Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6325 M ekonomické lýceum

ŠkVP: Ekonomické lýceum pre medzinárodné podnikanie

Príprava v tomto študijnom odbore zahŕňa teoretické a čiastočne aj praktické vyučovanie. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre ekonomickú sféru a prípravy na štúdium na vysokých školách.

Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzích jazykoch. Absolvent je oboznámený s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, fungovaním občianskej spoločnosti, zásadami spoločenského správania. Osvojuje si základy matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania a štúdium na vysokých školách. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, rétoriky a komunikácie, účtovníctva, štatistiky,  problematiky národného a európskeho hospodárskeho priestoru, manažmentu, marketingu a práce s ľudskými zdrojmi a rast právneho vedomia. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiakov, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú absolventi zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Absolvent študijného odboru má základy z dvoch cudzích jazykov na úrovni B1. Dokáže vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj v cudzom jazyku  Môže samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania. Môže sa uplatniť  v pracovných pozíciách vo všetkých oblastiach štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a privátnej ekonomiky na pozíciách ako sú napríklad samostatný účtovník, finančný poradca, bankový pracovník, manažér, pracovník poisťovní,  alebo súkromný podnikateľ vo všetkých oblastiach hospodárstva.

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a je plnohodnotne pripravený úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít, hlavne s ekonomickým zameraním.                                                             

Ekonomické_lýceum_učebný_plán_16_17