• Študijné odbory

     • 6324 M manažment reg. cest. ruchu

     •  

      Aktuálne študijné odbory

          6324 M   manažment regionálneho cestovného ruchu   

          Regional Tourist Management

      School-leavers will be able to occupy the positions of tourism business entrepreneurs, middle managers, and/ or employees working in tourism and businesses such as travel agencies, tourist information offices, travel companies and travel providers, spa, recreation and holiday resorts, any kind of accommodation facilities, international festivals, conferences and meetings, public interest offices etc. both in Slovakia and abroad.

      The education and qualifications acquired enable the school-leavers to continue their study at university and /or get a licence to start their own business.

      The school-leaver of this study branch is able to:

      - establish and provide services in regional tourism business, analyse landscape and area from the point of regional geography and culture and consider its suitability for development of tourism,
      - apply marketing tools focused on running business in tourism,
      - organise cultural, sports and business meetings broading tourism offers,
      - communicate in two foreign languages,
      - apply etiquette of dealing with clients and business partners, and public authorities,
      - write business and official documents in Slovak and a foreign language,
      - observe sanitary regulations, safety work and health protection principles.

       

      Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu.

      Dosiahnuté vzdelanie vytvára predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole a vytvára podmienky na získanie oprávnenia pre podnikateľskú činnosť.

      Absolvent študijného odboru je schopný:

      - vytvárať produkt regionálneho cestovného ruchu, analyzovať ponuku územia z hľadiska regionálnej geografie
      a        kulltúry a posúdiť jej vhodnosť pre rozvoj cestovného ruchu;
      - uplatňovať marketingové nástroje, orientované na podnikanie v cestovnom ruchu;
      - organizovať kultúrne, športové a obchodné podujatia rozširujúce ponuku cestovného ruchu,
      - komunikovať v dvoch cudzích jazykoch;
      - aplikovať pravidlá spoločenského správania v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi, orgánmi samosprávy a štátnej správy,
      - vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj v cudzom jazyku;
      - dodržiavať hygienické predpisy, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

      MRCR_foto.pdf

      Súhlasné stanovisko SOPK

      Učebný_plán_študijného_odboru_Manažment_regionálneho_cestovného_ruchu_2020-21

      UP_MRCR_pre_2._rocnik_2020_21

      UP_MRCR_pre_3._rocnik_2020_21

      UP_MRCR_pre_4._rocnik_2020_21

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Prešov číta rád
  • Zelený svet 2020
  • Nemecký jazyk
  • Anglický jazyk
  • Charita
  • Festival architektúry a dizajnu
  • Biela pastelka
  • Šarišský hrad
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo