Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6341 M  škola podnikania  

ŠkVP: Ekonomicko-právne služby a poradenstvo

Štúdium v tomto študijnom odbore je príbuzné štúdiu v obchodných akadémiách, obohatené o predmety so zameraním na právo. Pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Dáva teoretické aj praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej činnosti a riadenie podnikovej činnosti. 

Odborné vzdelanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

Absolvent sa vyznačuje  potrebnými odbornými znalosťami v danej oblasti a je schopný vykonávať analýzu vzniknutej situácie, rýchle sa rozhodovať a pružne reagovať pri riešení praktických ekonomických a právnych problémov. Je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách, metódach ich získavania a o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku a o právnych vzťahoch medzi organizáciou a klientom.

Trvalo sa zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami.

Získa schopnosť komunikovať v dvoch   cudzích jazykoch podľa vlastného výberu – anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom resp. španielskom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Typ a charakter získaného vzdelania vzhľadom na obsah, metódy a  formy štúdia vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity absolventa v oblasti finančného, daňového, právneho poradenstva a účtovníctva.  

Stáva kvalifikovaným odborníkom v oblasti aplikácie ekonomicko-právnych činností v podnikateľskej sfére, v subjektoch výroby, obchodu, nevýrobných a finančných služieb, ako aj v orgánoch a inštitúciách verejného sektoru.

Môže  pôsobiť v oblasti podnikateľskej sféry rôznych sektorov, alebo v orgánoch a inštitúciách verejného sektoru ako pracovník stredného manažmentu, resp. poradca v oblasti podnikania a súvisiacich právnych oblastiach (bankovníctvo, poisťovníctvo, daňovníctvo)  podľa požiadaviek trhu.

Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne právneho zamerania.

Ekonomicko-právne_služby_a_poradenstvo_učebný_plán_16_17

Súhlasné stanovisko SOPK

 

 

6341 M  škola podnikania 

ŠkVP: Business akadémia

Absolvent štvorročného študijného odboru 6341 M škola podnikania po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Pre kvalifikovaný  výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym, kedy rozhodovať samostatne a kedy na základe tímovej konzultácie. Má byť schopný organizovať svoj čas, svoju prácu, vyrovnávať sa so stresom v práci a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent sa trvalo zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, je manuálne zručný a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne právneho zamerania.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch podľa vlastného výberu – anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom resp. španielskom. Riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4 prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Absolvent má:

 • poznať základné ekonomické pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku, ovláda teoretické a praktické poznatky trhovej ekonomiky na firemnej úrovni pre podnikateľský sektor,
 • ovládať možnosti registrácie a prevádzkovania živnosti a malých a stredných podnikov,
 • mať poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti a poznať spôsoby, akodosiahnuť podnikateľské ciele organizácie,
 • ovládať základné pravidlá filozofie trhového hospodárstva, podstatu a úlohy marketingu,
 • ovládať právne normy a predpisy pre podnikateľskú sféru, orientovať sa v platnom právnom poriadku,
 • poznať úlohy a význam ekonomických informácií finančného účtovníctva,
 • vedieť využívať modernú informačnú a výpočtovú techniku v podnikaní,
 • ovládať techniku spoločenskej komunikácie, komunikácie s obchodnými partermi, so zákazníkom, podriadenými a nadriadenými,
 • ovládať kalkuláciu cien, mzdovú problematiku a pracovnoprávnu problematiku na úrovni malého a stredného podniku,
 • ovládať problematiku finančného manažmentu,
 • ovládať vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva malej firmy na PC,
 • ovládať manažment kvality a zavádzanie noriem ISO 9000 v malých podnikoch,
 • vedieť vypracovať marketingový plán malého a stredného podniku,
 • primerane ovládať problematiku daní, bankovníctva a poisťovníctva pre potreby podnikateľov,
 • mať základné poznatky z psychológie a sociológie práce,
 • mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa,
 • ovládať poznatky o organizácii práce vo výrobnom, obchodnom podniku a podniku služieb,
 • ovládať zásady spoločenskej komunikácie,
 • mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,
 • mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,
 • poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi,
 • samostatne rozhodovať o pracovných problémoch.

 

/Učebný_plán/