• Rodičovský príspevok

    • Rodičovský príspevok

     Rada rodičov na základe uznesenia prijatého na plenárnej schôdzi dňa 29.09.2022 žiada rodičov študentov, aby schválený rodičovský príspevok vo výške 30,-€ na rodinu uhradili internetbankingom, alebo priamou platbou. 

     1. Internetbanking 

     Číslo účtu: SK54 0200 0000 0046 8001 6951  /nové/

     Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu: triedu, meno a priezvisko žiaka.  

     Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B-p Karol Novák 

      

     2. Priama platba 

     Zákonný zástupca môže uvedený príspevok uhradiť prostredníctvom triedneho učiteľa. 

     Rodičovský príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2022

      

      Marta Cínová                                                           PaedDr. Valentína Černajová 

       predseda RZ                                                                    koordinátorka RR