• International Education Society

    •   IES ( International Education Society )                                        Rating "A"    

            IES je nezávislá spoločnosť registrovaná v Londýne s pobočkou so sídlom v ČR v Brne. O projekte CERTIFICATE sú informované hospodárske komory európskych krajín a tisíce iných firiem a inštitúcií. Každá certifikovaná inštitúcia získa rating, ktorého hodnota zodpovedá aktuálnej úrovni inštitúcie. Výška ratingu je overovaná v pravidelných intervaloch.

     Význam certifikácie IES           

     1. Škola sa zaradila medzi certifikované inštitúcie a tak zvýšila svoj kredit  v medzinárodnom meradle.

     2. Certifikácia upozornila na prednosti školy.

     3. Škola získala konkurenčnú výhodu a posilnila sa dôveryhodnosť školy v očiach klientov a verejnosti.

     4. Umožnila každému žiakovi získať medzinárodne uznaný certifikát s neobmedzenou platnosťou a uľahčila im tým uplatnenie na trhu práce.

           Absolvent získa originál certifikátu v anglickom jazyku a v preklade do úradného jazyka. Absolventom môže byť vystavený k týmto certifikátom aj preklad v ďalšom svetovom jazyku podľa aktuálnej ponuky na www stránke IES. Manipulačné poplatky spojené s vydaním certifikátu znáša v tom prípade žiadateľ - jednotlivec. Po získaní certifikátu školou je táto zaradená do počítačovej databázy IES rovnako, ako každý absolvent – žiadateľ. Overenie skutočnosti je možné na stránkach:  www.ies-info.com     www.ies-certification.com       www.ies-certification.eu     

     Každý certifikát má neobmedzenú platnosť.

     Prezentace_SR_2010-2.pdf

     Spojená škola má v súčasnosti pridelený rating A.

      

     História certifikácie školy

           V roku 2003, od 1. januára dochádza k zlúčeniu SOU odevného a SPŠ odevnej, vznikla  Združená stredná škola odevná v Prešove. V tom čase dochádza ku komunikácii medzi našou školou a medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou IES Londýn s pobočkou v Brne, v Českej republike. Vybraný tým zamestnancov školy spracovával prvý krát aktualizačný dotazník spoločnosti IES. Bolo potrebné spracovať veľké množstvo podporných dokumentov, nielen z histórie ale aj súčasnosti našej školy. 

     Kvalitatívna úroveň vzdelávacej inštitúcie:

     AAA   - špičková inštitúcia s najvyššou medzinárodnou garanciou
     AA     - špičková inštitúcia medzinárodne skúsená a uznávaná
     A       - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou

     BBB  - vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia
     BB    - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni
     B       - spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalo dobré výsledky
     CCC  - neustále sa zlepšujúca inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu
     CC    - inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu
     C       - inštitúcia etablovaná na vzdelávacom trhu
     DDD  - inštitúcia získavajúca postavenie na vzdelávacom trhu

     DD    - inštitúcia začínajúca, s malými skúsenosťami
     D       - inštitúcia vstupujúca na vzdelávací trh


           Dňa 31. 7. 2003 obdŕžala naša škola prvý krát hodnotenie medzinárodnej certifikačnej spoločnosti IES. Získali sme rating „B“ - spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalo dobré výsledky.

     Certifikat_B.pdf

        Každý školský rok musela naša škola spracovávať aktualizačný dotazník, ktorým sme obhajovali získaný rating.  Podporné dokumenty boli zamerané na vybavenosť školy, modernizácii vyučovacieho procesu, postavení na vzdelávacom trhu a pod. Po uplynutí troch rokov došlo k opätovnému prehodnoteniu nášho ratingu, a to na základe aktualizačného dotazníka a podporných materiálov.

           Dňa 22. 6. 2006 bol našej škole udelený vyšší rating „BB“ - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. Bol to aj výsledok zaradenia nových študijných odborov, a to v roku 2004 – obchodný pracovník, 2005 – odevný dizajn, škola podnikania, pracovník marketingu /pre cestovný ruch a obchod/, grafické systémy v odevníctve a technické a informačné služby v odevníctve.

     Certifikat_BB.pdf                        

         Od roku 2006 bola naša škola povinná spracovať aktualizačný dotazník len jeden krát za dva roky, ako prejav spoľahlivosti zo strany medzinárodnej spoločnosti IES. V roku 2010, po opätovnom spracovaní aktualizačného dotazníka, naša škola obdŕžala hodnotiaci list od spoločnosti IES. V liste bolo uvedené veľmi pozitívne hodnotenie činnosti našej školy, zároveň rating zvýšený na „BB+“. V školskom roku 2010/2011 nasledovala dôkladná príprava na vypracovanie aktualizačného dotazníka. Dokumentácia obsahovala až 36 samostatných príloh. Výsledkom snahy všetkých zamestnancov bolo prehodnotenie ratingu.   
         
            Dňa 6. 5. 2011 bol našej škole pridelený vyšší rating „BBB“ - vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. Medzinárodná spoločnosť IES konštatovala, že na Slovensku ma spomedzi všetkých certifikovaných inštitúcii len 10% rating „BBB“, čo je vysoké ocenenie práce školy a všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov.


     Certifikat_BBB.pdf

     08_03_letak_studenti_modra_SK_01(1).pdf

     2008_03_letak_studenti_01_SK_01.pdf

     letak_SK.pdf

     prezentace_SK.ppt

     V súčasnosti má škola pridelený rating "A" - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou.