• Študijné odbory

     • 6325 M ekonomické lýceum

     •  

      Aktuálne študijné odbory

         6325 M ekonomické lýceum

          Economic Academy

      The graduate of the study branch 6325 M economic academy is broadly viewable which allows him flexible placement and application of knowledge and  skills in practice and flexible responses to all problems, operational solutions. The graduate is secondary  school educated capable of doing business independently in the economic sphere.

      The graduate is sufficiently adaptable in related branches , uses the acquired knowledge ,skills to work independently and solve the problems. He/ she is capable to work in team,  he/ she has knowledge in the area of law, he/ she follows the principles of patriotism, humanism and democracy. He/ she is capable to work independently, responsibly and initially applying new  methods, technologies and the style of the work.

      The graduate of the study branch 6325 M economic academy is  well prepared to study at all types of universities. The graduate is learned in professional subjects and his/ her professional profile is based on general-purpose education. The aim of the study is to increase the intensity of vocational education The aim of the study is to increase the intensity of vocational education with emphasis on elements of a general education. The graduates are well prepared to entrance exams at universities.

      Educational system is an excellent basis for organizing the work and study system at university/ seminars, consultations, diploma works/ .The graduates acquire the ability to communicate in 2 foreign languages – English language and second optional foreign language according to school offer and interest of students. The graduates are capable to solve problems and work in  team, actively engage in society, up-to-date knowledge and skills. They will be capable to take responsibility for their own work and the work of others.

      After completing the training program, they will have the skills to work with personal computer and the Internet. They learn to use information and communication technologies effectively for their personal growth and performance at work. The graduate earns a school-leaving certificate. We have developed the competency profile of the graduate based on the competencies listed in the national curriculum and  job analysis in co-operation with employers. The occupational analysis is  a part of the Analytical Study. The graduate has a guaranteed  acquirement of current knowledge, skills and competencies, depending on the needs of employers.

       

       

      Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania.

      Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, využíva nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnej práci a riešení problémov. Je schopný pracovať v tíme, má dostatočné vedomosti z oblasti práva, riadi sa zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný pracovať aj samostatne, zodpovedne a iniciatívne, aplikuje nové metódy, technológie a štýl práce.

      Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je na veľmi vysokej úrovni pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. Má potrebné odborné vzdelanie a zároveň jeho odborný profil sa zakladá na širokej báze všeobecne orientovaného vzdelania cieľom štúdia je zvýšiť intenzitu odbornej prípravy s primeraným dôrazom na prvky všeobecnovzdelávacieho charakteru. Absolventi študijného odboru sú plnohodnotne pripravení úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít.

      Systém výučby najmä vo vyšších ročníkoch je výborným východiskom pre organizovanie systému práce a štúdia na vysokej škole (semináre, konzultácie, záverečné práce a ich obhajoby). Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a druhom cudzom jazyku, podľa záujmu žiakov a ponuky školy, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných.

      Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie. Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

      Učebný_plán_študijného_odboru_Ekonomické_lýceum_2020-21

      UP_EKL_pre_3._rocnik_2020_21

      UP_EKL_pre_4._rocnik_2020_21

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje