Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6354 M služby a súkromné podnikanie

ŠkVP: Manažment a právo v podnikaní

Absolvent študijného odboru 6354 M služby a súkromné podnikanie je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania.

Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, využíva nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnej práci a riešení problémov. Je schopný pracovať v tíme, má dostatočné vedomosti z oblasti služieb, riadenia a práva, riadi sa zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný pracovať aj samostatne, zodpovedne a iniciatívne, aplikuje nové metódy, technológie a štýl práce.

Absolvent študijného odboru 6354 M služby a súkromné podnikanie je na veľmi vysokej úrovni pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. Má potrebné odborné vzdelanie a zároveň jeho odborný profil sa zakladá na širokej báze všeobecne orientovaného vzdelania cieľom štúdia je zvýšiť intenzitu odbornej prípravy s primeraným dôrazom na prvky všeobecnovzdelávacieho charakteru. Absolventi študijného odboru sú plnohodnotne pripravení úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít.

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na dobrú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú aj na praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania.

Systém výučby najmä vo vyšších ročníkoch je výborným východiskom pre organizovanie systému práce a štúdia na vysokej škole (semináre, konzultácie, záverečné práce a ich obhajoby). Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a druhom cudzom jazyku, podľa záujmu žiakov a ponuky školy, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie. Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Možnosti uplatnenia absolventa: - v pracovných pozíciách s potrebou stredoškolsky ekonomicky vzdelaného odborníka, v hotelierstve a podnikoch poskytujúcich osobné a prevádzkové služby, vo všetkých oblastiach štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a privátnej ekonomiky na pozíciách ako sú napríklad samostatný účtovník, manažér, marketingový pracovník,  alebo súkromný podnikateľ vo všetkých oblastiach ekonomiky         

Učebný_plán