• Študijné odbory

     • 6341 M škola podnikania

     •  

      Aktuálne študijné odbory

        6341 M  škola podnikania  

         Enterprise Study

      The graduates are prepared for competent management of small and middle enterprises. The study is combination of economical and law education so the graduate is able to make an appropriate decision and devise additional course of action. He/she has knowledge of information and the ways how to acquire it, the paperwork and acts in law of a company, and of all legal norms in working process in the company.

      The graduates will find their own scope in different types of companies in private and public sectors, they are able to carry out lower and middle economic management functions. They can work as self-employed tradesmen, private entrepreneurs, middle managers in industrial, agricultural and commercial firms and companies providing services.

      The graduates are educated in languages and professional subjects on a good quality level, they are well-prepared for the individual jobs in different areas and business enterprises , they can work on positions such as: an executives on the level of lower and middle management in small and middle firms, regional sales representatives of trade and distribution companies. They can do activities connected with organizational and economic guidance.

      The graduate has acquired basic knowledge in business, is well-prepared for management of small and middle enterprises. He/she is able to analyze problems and options in business activities of various types of companies, in commercial sphere, tourism and services and is able to implement them. He/she has knowledge of ways of cooperation with managers of other professions in Slovakia and abroad. He/she has knowledge of psychology, communication and information systems.

       

       

      Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku.

      Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore, sú schopní vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie. Uplatnia sa ako samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, súkromní podnikatelia aj ako stredné články riadenia priemyselných, poľnohospodárskych, obchodných podnikov a podnikov služieb.

      Absolventi sú kvalitne odborne a jazykovo pripravení pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch ako riadiaci pracovníci, na úrovni nižšieho a stredného manažmentu v malých a stredných podnikoch, ako obchodní zástupcovia pre regionálne zastúpenie obchodných a distribučných spoločností, pre činnosť spojenú s organizačným a ekonomickým poradenstvom.

      Absolvent má nadobudnuté základné poznatky z oblastí podnikania, je vo svojej špecializácii pripravený na riadenie malého a stredného podniku. Dokáže analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, v obchodnej prevádzke, podnikoch cestovného ruchu a služieb a implementovať ich. Disponuje znalosťami o spôsoboch spolupráce s manažérmi iných profesií v SR a v zahraničí. Má potrebné znalosti z psychológie, komunikačných a informačných systémov.

      Súhlasné stanovisko SOPK

      Učebný_plán_študijného_odboru_Škola_podnikania_2020-21

      UP_ŠP_pre_2._ročník_2020_21

      UP_ŠP_pre_3._ročník_2020_21

      UP_ŠP_pre_4._ročník_2020_21

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje