• Výchovný poradca

     • Výchovný poradca

     • Výchovný poradca  

      Základnou úlohou výchovného poradenstva je zabezpečovať pomoc pri riešení osobných a vzdelávacích problémov žiakov a ich profesijnej orientácii.

      Výchovnou poradkyňou v našej škole je Ing. Marta Drabová.

      Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti výchovná poradkyňa koordinuje aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinuje kultúrno-spoločenské aktivity, poskytuje kariérové poradenstvo, venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sprostredkováva kontakt žiakov a zákonných zástupcov s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

      Žiaci a rodičia sa s výchovnou poradkyňou môžu kontaktovať v čase konzultačných hodín:


      Pondelok: 08:00 - 09:30 hod. v kabinete č. 219

      Utorok:     14:30 - 15:15 hod. v kabinete č. 219

      S akýmikoľvek otázkami sa môžete obrátiť aj na e-mailovú adresu výchovnej poradkyne

      drabova@sospodnikania.sk

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje