• Certifikát PQM

     • ISO 9001

     •  

       

      Prínos normy ISO 9001

      Najčastejším motívom zavádzania systému manažérstva kvality je požiadavka zákazníka - odberateľa alebo zadávateľa výberového konania. Zavedenie systému riadenia kvality prinesie zvýšenie efektivity riadenia, zlepšenie organizácie, zvýšenie morálky v spoločnosti a hlavne skvalitnenie výroby a uspokojovanie vašich zákazníkov.

      Zavedenie systému manažérstva podľa normy ISO 9001

      Pri zavádzaní systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je dôležité dodržať niekoľko zásad:

      • Procesné riadenie v organizácii – poznanie, popis, optimalizácia a riadenie procesov prebiehajúcich v organizácii.
      • Zameranie na zákazníka – zisťovanie, poznanie a uspokojovanie potrieb zákazníka.
      • Vodcovstvo – vodcovia určujú jednotu účelu a smerovanie organizácie.
      • Angažovanosť ľudí – všetci zamestnanci a členovia organizácie majú vplyv na kvalitu produktu – výrobku alebo služby.
      • Systémový prístup k manažérstvu – všetky procesy v organizácii sú vzájomne previazané a tvoria systém. Preto je potrebné ich riadiť ako systém, nie oddelene.
      • Rozhodovanie na základe faktov – vytvorenie kvalitných informačných systémov, aby sa informácie dostávali k správnym ľuďom v správnom čase.
      • Vzájomne užitočné vzťahy s dodávateľmi - vzájomne výhodný vzťah s dodávateľmi umocňuje schopnosť organizácie vytvárať hodnotu.
      • Trvalé zlepšovanie - organizácia je dynamickým, neustále sa vyvíjajúcim sa systémom, preto je potrebný neustály vývoj a zlepšovanie systému manažérstva kvality.

       

      Oblasť normy ISO 9001

      Norma ISO 9001 je univerzálnou normou a pokrýva všetky odbory podnikania, výrobu i služby. Jediné čo je nutné overiť je to, či má certifikačná spoločnosť pre príslušný odbor akreditáciu.

      Medzinárodná platnosť

      Normy ISO sú medzinárodné normy, ktoré jednotlivé štáty preberajú do národnej "technickej legislatívy". Normy označené ISO 9001 alebo STN EN ISO 9001 majú úplne rovnaké znenie a požiadavky a to znamená, že firma, ktorá obdrží certifikát v jednej krajine, nemusí preukazovať znovu splnenie požiadaviek v inej krajine.

      Vystavenie certifikátu

      Spoločnosť PQM je akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je neustále monitorovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou a má riadne oprávnenie vydávať certifikáty pre normu ISO 9001. Certifikát má medzinárodnú platnosť.

      Certifikácia našej školy

      Certifikačná spoločnosť PQM, s.r.o. vykonala audit na základe žiadosti zo strany SOŠP. Plán auditu bol schválený dňa 26. 2. 2010. Audit bol zameraný na výchovno – vzdelávaciu činnosť, ubytovanie v školskom internáte, prípravu a poskytovanie stravy v školskej jedálni a na podnikateľskú činnosť. Na základe požiadavky spoločnosti PQM bola spracovaná Príručka kvality, s prístupom pre všetkých zamestnancov, v súlade s požiadavkami normy.

      Po vyhodnotení auditu manažérskeho systému bol dňa 9. 3. 2010 pridelený certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že Stredná odborná škola podnikania zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008

      /Certifikáty_9001/

      /POLITIKA_KVALITY_STREDNEJ_ODBORNEJ_ŠKOLY_PODNIKANIA/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje