Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6329 M obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

ŠkVP: Ekonomika a podnikanie v medzinárodnom obchode

Cieľom školského vzdelávacieho programu ekonomika a podnikanie v medzinárodnom obchode, je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

Absolventi získajú schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia.

Vzdelávací program poskytuje žiakovi vedomosti potrebné pre rozvoj zodpovedného podnikania  v domácom a zahraničnom obchode. Žiak nadobúda zručnosti súvisiace so spracovaním informácií v oblasti podnikateľských aktivít, medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu, v oblasti práce s rôznymi pokročilejšími informačno-komunikačnými technológiami.

Absolvent študijného odboru 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, školského vzdelávacieho programu ekonomika a podnikanie v medzinárodnom obchode, získa schopnosť analyzovať medzinárodné prostredie, stratégie vstupu na medzinárodný trh pomocou konkrétnych obchodných prípadov v oblasti tovarov, služieb a dopravy. Dokáže pochopiť vplyv medzinárodnej situácie na ekonomiku krajiny. Je schopný aplikovať v praxi etické profesijné pravidlá, uplatňovať zásady spoločenskej komunikácie so zahraničným klientom/obchodným partnerom, využívať poznatky z oblasti diplomatického protokolu pri organizovaní obchodného rokovania na rôznych úrovniach. Ovláda základy manažmentu, marketingu, vedenia účtovníctva a orientuje sa v právnej problematike. Zároveň získava znalosti pojmov a súvislostí z oblasti psychológie a sociológie, vrátane schopnosti ich praktického využívania pri tímovej práci, pri riadení ľudí a pri komunikácii s klientmi. Uplatnenie nájdu absolventi nielen v našich, ale predovšetkým v spoločnostiach so zahraničnou účasťou, a v zahraničí.

Študijné zameranie medzinárodné obchodné vzťahy v odbore 3629 M 01 obchodné a informačné služby, reaguje na potreby firiem, ktoré vyžadujú pracovníkov pre oblasť medzinárodného obchodu. Na území Slovenska vznikajú pobočky zahraničných firiem a zakladajú sa spoločné podniky - join ventures. Slovenský úspešný obchodník hľadá možnosti odbytu aj v zahraničí.

Absolvent sa trvalo zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent študijného odboru 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, školského vzdelávacieho programu ekonomika a podnikanie v medzinárodnom obchode, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického zamerania.

Absolvent získava schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch podľa vlastného výberu – anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom resp. španielskom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4.

Uplatnenie absolvent: - uplatnenie vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách podľa ich profilácie.

Absolvent môže pôsobiť v oblasti podnikateľskej sféry na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie vo výrobných podnikoch, v domácom a medzinárodnom obchode, v štátnej správe, samospráve a mimovládnych organizáciách.

Absolvent môže vykonávať odborné a riadiace funkcie v inštitucionálne širokom spektre aplikácie ekonomiky a práva.

Uplatnenie absolventa:

  • pracovník na oddelení domáceho a zahraničného obchodu,
  • obchodný zástupca zahraničných firiem,
  • manažér obchodných rokovaní,
  • pracovník v štátnej správe a samospráve v rámci zahraničného styku,
  • asistentsko-manažérske funkcie vo firmách pre zahraničné styky,
  • asistentsko-manažérske funkcie v oblasti tretieho sektora - mimovládnych organizácií s aktivitami týkajúcimi sa zahraničia,
  • pracovník marketingu pre analýzy medzinárodného prostredia.

 

Učebný_plán