Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6341 M škola podnikania

 

Duálne vzdelávanie:        

https://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

/Základné-princípy-systému-duálneho-vzdelávania/

 

Učebný odbor: 3152 H 02 krajčír – dámske odevy

Učebný odbor:

3152 2   krajčír

Odborné zamerania:

02    dámske odevy 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

denné štúdium absolventov ZŠ

 

Základné údaje  

Dĺžka vzdelávania prípravy          

3 roky

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

Spôsob ukončenia  vzdelávania a prípravy

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

-     výučný list

-     vysvedčenie o záverečnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie ISCED 2

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

absolvent sa môže po ukončení štúdia uplatniť ako: -   krajčír (ka) na šijacej dielni, pri výrobe autopoťahov, v špeciálnych prevádzkach, v módnom salóne, v strihárni, v sklade hotových výrobkov, v sklade základného a pomocného materiálu.

Nadväzná odborná príprava:

2 – ročné denné alebo 3 – ročné večerné nadstavbové štúdium

 

UČEBNÝ  PLÁN

   Kód a názov učebného odboru

3152 H  krajčír – dámske odevy

   Forma štúdia

denná

   Vyučovací jazyk

slovenský

   Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Týždenný počet  vyučovacích hodín

1.

2.

3.

Spolu

   TEORETICKÉ VYUČOVANIE

14

13

13

40

   Všeobecno-vzdelávacie predmety

7

5,5

6

18,5

   slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

   cudzí jazyk d), e)

1,5

1,5

2

5

   etická výchova/náboženská výchova f)

1

0

0

1

   občianska náuka

0

0

1

1

   biológia

0

1

0

1

   matematika

1

1

1

3

   informatika g)

1

0

0

1

   telesná výchova  d)

1

1

1

3

   Odborné predmety

7

7,5

7

21,5

   technológia

2

2

2

6

   odevné materiály

2

1

1

4

   konštrukcia strihov i)

2

2

2

6

   stroje a zariadenia

1

1,5

0

2,5

   móda a štýl

0

1

1

2

   ekonomika

0

0

1

1

   PRAKTICKÉ  VYUČOVANIE

18

21

21

60

   odborný výcvik

18

21

21

60

   Spolu

32

34

34

100

 

Poznámky k vzorovému učebnému plánu pre 3-ročný učebný odbor

3152 H 02 krajčír–dámske devy

a) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať vo vzorovom učebnom pláne úpravy až do 10% z celkového počtu týždenných vyučovacích hodín. Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet, alebo do skupiny predmetov zaradiť nový predmet. Minimálny percentuálny podiel vyučovacích hodín odborného teoretického a praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín musí ostať zachovaný.

b) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do výšky 30% v každom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, alebo regiónu. Zmeny v obsahu učiva všeobecnovzdelávacích predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia. Zmeny v obsahu učiva odborných predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia na základe požiadaviek zamestnávateľa.

c) Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vyučovania možno spájať do viachodinových celkov.

d) Trieda sa delí na každej hodine na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov. Dodatok č. 1 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 31 Textil a odevníctvo 12.

e) Vyučuje sa jeden z cudzích jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky.

f) Vyučuje sa predmet etická výchova, alebo náboženská výchova podľa záujmu žiakov. Na vyučovanie predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.

g) Trieda sa delí na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 15.

h) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa v 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.

i) Trieda sa delí na skupiny ak je možnosť zriadiť skupinu najmenej 8 žiakov.

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre osvojenie si základných vedomostí a zručností pre život. Ich komunikačné zručnosti sú dostatočne široké a vytvárajú podmienky pre primerané riešenie rôznych pracovných, sociálnych a súkromných situácií na pracovisku i pri reprezentovaní firmy. 

Odborné vzdelávanie - umožňuje absolventom získať vedomosti a zručnosti v  priemyselnej i zákazkovej výrobe odevov, t.j. vrstvenie materiálu, kreslenie polôh, oddeľovanie, ručné a strojové šitie, žehlenie, lepenie, skúšanie, kontrolovanie, adjustácia a čistenie. Rovnako získa vedomosti a zručnosti pri výrobe autopoťahov a technickej konfekcie.                  

Zdravotné požiadavky na uchádzača 

 • zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár,
 • z hľadiska veku nie je žiadne obmedzenie pre uchádzačov o tento učebný odbor,
 • nie je však možné prijať takých uchádzačov, ktorí trpia poruchami obmedzujúcimi pohybový systém (poruchy chrbtice, krčných stavcov) a poruchami horných končatín, najmä chorobami postihujúcimi funkcie drobných kĺbov. Prekážajú tiež chronické a alergické ochorenia dýchacích ciest. Prekážkou sú aj nervové choroby, predovšetkým choroby, ktoré majú za následok poruchy pohybových koordinácií a poruchy funkcií horných končatín,
 • odbor je vhodný pre uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou (poruchy sluchu, hluchota, postihnutie dolných končatín),
 • nie sú uvádzané žiadne choroby ohrozujúce zdravie v dôsledku výkonu povolania, ani žiadne choroby z povolania,
 • povolanie je vhodné pre osoby so ZPS v súlade s písomným odporučením poradenského zariadenia, na základe ktorého môžu byť uchádzači individuálne integrovaní, pričom sa postupuje  podľa metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v stredných školách, schválené MŠ SR č. 2136/02 – 4  ako informatívno-metodický materiál pod názvom„ Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v SŠ“ a podľa Metodického usmernenia č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v základných a stredných školách.

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Učebný odbor:

3152 2  krajčír

Odborné zamerania:

02 dámske odevy  

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

denné štúdium absolventov ZŠ

                                                 

 Celková charakteristika  absolventa

 •  je schopný vykonávať kvalifikované odborné práce vo výrobe odevov, autopoťahov a technickej konfekcie,
 • dodržiava pracovnú disciplínu, technologické postupy a vie plniť opakovane úlohy v stanovenom množstve, kvalite a čase,
 • pozná pracovnoprávne vzťahy a organizačnú štruktúru podniku,
 • vie riešiť problémy na svojej úrovni, je schopný kvalitne opakovať pracovné činnosti aj v časovej tiesni,
 • po inštruktážnom zábehu vie pracovať samostatne, vykonáva samokontrolu svojej práce,
 • vie vykonávať práce v sklade základných odevných materiálov a drobnej prípravy a hotových výrobkov.

 

Absolvent učebného odboru spĺňa tieto požiadavky v oblasti odborného vzdelania            

Absolvent  má :

 • ovládať odbornú terminológiu,
 • poznať používanú techniku v oddeľovacom, spájacom, tepelno-tvarovacom a dokončovacom procese,
 • poznať odevné materiály z prírodných a chemických vlákien a ich zmesí, vie posúdiť ich užívateľské i spracovateľské vlastnosti,
 • poznať význam symbolov v čistení a údržbe odevov, technickej konfekcie a význam certifikácie výrobkov,
 • poznať aktuálne módne trendy,
 • popísať vznik, zmenu a zrušenie pracovného pomeru, vie sa orientovať na trhu práce,
 • poznatky o základných predpisoch o bezpečnosti práce, ochrane zdravia, hygieny práce a požiarnej ochrany pri prácach.

 

Po absolvovaní odborného zamerania 02 dámske odevy absolvent vie:

 • vykonať základné strihové manipulácie, zhotoviť strihové šablóny a vyhotoviť nákres polohy,
 • na základe materiálového zloženia, väzby a iných parametrov rozoznať základné druhy vrchových materiálov, podšívky, výstuží a drobnej prípravy, ktoré sa využívajú na zhotovenie dámskych odevov a vie posúdiť ich úžitkové a spracovateľské vlastnosti,
 • vhodne zvoliť a použiť správne technologické postupy  pri individuálnom šití odevov i pri ich priemyselnom vyhotovení,
 • používať správne technologické postupy pri priemyselnom vyhotovení auto poťahov a technickej konfekcie.