Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo

Absolvent trojročného nadstavbového študijného odboru 6403 4 03 podnikanie v remeslách a službách – blok odevníctvo po ukončení štúdia, úspešne vykonanou maturitnou skúškou, získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Pre kvalifikovaný  výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym, kedy rozhodovať samostatne a kedy na základe tímovej konzultácie. Má byť schopný organizovať svoj čas, svoju prácu, vyrovnávať sa so stresom v práci a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent sa trvalo zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, je manuálne zručný a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent tohto nadstavbového študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne odevného zamerania. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku podľa vlastného výberu – anglickom, nemeckom resp.  ruskom. Riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov študijných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4 prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Absolvent má:
 • poznať základné ekonomické pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku, ovláda teoretické a praktické poznatky trhovej ekonomiky na firemnej úrovni pre podnikateľský sektor,
 • ovládať možnosti registrácie a prevádzkovania živnosti a malých a stredných podnikov,
 • mať poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti a poznať spôsoby, ako  dosiahnuť podnikateľské ciele organizácie,
 • ovládať základné pravidlá filozofie trhového hospodárstva, podstatu a úlohy marketingu,
 • ovládať právne normy a predpisy pre podnikateľskú sféru, orientovať sa v platnom právnom poriadku,
 • poznať úlohy a význam ekonomických informácií finančného účtovníctva,
 • vedieť využívať modernú informačnú a výpočtovú techniku v podnikaní,
 • ovládať techniku spoločenskej komunikácie, komunikácie s obchodnými partermi, so zákazníkom, podriadenými a nadriadenými,
 • ovládať kalkuláciu cien, mzdovú problematiku a pracovnoprávnu problematiku na úrovni malého a stredného podniku,
 • ovládať problematiku finančného manažmentu,
 • ovládať vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva malej firmy na PC,
 • ovládať manažment kvality a zavádzanie noriem ISO 9000 v malých podnikoch,
 • vedieť vypracovať marketingový plán malého a stredného podniku,
 • primerane ovládať problematiku daní, bankovníctva a poisťovníctva pre potreby podnikateľov,
 • mať základné poznatky z psychológie a sociológie práce,
 • mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa,
 • ovládať poznatky o organizácii práce vo výrobnom, obchodnom podniku a podniku služieb,
 • ovládať zásady spoločenskej komunikácie,
 • mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,
 • mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,
 • poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi,
 • samostatne rozhodovať o pracovných problémoch.

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola, Masarykova 24,081 79 Prešov

Názov ŠkVP

Podnikanie v remeslách a službách

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6403 4 03 podnikanie v remeslách a službách – blok odevníctvo

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

externá - večerná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

9

6

6

21

Jazyk a komunikácia

6

4

4

14

slovenský jazyk a literatúra a)

2

1

1

4

cudzí jazyk a)

2

2

2

6

konverzácia v cudzom jazyku

2

1

1

4

Človek, hodnoty a spoločnosť

1

-

-

1

spoločenská a estetická výchova

1

-

-

1

Matematika a práca s informáciami

2

2

2

6

matematika a)

1

1

1

3

informatika a)

1

1

1

3

Odborné vzdelávanie

6

6

8

20

Teoretické vzdelávanie

5

6

8

19

ekonomika

1

1

2

4

podnikanie a drobné podnikanie

1

1

2

4

manažment v odevníctve

2

-

-

2

marketing

0

1

1

2

účtovníctvo a)

1

1

1

3

právo pre podnikateľov

-

1

-

1

psychológia práce

-

-

1

1

náuka o výrobe a tovare

-

1

1

2

Praktická príprava

1

-

-

1

administratíva a korešpondencia a)

1

-

-

1

Spolu

15

12

14

 

 

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu učiva

33

33

30

Maturitná skúška

-

-

2

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

7

6

4

Účasť na odborných akciách

-

1

1

Spolu týždňov

40

40

37