• Študijné odbory

     • 8298 M odevný dizajn a 8299 M dizajn iteriéru

     •  

      Aktuálne študijné umelecké odbory: odevný dizajn a dizajn interiéru

        8298 M odevný dizajn                "ODEVNÝ DIZAJN" - prezentácia

        Clothes Design

      Graduates are able to create, organize, implement and present their work in realm of clothing and fashion industry, theatre and film industry, commercial art, private enterprise, institutions dealing with clothing refinement, art/arranger workshops and promotion agencies. Graduates can promote their output via multimedia and modern technology.
      The highest demands are placed on graduates within their working post: familiarity with relationships between traditional and nontraditional materials and their artistic and expressional possibilities of use, spatial skills, attention distribution, practical skills, written and oral use of language, adaptability, flexibility, self-control, self-discipline, independence, refinement in behaviour and appearance, creativity, readiness of action. They have a positive attitude to all forms of art and they are well versed in fashion design.
      This education develops independent artistic thinking, flexible decision–making and taking actions, promoting new ideas and methods of designing and manufacturing garments, theatre costumes and artistic designs. Graduates’ abilities involve initiative and confidence in completing tasks throughout the process, from an initial design to a final product. Graduates can communicate with customers in foreign languages. They are able to solve problems, work in a team and continuously update their knowledge and skills. They are capable of taking responsibility for both their own and team’s work.

       

      Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti: odevného a módneho priemyslu, reklamnej tvorby. V divadelnom a filmovom priemysle, podnikateľskej činnosti, v inštitúciách zaoberajúcich sa kultúrou odievania, vo výtvarných aranžérskych a propagačných dielňach. Absolventi tohto študijného odboru dokážu svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom súčasných technických možností.
      V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky. Vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými a výrazovými možnosťami uplatnenia, na priestorové videnie, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu vystupovania, kreativitu, pohotovosť v reagovaní a konaní. Má vzťah ku všetkým formám umenia, orientuje sa v oblasti odevného dizajnu.
      Dané vzdelanie rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii odevov, divadelných kostýmov a výtvarných kreácií. Schopnosti absolventa spočívajú hlavne v individuálnej iniciatíve a samostatnom riešení zverených úloh od počiatočného návrhu cez technologické a konštrukčné riešenia až po konečnú realizáciu. V styku so zákazníkom komunikuje v cudzích. Rieši problémové úlohy a vie pracovať v skupine. Aktívne sa zapája do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizuje. Sú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatních.

      Súhlasné_stanovisko_SOPK   

      Odevný_dizajn_foto

      UP_ODD_4.ročník_2020_21

       

       

        8299 M  dizajn interiéru                   "DIZAJN INTERIÉRU" - prezentácia

        Interior design

      Interior design   represents the borderline between architecture and design. This profession has its own rules of performance and the reason for it is the personal responsibility for the activities that  satisfy individual and changeable needs of clients and public interest.  A graduate of this branch of study is able to understand cultural, intellectual, historical, social and economical relations of architecture and internal setting. The graduate understands roles of an architect and a designer towards clients and society. The graduate is qualificated to elaborate interior proposals and projects completely for needs of quality buildings usage. The graduate obtained  theoretical and practical knowledge of designing the interiors of different buildings structures. His or her knowledge is based on the study of interior design, improvement of his or her practical skills and their fulfillment in independent interior formation.  Student gained knowledge and skills in the sphere of internal architecture that enable him/her to conduct creative team  of workers and assume full responsibility for all-embracing solution of proposition an interior.

      Four-year study of this branch lent support to student necessary knowledge and skills for the start of his/her own creation in the sphere of interior design. The student had started with general characteristics of the profession, continued with learning the history of development of interior design and industry starting his/her own creative work, after that he/she started to pursue his/her  project which is an outcome of different students points of view.

      Abilities of the student are mainly in his/her individual initiative and self-reliant answer to entered tasks. He/she starts with primal proposal to technological and digital advancement and finishes with final implementation. He/she is able to advertise his/her own creation in media via contemporary technical possibilities in the spheres: artistic propagation, interior design, digital production, visualization of interior, multimedia communication and presentation, business activities.

      The graduate can find a job in some institutions dealing with realization and production of interior presentations, artist´s workroom or projection  office.

       

       

      Pohybuje sa na hranici medzi architektúrou a dizajnom. Absolvent – interiérový dizajnér  je schopný rozumieť kultúrnemu, intelektuálnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu architektúry a vnútorného prostredia. Chápe úlohu architekta a dizajnéra voči klientovi a spoločnosti.

      Je spôsobilý komplexne vypracovať interiérové návrhy a projekty pre potreby plnohodnotného užívania stavieb. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky o navrhovaní interiérov rôznych stavieb. Poznatky sú založené na štúdiu dizajnu a interiéru, rozvíjaní praktických zručností a ich uplatnení v samostatnej interiérovej tvorbe. Absolvent je schopný tvorivej, koncepčnej a koordinovanej činnosti a profesionálnej konfrontácie. Získa hlbšie znalosti a zručnosti v oblasti vnútornej architektúry, ktorá mu umožňuje riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia návrhov interiéru.         

      Štvorročné štúdium dizajnu je štruktúrované  tak, aby žiakom poskytlo potrebné zručnosti pre začiatok vlastnej tvorby v oblasti interiérového dizajnu. Študenti začínajú všeobecnými charakteristikami profesie a cez poznávanie histórie vývoja dizajnu, priemyslu a jeho odvetví, sa dostávajú k vlastnej tvorbe a realizácii projektov, ktoré sú výsledkom rozličných pohľadov.

      Schopnosti absolventa spočívajú hlavne v individuálnej iniciatíve a samostatnom riešení zadaných úloh, tém a projektov od počiatočného návrhu cez technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu.

      Absolvent študijného odboru interiérový dizajn dokáže svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom súčasných technických možností, je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu  v oblasti:

      • výtvarnej propagácie, interiérovej tvorby, digitálnej tvorby, vizualizácie interiérov, multimediálnej komunikácie a prezentácie, podnikateľských činností.

      Absolvent sa môže uplatniť ako kreatívny dizajnér v inštitúciách zaoberajúcimi sa realizáciou a produkciou interiérových prezentácií, v interiérových centrách a štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.

      Dizajn_interiéru_foto

      UP_DIN_3.ročník_2020_21

      UP_DIN_4.ročník_2020_21

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje