• Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada 2020/2021

      Koordinátor: Mgr. Veronika Stoláriková, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

      Plán aktivít ŽŠR pre školský rok 2020/2021: Plán_aktivít_ŽŠR.pdf

       

      Žiacka školská rada 2019/2020

      Zloženie Žiackej školskej rady pri SOŠP, Masarykova 24, Prešov                                    

      Koordinátor: Mgr. Štefánia Cmarová, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

      Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania v Prešove reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. Celkovú činnosť ŽŠR v školskom roku 2018/2019 koordinuje Mgr. Veronika Stoláriková, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov.

      Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenných novinách. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Žiaci školy sa najviac tešia na akcie pri príležitosti Dňa študentstva, na imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, na vianočný jarmok, študentský ples a mnohé iné súťaže a aktivity. Atmosféru jednotlivých podujatí dokumentujú aj fotografie v sekcii ŽIACI na tejto webovej stránke. S pripravovanými akciami sú žiaci pravidelne oboznamovaní nielen prostredníctvom nástenných novín, ale aj rozhlasu a svojich zástupcov – predsedov tried.

      Štatút Žiackej školskej rady: Štatút_Žiackej_školskej_rady.pdf

      Aktivity:

      VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      V pondelok, 14. 10. 2019 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 18 kandidátov mohli vybrať iba 11. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 225 žiakov našej školy.

       

      POČET PLATNÝCH HLASOV

      POČET NEPLATNÝCH HLASOV

      212

      13

      SPOLU:

      225

       

      Volebné komisie pracovali v tomto zložení:

      Centrálna volebná komisia: Lengerová, Szentpetéry, Iľková

      Pracovné volebné komisie:

      Za 1. ročník: Hudáková, Šoltisová, Čujová, Daraková, Bak, Štefaník, Závadská

      Za 2. ročník: Danková, Haboráková, Balážová, Hodošiová

      Za 3. ročník: Jurkovičová, Stanková, Mikluščáková

      Za 4. ročník: Majcherová

      Centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník, potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.

      Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

      1. Lívia Lengerová

      2. Stella Szentpetéry

      3. Zuzana Majcherová

      4. Viktória Iľková

      5. Anna Jurkovičová

      6. Daniela Stanková

      7. Rebeka Hodošiová

      8. Patrícia Haboráková

      9. Július Štefaník

      10. Anna Danková

      11. Samuel Bak

      12. Erika Mikluščáková

      Koordinátor ŽŠR – Mgr. Štefánia Cmarová

       

      V žiackej školskej rade v školskom roku 2019/2020 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom.

      Na 1. zasadnutí novozvolenej ŽŠR si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stala Lívia Lengerová z III.C, podpredsedom ŽŠR – Stella Szentpetéry z IV.B.

       

      NÁVŠTEVA DOMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

      Členovia ŽŠR spolu s ostatnými žiakmi školy sa zapojili do výzvy „Ponožkový október“. Cieľom tejto výzvy bolo vyzbierať ponožky pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Vyzbierané ponožky sme sa spoločne rozhodli odniesť do Domu sociálnych služieb v Prešove. Pani riaditeľka veľmi rada prijala aj takýto dar a bola zaň vďačná. Na oplátku nám ukázala priestory budovy, ako si tam ľudia žijú aj spoločné odpočinkové miestnosti, v ktorých sa stretávajú.

      Sme veľmi radi, že aj obyčajnými ponožkami sme mohli niekomu zlepšiť deň.

       

      NÁVŠTEVA SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V ČERVENICI

      Žiacka školská rada sa pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša rozhodli vycestovať do obce Červenica, kde navštívili školu pre hlucho-slepé deti.  Pripravili sme si pre nich program v podobe návštevy Mikuláša a darčekov.  Deti v sprievode učiteliek si pre Mikuláša pripravili rôzne básničky a pesničky. Mikuláš sa s deťmi nachvíľu zahral, kreslil a vypočul si ich dojemné príbehy, avšak dlho sa zdržať nemohol. Po obede sa všetci spoločne rozlúčili a sľúbili si do budúcna ďalšie stretnutie.

      Morálne ponaučenie pre nás všetkých znie: „Nesúďme ľudí podľa obalu“. Nikdy neviete čo si človek s takýmto postihnutím zažil. Vďačnosť a úprimnosť takýchto detí, ale aj dospelých je na nezaplatenie.

       

      SVIATOK SVÄTÉHO MIKULÁŠA

      Či sme malí, a či veľkí, Mikuláš si nás stále nejako nájde. A keďže všetci žiaci školy boli počas celého roka poslušní, zaslúžili sa aj menšie prekvapenie. Práve preto sa členovia ŽŠR prezliekli za milých anjelikov, neposlušného čerta a deda Mikuláša. Ten počas celého dňa brázdil priestory našej školy spolu so svojimi pomocníkmi.  Medzi študentov a všetkých zamestnancov školy rozdával radosť, dobrú náladu, sladké pokušenie a vo svojom čarovnom vreci našiel aj nejaké darčeky.

      Každý z nás si tam našiel niečo, čo ho potešilo a naladilo na tú správnu vianočnú atmosféru.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
  • Prešov číta rád
  • Zelený svet 2020
  • Nemecký jazyk
  • Anglický jazyk
  • Charita
  • Festival architektúry a dizajnu
  • Biela pastelka
  • Šarišský hrad
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie