• Projekty EU

    • „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

     Názov prijímateľa:      Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov

     Názov projektu:          Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov

     Kód ITMS:                   26110130618

     Operačný program :   Vzdelávanie

     Opatrenie 1.1:             Premena tradičnej školy na modernú

     Prioritná os 1:             Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

      

     Miesto realizácie: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov, Prešovský samosprávny kraj

     Časový rámec realizácie projektu: február 2014 – júl 2015

     Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 240 290,76 EUR

     Vlastné zdroje prijímateľa: 12 646,88 EUR

     Hlavné aktivity:  1. 1.  Zavedenie  nových foriem a metód vzdelávania

                     2. 1.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     Cieľová skupina: 20 pedagogických zamestnancov a 472 žiakov.

     Cieľ projektu: Zvýšenie  kvality výstupov vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód a foriem vzdelávania.

     Špecifický cieľ 1 Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania

     Špecifický cieľ 2  Zvýšenie kvalifikácie a odbornosti pedagogických zamestnancov pre potreby premeny tradičnej školy na modernú

     Kontaktné údaje prijímateľa: Stredná odborná škola podnikania,

                    Masarykova 24

                    081 79  Prešov

                                                   Telefón/ fax: 051 7733413 / 051 7583071

                                                    e-mail:  sospmaspo@nextra.sk

                                                    webová stránka:  www.sospodnikania.sk