• Poradné orgány školy

    • Poradné orgány školy

     • Rada školy
     • Rodičovské združenie
     • Žiacka školská rada
     • Pedagogická rada
     • predmetová komisia prírodovedných predmetov
     • predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
     • predmetová komisia cudzích jazykov
     • predmetová komisia odborných ekonomických predmetov
     • predmetová komisia predmetov cestovného ruchu
     • predmetová komisia umeleckých predmetov
     • predmetová komisia informačných technológií

      

     Stretnutie zástupcov inštitúcií

     Dňa 14. 10. 2014 SOŠ podnikania zrealizovala prvé stretnutie nového poradného orgánu školy. Riaditeľ školy, Ing. Stanislav Kuchta, privítal zástupcov inštitúcii mesta Prešova. Za odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja sa stretnutia zúčastnil PhDr. Milan Zagrapan, za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa zúčastnila Mgr. Anna Molčanová, za Regionálne poradenské a informačné centrum sa zúčastnil riaditeľ Ing. Rastislav Tkáč a za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, Regionálnu komoru Prešov sa stretnutia zúčastnil Ing. Juraj Kupčiha. Za SOŠ podnikania sa ďalej sa zúčastnili aj zástupcovia riaditeľa školy. 

     Hostia okrem prvého pracovného stretnutia sa zúčastnili celoškolskej súťaže "Nápad predáva", kde si mali možnosť vypočuť podnikateľské nápady žiakov 1.-4. ročníka.

     Hlavným cieľom nového poradného orgánu je prehlbiť spoluprácu našej strednej odbornej školy so zástupcami inštitúcií mesta Prešova a s dôrazom na kvalitu stredného odborného školstva a ponúkaných študijných odborov.

     /Fotogaléria/

      

     Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na škole

     Plán prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov  na SOŠ podnikania je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami Národného programu boja proti drogám a s tým súvisiacimi úlohami, ktoré určilo MŠ SR pre všetky základné a stredné školy. Jeho zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce obdobie.             

     Forma práce koordinátora prevencie je založená najmä na preventívnych aktivitách, ako napr. na vyhľadávaní mimoškolských aktivít a spolupracovníkov z rôznych oblastí, ktorí môžu študentom poskytnúť a ukázať nové a zaujímavé formy využitia času, prípadne usmerniť pri hľadaní hodnôt. Konkrétne formy týchto aktivít sa prejavujú pri príprave kultúrnych podujatí, konaných v rámci školy, ako sú imatrikulácie, rôzne výročia a pamätné dni, zapájanie žiakov do rôznych  sociálnych aktivít.

     Počas školského roka plní koordinátor prevencie drogových závislostí úlohy poradcu v otázkach prevencie pred drogovými závislosťami, poskytuje informácie o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, monitoruje situáciu v triedach a na škole, spolupracuje s výchovným poradcom, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov.

     Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog na škole

     Ako predchádzať drogovým závislostiam

     Ako odhaliť uživanie drog

     Kontaktné údaje