• Poradné orgány školy

     • Stretnutie zástupcov inštitúcií

     • Poradné orgány školy

      • Rada školy
      • Rodičovské združenie
      • Žiacka školská rada
      • Pedagogická rada
      • predmetová komisia prírodovedných predmetov
      • predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
      • predmetová komisia cudzích jazykov
      • predmetová komisia odborných ekonomických predmetov
      • predmetová komisia predmetov cestovného ruchu
      • predmetová komisia umeleckých predmetov
      • predmetová komisia informačných technológií

       

      Rada školy - šk. rok 2019/20

      Iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci miestne záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy

      a vzdelávania.

      Zloženie Rady školy pri SOŠ podnikania

      Mgr. Ján Benko, PhD – predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

      Mgr. Iveta Ligdayová – podpredseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

      Ing. Monika Poľaková – zástupca nepedagogických zamestnancov

      p. Peter Tobiáš – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      Ing. Jozef Hodoši – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      Mgr. Rastislav Zima – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      Mgr. Miroslav Vaško – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      Lívia Lengerová – zástupca žiakov

      S akýmikoľvek informáciami, dotazmi, či problémami sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu predsedu Rady

      školy benko@sospodnikania.sk

      Štatút_rady_školy.pdf

      Rada_školy_štatút_2019

      Zápisnica_16.10.2019
       

      Stretnutie zástupcov inštitúcií

      Dňa 14. 10. 2014 SOŠ podnikania zrealizovala prvé stretnutie nového poradného orgánu školy. Riaditeľ školy, Ing. Stanislav Kuchta, privítal zástupcov inštitúcii mesta Prešova. Za odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja sa stretnutia zúčastnil PhDr. Milan Zagrapan, za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa zúčastnila Mgr. Anna Molčanová, za Regionálne poradenské a informačné centrum sa zúčastnil riaditeľ Ing. Rastislav Tkáč a za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, Regionálnu komoru Prešov sa stretnutia zúčastnil Ing. Juraj Kupčiha. Za SOŠ podnikania sa ďalej sa zúčastnili aj zástupcovia riaditeľa školy. 

      Hostia okrem prvého pracovného stretnutia sa zúčastnili celoškolskej súťaže "Nápad predáva", kde si mali možnosť vypočuť podnikateľské nápady žiakov 1.-4. ročníka.

      Hlavným cieľom nového poradného orgánu je prehlbiť spoluprácu našej strednej odbornej školy so zástupcami inštitúcií mesta Prešova a s dôrazom na kvalitu stredného odborného školstva a ponúkaných študijných odborov.

      /Fotogaléria/

      Rodičovská rada pri SOŠ podnikania

      úzko spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi, s cieľom zabezpečovať záujmy rodičov žiakov. Zameriava sa na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, finančne podporuje záujmovo-umeleckú a športovú činnosť, medzinárodné aktivity školy a talentovaných žiakov.

      V školskom roku 2019/20 výkonný výbor RR pracuje v zložení:

      predseda       – p. Henrich Knuth
      podpredseda – Ing. Jana Kandelová
      hospodár       – p. Eva Lacková


       

      Žiacka školská rada 2019/2020

      Zloženie Žiackej školskej rady pri SOŠP, Masarykova 24, Prešov                                    

      Koordinátor: Mgr. Štefánia Cmarová, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

      Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania v Prešove reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. Celkovú činnosť ŽŠR v školskom roku 2018/2019 koordinuje Mgr. Veronika Stoláriková, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov.

      Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenných novinách. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Žiaci školy sa najviac tešia na akcie pri príležitosti Dňa študentstva, na imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, na vianočný jarmok, študentský ples a mnohé iné súťaže a aktivity. Atmosféru jednotlivých podujatí dokumentujú aj fotografie v sekcii ŽIACI na tejto webovej stránke. S pripravovanými akciami sú žiaci pravidelne oboznamovaní nielen prostredníctvom nástenných novín, ale aj rozhlasu a svojich zástupcov – predsedov tried.

      Štatút Žiackej školskej rady: Štatút_Žiackej_školskej_rady.pdf

      Aktivity:

      VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      V pondelok, 14. 10. 2019 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 18 kandidátov mohli vybrať iba 11. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 225 žiakov našej školy.

       

      POČET PLATNÝCH HLASOV

      POČET NEPLATNÝCH HLASOV

      212

      13

      SPOLU:

      225

       

      Volebné komisie pracovali v tomto zložení:

      Centrálna volebná komisia: Lengerová, Szentpetéry, Iľková

      Pracovné volebné komisie:

      Za 1. ročník: Hudáková, Šoltisová, Čujová, Daraková, Bak, Štefaník, Závadská

      Za 2. ročník: Danková, Haboráková, Balážová, Hodošiová

      Za 3. ročník: Jurkovičová, Stanková, Mikluščáková

      Za 4. ročník: Majcherová

      Centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník, potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.

      Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

      1. Lívia Lengerová

      2. Stella Szentpetéry

      3. Zuzana Majcherová

      4. Viktória Iľková

      5. Anna Jurkovičová

      6. Daniela Stanková

      7. Rebeka Hodošiová

      8. Patrícia Haboráková

      9. Július Štefaník

      10. Anna Danková

      11. Samuel Bak

      12. Erika Mikluščáková

      Koordinátor ŽŠR – Mgr. Štefánia Cmarová

       

      V žiackej školskej rade v školskom roku 2019/2020 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom.

      Na 1. zasadnutí novozvolenej ŽŠR si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stala Lívia Lengerová z III.C, podpredsedom ŽŠR – Stella Szentpetéry z IV.B.

       

      NÁVŠTEVA DOMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

      Členovia ŽŠR spolu s ostatnými žiakmi školy sa zapojili do výzvy „Ponožkový október“. Cieľom tejto výzvy bolo vyzbierať ponožky pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Vyzbierané ponožky sme sa spoločne rozhodli odniesť do Domu sociálnych služieb v Prešove. Pani riaditeľka veľmi rada prijala aj takýto dar a bola zaň vďačná. Na oplátku nám ukázala priestory budovy, ako si tam ľudia žijú aj spoločné odpočinkové miestnosti, v ktorých sa stretávajú.

      Sme veľmi radi, že aj obyčajnými ponožkami sme mohli niekomu zlepšiť deň.

       

      NÁVŠTEVA SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V ČERVENICI

      Žiacka školská rada sa pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša rozhodli vycestovať do obce Červenica, kde navštívili školu pre hlucho-slepé deti.  Pripravili sme si pre nich program v podobe návštevy Mikuláša a darčekov.  Deti v sprievode učiteliek si pre Mikuláša pripravili rôzne básničky a pesničky. Mikuláš sa s deťmi nachvíľu zahral, kreslil a vypočul si ich dojemné príbehy, avšak dlho sa zdržať nemohol. Po obede sa všetci spoločne rozlúčili a sľúbili si do budúcna ďalšie stretnutie.

      Morálne ponaučenie pre nás všetkých znie: „Nesúďme ľudí podľa obalu“. Nikdy neviete čo si človek s takýmto postihnutím zažil. Vďačnosť a úprimnosť takýchto detí, ale aj dospelých je na nezaplatenie.

       

      SVIATOK SVÄTÉHO MIKULÁŠA

      Či sme malí, a či veľkí, Mikuláš si nás stále nejako nájde. A keďže všetci žiaci školy boli počas celého roka poslušní, zaslúžili sa aj menšie prekvapenie. Práve preto sa členovia ŽŠR prezliekli za milých anjelikov, neposlušného čerta a deda Mikuláša. Ten počas celého dňa brázdil priestory našej školy spolu so svojimi pomocníkmi.  Medzi študentov a všetkých zamestnancov školy rozdával radosť, dobrú náladu, sladké pokušenie a vo svojom čarovnom vreci našiel aj nejaké darčeky.

      Každý z nás si tam našiel niečo, čo ho potešilo a naladilo na tú správnu vianočnú atmosféru.

       

       

      Výchovný poradca  

      Základnou úlohou výchovného poradenstva je zabezpečovať pomoc pri riešení osobných a vzdelávacích problémov žiakov a ich profesijnej orientácii.

      Výchovnou poradkyňou v našej škole je Ing. Marta Drabová.

      Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti výchovná poradkyňa koordinuje aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinuje kultúrno-spoločenské aktivity, poskytuje kariérové poradenstvo, venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sprostredkováva kontakt žiakov a zákonných zástupcov s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

      Žiaci a rodičia sa s výchovnou poradkyňou môžu kontaktovať v čase konzultačných hodín:


      Pondelok:  13:00 - 15:00 hod. v kabinete č. 219.

      S akýmikoľvek otázkami sa môžete obrátiť aj na e-mailovú adresu výchovnej poradkyne

      drabova@sospodnikania.sk

       

      Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na škole

      Koordinátor prevencie: Mgr. Michal Čiernik

      Plán prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov  na SOŠ podnikania je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami Národného programu boja proti drogám a s tým súvisiacimi úlohami, ktoré určilo MŠ SR pre všetky základné a stredné školy. Jeho zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce obdobie.             

      Forma práce koordinátora prevencie je založená najmä na preventívnych aktivitách, ako napr. na vyhľadávaní mimoškolských aktivít a spolupracovníkov z rôznych oblastí, ktorí môžu študentom poskytnúť a ukázať nové a zaujímavé formy využitia času, prípadne usmerniť pri hľadaní hodnôt. Konkrétne formy týchto aktivít sa prejavujú pri príprave kultúrnych podujatí, konaných v rámci školy, ako sú imatrikulácie, rôzne výročia a pamätné dni, zapájanie žiakov do rôznych  sociálnych aktivít.

      Počas školského roka plní koordinátor prevencie drogových závislostí úlohy poradcu v otázkach prevencie pred drogovými závislosťami, poskytuje informácie o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, monitoruje situáciu v triedach a na škole, spolupracuje s výchovným poradcom, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov.

      Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog na škole

      Ako predchádzať drogovým závislostiam

      Ako odhaliť uživanie drog

      Kontaktné údaje