Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

3158 M styling a marketing

ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo

Štúdium v tomto štúdijnom odbore vychádza z potrieb a požiadaviek trhu práce. Reaguje na nové trendy v marketingu a zároveň pri tvorbe „módneho imidžu““ ako kultúrneho a komerčného fenoménu.

Teoretickú aj praktickú odbornú prípravu tvorí učivo spracované v jednotlivých obsahových okruhoch so zameraním na stylingovú, estetickú, odevnú, výtvarnú, propagačnú, ekonomickú a marketingovú prípravu. Absolvent získa vedomosti o ekonomických spoločenských dejoch a ekologických procesoch na ochranu životného prostredia a ich aplikáciu v praktických činnostiach. Má prehľad o módnych trendoch vizážistiky aj komplexného stylingu ako životného štýlu ľudí. Absolvent vie zaujať stanovisko v estetickej i etickej oblasti a prejaviť svoje danosti a kreativitu vo svojej tvorbe. Okrem odbornej činnosti  absolvent dokáže prejaviť aj svoje postoje a názory zamestnanca a občana v osobnom aj korešpondenčnom styku a styku s klientmi. Vyznačuje sa potrebnými odbornými znalosťami v danej oblasti a je schopný vykonávať analýzu vzniknutej situácie pri riešení praktických marketingových problémov.

Získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch podľa vlastného výberu – anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Absolvent študijného odboru sa stáva kvalifikovaným odborníkom v oblasti odevného stylingu a marketingu. Je pripravený na individuálnu prácu pri tvorbe osobného a firemného imidžu. Po ukončení štúdia získa vzdelanie v oblasti módy, módnych trendov a celkového životného štýlu.  Získa ekonomické vzdelanie so zameraním na marketing, reklamu a propagáciu. Je schopný realizovať odborný projekt, dokáže zabezpečiť základné ekonomické , obchodné a administratívne činnosti v oblasti podnikateľskej sféry a uplatniť sa aj ako samostatný podnikateľ.

Absolvent  nájde uplatnenie v profesiách odevných dizajnérov, návrhárov odevov, v pozíciách stredného  riadiaceho manažmentu, v podnikaní v súkromných firmách a ako odborne erudovaný pracovník v sfére stylingu.

Typ a charakter získaného vzdelania vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity.

Môže pôsobiť v oblasti podnikateľskej sféry ako poradca pre styling a životný štýl, špecialista pre tvorbu osobného aj firemného imidžu, koordinátor a poradca pre módu, asistent propagácie a reklamy, asistent public relations a komunikáciu, manažér priameho predaja odevných výrobkov, marketingový manažér a asistent produkcie.

Styling_a_marketing_učebný_plán_16_17