Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6324 M   manažment regionálneho cestovného ruchu   

ŠkVP: Manažment a tvorba produktov cestovného ruchu

Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí.

V oblasti odborného vzdelania absolvent pozná základné ekonomické pojmy a princípy v podmienkach trhovej ekonomiky; ekonomické, organizačné a právne formy a legislatívne podmienky podnikania v cestovnom ruchu. Má prehľad o kategóriách podnikovej ekonomiky, o daňovom systéme SR, financovaní,  finančnej analýze, o platobnom styku a poistení majetku. Ovláda postupy jednoduchého a podvojného účtovania, kalkulácií a štatistiky v oblasti služieb cestovného ruchu. Používa základnú terminológiu z oblasti administratívy a korešpondencie. Získa predstavu o zameraní a úlohách cestovných kancelárií, agentúr, turistických informačných centier, kúpeľných prevádzok a zmenární. Má prehľad o poistení v cestovnom ruchu a o pasových, vízových a colných službách. Pozná význam a metódy marketingu a public relations.

Počas štúdia získa praktické skúsenosti z tvorby podnikateľských plánov, vypracovania programov zájazdov, pobytov na Slovensku a v zahraničí vrátane ich kalkulácií. Dokáže analyzovať potenciál regiónu a pripraviť ponuku produktov a služieb, organizačne, personálne a finančne zabezpečiť organizovanie podujatí v regióne, vrátane vyhodnotenia ich efektívnosti.

Dokáže účelne využívať informačno-komunikačné technológie a internet. Má poznatky z dejín kultúry, orientuje sa v umeleckých slohoch, rozlišuje etnografické špecifiká regiónov Slovenska. Má prehľad z geografie cestovného ruchu, dokáže charakterizovať hlavné centrá cestovného ruchu na Slovensku a vo svete. Pozná a v praxi používa zásady spoločenského správania a spoločenského protokolu.

Má skúsenosti s prípravou a realizáciou animačných programov pre rôzne cieľové skupiny klientov. Vie vytvoriť scenár kongresového podujatia. Dokáže vykonávať základné sprievodcovské činnosti. Pozná hygienické predpisy, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

Ovláda základy z dvoch cudzích jazykov na úrovni B1. Dokáže vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj v cudzom jazyku.

Po ukončení štúdia získava maturitné vysvedčenie. Absolvent študijného odboru  je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

MRCR_foto.pdf

MRCR-učebný_plán_16_17

Súhlasné stanovisko SOPK