• Projekty OA

    • WE GO EUROPE - EUROHARMONY - COMENIUS

     Hlavná myšlienka celého projektu Comenius sa nesie v znamení upevňovania vzájomných  vzťahov medzi členskými štátmi Európskej únie. Situácia, kedy únia čelí vážnym rozhodnutiam ohľadom jej fungovania, je dobrým podnetom  na upevnenie súdržnosti medzi krajinami.  Keďže žijeme akoby „pod jednou európskou strechou“, mali by sme sa určite vzájomne poznať. Poznať jednak kultúru a zvyky v jednotlivých krajinách a na druhej strane jazyky, ktorými sa v danej krajine rozpráva. Každý z nás si uvedomuje potrebu znalosti a ovládania cudzích jazykov a do budúcna to bude nielen nevyhnutnosťou, ale aj cnosťou pre každého jedného z nás. Tento projekt sa zameriava práve na mladých ľudí z 8 zapojených partnerských krajín a to z Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska, Poľska, Grécka, Turecka a Slovenska, ktorí majú čas a chuť sa učiť novým veciam. Nie je nič lepšie ako kombinácia príjemného s užitočným. Myslí sa tým možnosť a potreba učenia sa cudzích jazykov so spoznávaním jednotlivých krajín a využitím všetkých znalostí priamo v praxi.

      

     PAMIATKY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA UNESCO - COMENIUS

     Hlavná myšlienka projektu je počas dvoch rokov projektových prác vytvoriť možnosť rozšírenia vedomostí žiakov o pamiatkach kultúrneho dedičstva UNESCO v rôznych krajinách Európy prostredníctvom témy „Pamiatky kultúrneho dedičstva UNESCO“ v Európe.

      

     POZNAJ SVOJE PENIAZE

     Projekt vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a. s. Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom zvyšovať ich finančnú gramotnosť a rozvíjať ich životné zručnosti potrebné pre orientovanie sa vo svete financií.

     Bol vytvorený moderný vzdelávací e-learningový program pre žiakov stredných škôl - Poznaj svoje peniaze, ktorý napomáha rozvíjať efektívne využívanie informačno komunikačných technológií pri každodennom vyučovaní.

      

     KVALITA A EVALUÁCIA V PROCESE ROZVOJA ŠKOLY

     Obchodná akadémia realizovala v rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci projekt Kvalita a evaluácia v procese rozvoja školy (Qualität und Evaluation im Prozess der SchulEntwicklung - QEPSE). Hlavným cieľom projektu je zaviesť na stredných odborných školách v Slovenskej republike Spoločný európsky rámec na zabezpečenie kvality (European Common Quality Assurance Framework - CQAF).

     Partneri projektu - Berufskolleg Halle, Westfalen, Nemecko (G. Langfeld, H-J. Kuhlmann, J. Kralemann, N. Kralemann), Centrum pre hodnotenie kvality vo vyššom vzdelávaní (SKVC), Vilnius, Litva (A. Šerpatauskas, N. Skaburskiené). Evaluačný expert - Kim Faurschou, Odense, Dánsko. Diseminační partneri - Štátna školská inšpekcia Bratislava, Školské inšpekčné centrum Prešov, Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja, Stredná odborná škola obchodu a služieb Prešov.

     Výsledkom a výstupmi projektu sú dokumenty:

     -> Spoločný rámec na zabezpečenie kvality (CQAF)                                                             

     -> Európska príručka sebahodnotenia pre poskytovateľov OVP

     -> Analýza tréningu pre expertov externej inštitucionálnej kvality

     -> Tréningový program pre externých expertov hodnotiacich kvalitu                                     

     -> Príručka pre externých expertov hodnotiacich kvalitu

     -> Metodologické smernice pre trénerov externých expertov hodnotiacich kvalitu

     -> Pracovné definície pojmov z oblasti evaluácie a kvality (Príloha: Slovník)

     -> Evaluácia - šanca a úloha pre dobrú školu                                                                       

     -> Stratégia testovania

     -> Príručka kvality Implementácia Európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality (EQARF) v odbornom vzdelávaní a príprave v Slovenskej republike (Autor: Kim Faurschou)

     -> Zavedenie výsledkov projektu do praxe

     -> Tréningový program pre interných expertov hodnotiacich kvalitu                                       

     -> Príručka pre interných expertov hodnotiacich kvalitu

     -> Metodologické smernice pre trénerov interných expertov hodnotiacich kvalitu