• Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  P r e š o v

          

    K r i t é r i á

     

    k prijímaciemu konaniu do I. ročníka

     

     

         V súlade s § 62 - § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy stanovil pre žiakov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Strednej odbornej škole podnikania, Masarykova 24, Prešov:

               

           I. termín prijímacích skúšok na deň 3. mája 2021 (pondelok)

           

          II. termín prijímacích skúšok na deň 10. mája 2021 (pondelok)

     

     

    ďalší termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest na deň 15. júna 2021 (utorok).

     

         Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 27.01.2021 a v súlade s dokumentom OŠMTVaŠ „Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v šk. roku 2021/2022“

     

    určil do dvoch tried prvého ročníka 50 uchádzačov do týchto študijných odborov:

     

     

                     6324 M      -           manažment regionálneho cestovného ruchu        15 žiakov

                    

                     6325 M      -           ekonomické lýceum                                                 10 žiakov

               

                     6341 M      -           škola podnikania                                                     25 žiakov

                                                                  

     

    Jednotné kritéria prijatia pre I. a II. termín prijímacej skúšky do študijných odborov

     

             A bodovanie prijímacích skúšok

     

               1. Maximálne 50 bodov z prijímacej skúšky z matematiky.

     

               2. Maximálne 50 bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

     

      Celkový súčet bodov z prijímacej skúšky samostatne zo SJaL a samostatne z M bude každému žiakovi do hodnotenia násobený číselným indexom „ 2“.

    (max. 200 bodov, min. 0 bodov)

     

    B – bodovanie priemerných známok zo ZŠ

    Maximálne 20 bodov  za aritmetický priemer známok  v  8.  ročníku za II.  polrok a v 9. ročníku za I. polrok.

    (max. 20 bodov, min. 0 bodov)

     

     

              Cbonifikácia za umiestnenie v predmetových olympiádach

     

    Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v školskom, okresnom alebo krajskom kole v 5. ročníku až 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ,matematiky a prírodovedného predmetu.

    • za umiestnenie na 1. mieste – 5 bodov
    • za umiestnenie na 2. mieste – 4 body
    • za umiestnenie na 3. mieste – 3 body
    • za umiestnenie na 4. mieste – 2 body
    • za umiestnenie na 5. mieste – 1 bod, ďalej uvádzame len body v tvare (5, 4, 3, 2, 1)

     

         Ak žiak predloží viac dokladov za umiestnenia získaných na rôznych úrovniach, hodnotí sa len jedno najvyššie umiestnenie.

    (max.20 bodov, min. 0  bodov)

     

     

    Maximálny počet získaných bodov z prijímacích

    skúšok a bonifikácie, t. j. z bodov A,B,C:    240

     

    Vyhovel kritériám prijímacej skúšky:           50 – 240

     

    Nevyhovel kritériám prijímacej skúšky:        0 – 49

     

     

     

    Ostatné kritériá

     

         V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhodne riaditeľ školy na základe týchto kritérií v tomto poradí:

     

    1. podľa § 67 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ prednostne prijme uchádzača, ktorý predloží rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam,
    2. v prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne celkový priemerný prospech všetkých známok okrem správania za 8. ročník v druhom polroku a v 9. ročníku v I. polroku štúdia na ZŠ.