Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6405 K pracovník marketingu

ŠkVP: Marketing a služby v cestovnom ruchu

Absolvent študijného odboru pracovník marketingu, blok cestovný ruch je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním. Pozná sortiment, vlastnosti výrobkov, spôsob výroby, odbytu, obchodu a služieb. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu, využitie informačných technológií a základy účtovnej evidencie.

Absolvent je otvorený novým trendom a metódam v praxi. Je schopný samostatne a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti služieb v cestovnom ruchu. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, je dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry a sledovať vývoj vo svojom odbore.

Absolvent vie používať racionálne metódy práce, získané vedomosti a zručnosti, vie cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení odbornej prípravy samostatne zvládne jednoduché aj zložité pracovné úlohy v pracovných pozíciách ako pracovník stravovacích  a ubytovacích zariadení ( čašník, servírka, barman, recepčný/á, chyžný/á, pracovník cestovnej kancelárie, cestovnej agentúry, informačného centra, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu, sprievodca v cestovnom ruchu a iné). Absolvent vie prijímať jednoduché a zložité objednávky na vyššie uvedených pracovných pozíciách, podávať informácie, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť príjemného sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú kladené  praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania, samostatné myslenie.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch: anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom alebo ruskom. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a maturitné vysvedčenie. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 4 alebo 5. 

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Absolvent vie:

 • uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,
 • aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu,
 • uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke,
 • voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety,
 • zabezpečovať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa,
 • preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou,
 • vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie,
 • udržiavať estetickú úroveň pracovného prostredia,
 • dodržiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,
 • vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov,
 • pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii,
 • sa orientovať v nových technológiách a výrobkoch,
 • prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie
 • pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie,
 • obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania,
 • pripraviť program zájazdu podľa požiadaviek zákazníka,
 • vykonávať operácie súvisiace s rezerváciou ubytovania, dopravných a doplnkových služieb.

 

Pracovník_marketingu_učebný_plán_16_17