• Študijné odbory v sieti odborov

     • 3152 H 02 krajčír – dámske odevy

     •  

      Študijné odbory v sieti odborov

      Učebný odbor: 3152 H 02 krajčír – dámske odevy

      Učebný odbor:

      3152 2   krajčír

      Odborné zamerania:

      02    dámske odevy 

      Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

      denné štúdium absolventov ZŠ

       

      Základné údaje  

      Dĺžka vzdelávania prípravy          

      3 roky

      Podmienky na prijatie do študijného odboru:

      úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

      Spôsob ukončenia  vzdelávania a prípravy

      záverečná skúška

      Doklad o dosiahnutom vzdelaní

      -     výučný list

      -     vysvedčenie o záverečnej skúške

      Poskytnutý stupeň vzdelania

      stredné odborné vzdelanie ISCED 2

      Pracovné uplatnenie absolventa:

       

      absolvent sa môže po ukončení štúdia uplatniť ako: -   krajčír (ka) na šijacej dielni, pri výrobe autopoťahov, v špeciálnych prevádzkach, v módnom salóne, v strihárni, v sklade hotových výrobkov, v sklade základného a pomocného materiálu.

      Nadväzná odborná príprava:

      2 – ročné denné alebo 3 – ročné večerné nadstavbové štúdium

        

      Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

      Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre osvojenie si základných vedomostí a zručností pre život. Ich komunikačné zručnosti sú dostatočne široké a vytvárajú podmienky pre primerané riešenie rôznych pracovných, sociálnych a súkromných situácií na pracovisku i pri reprezentovaní firmy. 

      Odborné vzdelávanie - umožňuje absolventom získať vedomosti a zručnosti v  priemyselnej i zákazkovej výrobe odevov, t.j. vrstvenie materiálu, kreslenie polôh, oddeľovanie, ručné a strojové šitie, žehlenie, lepenie, skúšanie, kontrolovanie, adjustácia a čistenie. Rovnako získa vedomosti a zručnosti pri výrobe autopoťahov a technickej konfekcie.                  

      Zdravotné požiadavky na uchádzača 

      • zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár,
      • z hľadiska veku nie je žiadne obmedzenie pre uchádzačov o tento učebný odbor,
      • nie je však možné prijať takých uchádzačov, ktorí trpia poruchami obmedzujúcimi pohybový systém (poruchy chrbtice, krčných stavcov) a poruchami horných končatín, najmä chorobami postihujúcimi funkcie drobných kĺbov. Prekážajú tiež chronické a alergické ochorenia dýchacích ciest. Prekážkou sú aj nervové choroby, predovšetkým choroby, ktoré majú za následok poruchy pohybových koordinácií a poruchy funkcií horných končatín,
      • odbor je vhodný pre uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou (poruchy sluchu, hluchota, postihnutie dolných končatín),
      • nie sú uvádzané žiadne choroby ohrozujúce zdravie v dôsledku výkonu povolania, ani žiadne choroby z povolania,
      • povolanie je vhodné pre osoby so ZPS v súlade s písomným odporučením poradenského zariadenia, na základe ktorého môžu byť uchádzači individuálne integrovaní, pričom sa postupuje  podľa metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v stredných školách, schválené MŠ SR č. 2136/02 – 4  ako informatívno-metodický materiál pod názvom„ Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v SŠ“ a podľa Metodického usmernenia č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v základných a stredných školách.

       

      PROFIL ABSOLVENTA 

      Učebný odbor:

      3152 2  krajčír

      Odborné zamerania:

      02 dámske odevy  

      Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

      denné štúdium absolventov ZŠ

                                                       

       Celková charakteristika  absolventa

      •  je schopný vykonávať kvalifikované odborné práce vo výrobe odevov, autopoťahov a technickej konfekcie,
      • dodržiava pracovnú disciplínu, technologické postupy a vie plniť opakovane úlohy v stanovenom množstve, kvalite a čase,
      • pozná pracovnoprávne vzťahy a organizačnú štruktúru podniku,
      • vie riešiť problémy na svojej úrovni, je schopný kvalitne opakovať pracovné činnosti aj v časovej tiesni,
      • po inštruktážnom zábehu vie pracovať samostatne, vykonáva samokontrolu svojej práce,
      • vie vykonávať práce v sklade základných odevných materiálov a drobnej prípravy a hotových výrobkov.

       

      Absolvent učebného odboru spĺňa tieto požiadavky v oblasti odborného vzdelania            

      Absolvent  má :

      •  ovládať odbornú terminológiu,
      • poznať používanú techniku v oddeľovacom, spájacom, tepelno-tvarovacom a dokončovacom procese,
      • poznať odevné materiály z prírodných a chemických vlákien a ich zmesí, vie posúdiť ich užívateľské i spracovateľské vlastnosti,
      • poznať význam symbolov v čistení a údržbe odevov, technickej konfekcie a význam certifikácie výrobkov,
      • poznať aktuálne módne trendy,
      • popísať vznik, zmenu a zrušenie pracovného pomeru, vie sa orientovať na trhu práce,
      • poznatky o základných predpisoch o bezpečnosti práce, ochrane zdravia, hygieny práce a požiarnej ochrany pri prácach.

       

      Po absolvovaní odborného zamerania 02 dámske odevy absolvent vie:

      • vykonať základné strihové manipulácie, zhotoviť strihové šablóny a vyhotoviť nákres polohy,
      • na základe materiálového zloženia, väzby a iných parametrov rozoznať základné druhy vrchových materiálov, podšívky, výstuží a drobnej prípravy, ktoré sa využívajú na zhotovenie dámskych odevov a vie posúdiť ich úžitkové a spracovateľské vlastnosti,
      • vhodne zvoliť a použiť správne technologické postupy  pri individuálnom šití odevov i pri ich priemyselnom vyhotovení,
      • používať správne technologické postupy pri priemyselnom vyhotovení auto poťahov a technickej konfekcie.

       

      Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 10.mája 2006 pod číslom CD-2006-1213/11299-6:093 s platnosťou od 1. septembra 2006 začínajúc 1. ročníkom.

      UČEBNÝ PLÁN

      Učebný odbor:

      3152 2  krajčír

      Odborné zamerania:

      02 dámske odevy

      Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

      denné štúdium absolventov ZŠ

                 

      Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

      1.

      2.

      3.

      Spolu

      Všeobecnovzdelávacie predmety

      14

      9

      8

      31

      slovenský jazyk a literatúra

      2

      2

      2

      6

      cudzí jazyk a); b)

      2

      2

      2

      6

      občianska náuka

      1

      1

      1

      3

      dejepis

      1

      0

      0

      1

      etická výchova/náboženská

      výchova c)

      1

      1

      0

      2

      matematika

      1

      1

      1

      3

      chémia

      2

      0

      0

      2

      základy ekológie

      1

      0

      0

      1

      informatika a), d), o)

      1

      1

      1

      3

      telesná výchova  a); e)

      2

      1

      1

      4

      Odborné predmety

      17

      23

      23

      63

      ekonomika a organizácia d)

      0

      1

      1

      2

      stroje a zariadenia

      1

      1

      1

      3

      odevné materiály a), d)

      2

      2

      2

      6

      konštrukcia strihov a), d)

      2

      2

      2

      6

      odborný výcvik a),  f), d), k), l)

      12

      17

      17

      46

      Voliteľné predmety o)

      2

      1

      4

      7

      úvod do sveta práce d)

      0

      0

      0 - 1

      0 - 1

      cvičenia z ekonomiky

      0

      0

      0 - 1

      0 - 1

      móda a štýl a), d)

      0 - 1

      0 - 1

      0 - 2

      0 - 4

      cvičenia z odevnej technológie a)

      0 - 2

      0 -1

      0 - 4

      0 - 7

      Spolu

      33

      33

      35

      101

      Nepovinné predmety g)

      4 – 10

      4 – 6

      4 – 6

      12 – 22

      športové hry a)

      2

      2

      2

      6

      cvičenia z informatiky a)

      2

      2

      2

      6

      konverzácia v cudzom jazyku a), b)

      2

      2

      2

      6

      ochrana človeka a prírody l), h)

             

       

      zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania (http://siov.sk) - vzdelávacie programy - pedagogická dokumentácia