaním poznatkov  technologických normách,
 • ovládať zásady spoločenskej komunikácie,
 • ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,
 • mať vedomosti o materiáloch, o ich zložení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej manipulácii s ohľadom na zdravie človeka,
 • mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,
 • vedieť zásady správnej výrobnej praxe,
 • poznať ekonomickú problematiku a aplikovať vedomosti v praxi,
 • sledovať vývoj ekonomiky v širších spoločenských súvislostiach a vzťahoch,
 • ovládať základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy, hospodárskej a obchodnej korešpondencie,
 • vedieť aplikovať základné ekonomické pojmy a princípy fungovania obchodných vzťahov v trhovej   ekonomike, 
 • uplatňovať zásady finančného plánovania a ekonomiky práce,
 • vedieť spracovať ekonomické a hospodárske podklady s využitím výpočtovej techniky
 • poznať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce
 • poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií
 • rozoznávať rizika v riadení vlastných financií
 • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v praxi
 
Požadované zručnosti
Absolvent vie:
 • aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu,,
 • preukázať užívateľské práce s výpočtovou technikou,
 • využívať všetku dostupnú kancelársku techniku
 • vedieť vytvárať ekonomické databázy a účtovné doklady
 • ovládať písanie desaťprstovou hmatovou metódou
 • vecne, štylisticky, gramaticky a formálne správne vyhotovovať hospodárske písomnosti
 • orientovať sa v základných právnych normách a zákonoch
 • aplikovať metódy prieskumu trhu
 • ovládať používanie STN a ISO noriem
 • ovládať kreslenie pomocou grafických systémov

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      

Absolvent sa vyznačuje:
 • dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností
 • organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami
 • samostatnosťou v práci
 • vhodným sociálnym správaním a prejavmi empatie, tolerancie
 • osvojeným právnym vedomím
 • aktívnym prístupom k práci

 

 

Kód a názov študijného odboru

3917 M 10 technické a informatické služby - odevníctvo

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

stredná odborná škola

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

18

14

13

64

Jazyk a komunikácia

9

 9

9

9

34+2

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk a)

3

3

3

3

12

Druhý cudzí  jazyk a)

3

3

3

3

10+2

Človek hodnoty a spoločnosť

3

3

1

-

 7

Etická výchova/Náboženská výchova a), b)

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Človek a príroda

2

1

-

-

3

Ekológia

1

-

-

-

1

Fyzika

1

1

-

-

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

2

2

       8+2

Matematika a)

2

2

2

2

6+2

Informatika a)

1

1

-

-

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

Telesná a športova výchova a), c)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

14

15

19

22

70

Teoretické vzdelávanie

10

11

11

18

22+28

Ekonomika  a)

3

3

3

3

4+8

Administratíva a korešpondencia a)

2

2

2

2

       4+4

Náuka o materiáli a) e)

2

1

-

-

1+2

Technológia

2

1

2

3

3+5

Informaticka a výpočtová technika a)

1

-

-

1

1+1

Účtovníctvo a) d)

-

3

3

4

4+6

Právo

-

-

-

2

1+1

Grafické systémy a)

-

-

1

1

2

Marketing

-

-

-

2

1+1

Manažment osobných financií  a)

-

1

-

-

1

Praktická príprava

4

4

8

4

18+2

Technické kreslenie a) d)

3

1

-

-

2+2

Konštrukčné cvičenia  a) d)

1

1

2

2

6

Aplikovaná ekonómia  a )

-

-

3

-

3

Cvičenia z účtovníctva a)e)

-

-

-

2

2

Odborná prax  a) d)  f)

-

2

3

-

5

Spolu

33

33

33

35

134

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia  g)h)i)k)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz j) k)

 

 

 

 

 

             

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška

-

-

-

1

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

7

6

6

6

Účasť na odborných akciách

-

1

1

-

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre študijný odbor:

 1. Trieda sa delí na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy, charakteru predmetu a možností školy.
 2. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2.ročníku štúdia. Predmety  sú klasifikované.
 3. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.
 4. Predmet má charakter cvičení.
 5. Predmet má aj charakter cvičení.
 6. Súčasťou predmetu odborná prax je aj 2-týždňová odborná prax realizovaná súvislou formou vo vybraných podnikoch a organizáciách. V 2. ročníku je zameraná na získavanie zručností pri práci s drevom a v 3.ročníku na získavanie zručností v ekonomických činnostiach podnikateľských subjektov.
 7. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.
 8. Účelové cvičenia sa uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Účelové cvičenia sa vykonávajú po triedach, výnimočne po ročníkoch. Presný termín určí riaditeľ školy. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy  podľa lekárskeho nálezu.
 9. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu.
 10. Účelový Telovýchovno-výcvikový kurz sa organizuje v prvom a druhom ročníku štúdia v rozsahu 5 dní po 7 hodín. Môže sa organizovať ako plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik. Kurz nadväzuje na výučbu plávania a lyžovania základnej školy. Presný termín určí riaditeľ školy.
 11. Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo  v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborná  prax.
 12. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.