• Novinky

      • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte – 4.ročník

      • Týmto oznamujeme žiakov 4. ročníka ubytovaných v školskom internáte, že osobné veci si budú môcť prevziať v dňoch 19. – 20. 4. 2021 v čase od 8,00 do 15,00 hod za prítomnosti vychovávateľky školského internátu.

       Mgr. Ligdayová Iveta

         Vedúca ŠI a VMV

      • Opätovný úspech v súťaži Stredoškolská odborná činnosť

      • Aj tohto roku sa zapojili naši žiaci do krajského kola najväčšej odbornej súťaže žiakov stredných škôl, do 43.ročníka Stredoškolskej odbornej súťaže.

       Krajské kolo sa uskutočnilo, aj s ohľadom na pretrvávajúce obmedzenia v školstve z dôvodu pandémie, v dištančnej forme dňa 26.3.2021.

       Našu školu reprezentovalo 11 žiakov so 7 prácami v konkurencii 184 súťažiacich so 147 prácami. Aj tento rok sa v tejto veľkej konkurencii dokázali naši žiaci so svojimi prácami presadiť na popredných priečkach a viacerí z nich aj postúpili na celoštátne kolo tejto súťaže, ktoré sa bude konať koncom apríla, rovnako dištančnou formou.

       Naši žiaci obsadili v dvoch kategóriách 1.miesto, ale získali aj po jednom druhom a  treťom mieste.

       Konkrétne žiačka II.B triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Veronika Závadská, skončila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s jej prácou Údolie Kniežaťa Laborca na 1.mieste. A rovnako 1.miesto obsadila aj žiačka III.B triedy, odboru škola podnikania, Rúth Zimová v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia s prácou Existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť.

       2.miesto a rovnako postup na celoštátne kolo získala žiačka II.B triedy, Nelia Butsko, v odbore Problematika voľného času s prácou Od nápadu k realite.

       3.miesto obsadila žiačka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Julija Zubyk, v odbore Životné prostredie, geografia, geológia s prácou na tému Po stopách netradičných železničných tratí na Ukrajine.

       Všetkým našim žiačkam blahoželáme a postupujúcim do celoštátneho kola držíme prsty.

      • "Girl's Day!" 22. apríla 2021

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT  sa realizuje kariérny deň pre stredoškoláčky Girl's Day. Prostredníctvom Girl's Day majú dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka.

       Čo pre aktívnu účasť potrebujú dievčatá urobiť?

       • Každé dievča sa musí v termíne 1.4. - 15.4. samostatne zaregistrovať na webovej stránke www.girlsday.sk, na svoj e-mail dostane potvrdenie o registrácii a informáciu, ako sa k podujatiu pripojiť.
       • Program začína 22. apríla o 10:00 hod a bude v trvaní približne dve hodiny.
       • Program môže sledovať každá študentka samostatne (z domu počas dištančného vzdelávania alebo v škole v pc učebni so slúchadlami).
       • Už ôsmy ročník sa uskutoční kompletne v ONLINE forme

       Girls_day_2021_plagát

      • MATURITA 2021

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 2020/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

       Výsledné  známky  sprístupní  škola  plnoletému  žiakovi do 19.mája 2021. Plnoletý žiak môže do 21.mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 31.mája 2021 do 30.júna 2021 podľa stanovených pokynov.

       Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

       Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

       Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 6.mája 2021.

       Bližšie informácie na:

       https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity

      • Prihlášky na VŠ

      • Milí štvrtáci, prihlášky na VŠ budeme potvrdzovať vo štvrtok (25.3.) od 8:30 do 10:00 hod. vo vestibule školy. Nezabudnite priniesť vysvedčenia 1. až 3. ročník. Vstup do školy je povolený s respirátorom a potvrdením o negatívnom teste.

      • Dištančná forma vyučovania

      • Od pondelka 22.3.2021 prechádzame na dištančnú formu vzdelávania podľa klasického rozvrhu s 30 minútovými hodinami.

       Vedenie školy rozhodlo o tejto forme z dôvodu nízkeho počtu žiakov v škole na prezenčnej forme.

      • Matematický Klokan

      • Aj napriek pandémii sa v krajinách po celom svete uskutoční najväčšia medzinárodná matematická súťaž Klokan v termíne 19. - 23.4.2021.

       Tí, ktorí máte radi trochu matematiky, tipovania a radosť z rozmýšľania, prihláste sa do 12.3.2021 pani prof. RNDr. Márii Vavrekovej na mail vavrekova@sospodnikania, aby sme mohli odoslať prihlášku za školu. (Je možné aj individuálne prihlásenie).

       Viac informácií na

       https://matematickyklokan.sk/

       Verím, že sa prihlásite a urobíme si krásny matematický sviatok myslenia a počítania.

       RNDr. Ing. Mária Vavreková

      • Nástup do školy od 8.3.2021

      • Milé kolegyne, kolegovia,

       od pondelka 8.3.2021 začína obnovená prezenčná forma vyučovania (vyučovanie v škole) podľa doteraz platného rozvrhu (od 30.11.2020, t.j.: 30 minútové hodiny) pre žiakov 4. ročníkov. Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

       Školská jedáleň a ani školský internát nebudú v  prevádzke.

       Na základe platnosti usmernenia ministra školstva „Návrat do škôl 2021“ k 8.3.2021 poskytujeme informácie v tomto znení:

       Ak je žiak plnoletý je považovaný za svojho zákonného zástupcu.

       • v prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania,
       • plnoletý́ žiak je povinný zabezpečiť do 5 dní kontakt so školou, t.j. so svojim triednym učiteľom, ktorému oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie žiaka, ktorý neabsolvoval testovanie, bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na EduPage alebo v systéme, ktorý škola využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z EduPage),
       • škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí neabsolvovali testovanie, distančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom vyučovaní,
       • ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a žiak do 5 dní nekontaktoval triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
       • ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku,
       • ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak sa ho nezúčastňuje z dôvodu neabsolvovania testovania, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, vypracovávať úlohy, môže byť dištančne vyskúšaný a hodnotený,
       • škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania popri prezenčnom tým, že so žiakom komunikuje, dohodne sa so žiakom na forme zapájania sa do procesu (vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.),
       • žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia žiaka (je to však iba možnosť, záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou).
      • Projekt „V triede, v meste aj v prírode“

      • Hlasujte a zdieľajte: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/presovsky-kraj

       V študijnom odbore manažment regionálneho CR na SOŠ podnikania v Prešove majú žiaci zaujímavú praktickú prípravu v predmete sprievodcovské služby. Reálne si vyskúšajú sprevádzanie osôb po meste, historických objektoch a prírodných lokalitách. Praktickú maturitnú skúšku realizujú ako konferenciu, veľtrh, exkurziu. Všetky uvedené praktické činnosti si vyžadujú získanie pozornosti väčších skupín ľudí. Ako výstupy robia prezentácie, video pozvánky, plagáty k podujatiam. Preto by sme z projektu chceli zakúpiť mikrofóny pre turistických sprievodcov a grafické tablety na spracovanie príprav a výstupov.

      • Informácia k nástupu do školy

      • Dobrý deň milí  naši maturanti 🍀

       Dnes je taký pekný slnečný deň 🌞 a verím, že aj týmto mailom vás vnútorné potešíme ....

       Na základe mailu z 20.2.2021 Vám bolo oznámené, že vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu od 1.3.2021 do 5.3.2021 na základe pozitívnych ochorení COVID-19, ktoré sa zistili a potvrdili u niektorých žiakov z 4. ročníka.

       Avšak.....

       Čakali sme na situáciu, ako sa vyvinie v spoločnosti a na základe mailu, ktorý nám bol zaslaný Vám oznamujeme, že:

       Od pondelka  8.3.2021 vyučovanie pre končiace ročníky, t.j.: pre žiakov IV.A, IV.B a IV.C triedy bude pokračovať prezenčným spôsobom vyučovania podľa aktuálneho rozvrhu - tak ako to bolo pred Jarnými prázdninami.

       Touto cestou chcem všetkých poprosiť, aby do piatka 5.3.2021  do 12.00 hod. informovali svojho triedneho učiteľa o nástupe / prípadne, že neprídete v pondelok uveďte aj dôvod.

       Pred nástupom do školy sú žiaci štvrtých ročníkov povinný:

       ·  Otestovať sa v MOM a preukázať sa negatívnym výsledkom testu (každých 7 dní)

       ·  Pri prvom vstupe do priestorov školy vyplniť tlačivo o bezinfekčnosti 

       ·  Zmerať si teplotu a pípnuť si príchod v dochádzkovom systéme.....ako už viete, pri prezenčnom vyučovaní sa berie do úvahy vaša dochádzka, ak neprídete, je potrebné z vašej strany predložiť svojmu triednemu učiteľovi príslušné ospravedlnenie.

        

       Žiaci ostatných ročníkov budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania.

       Školská jedáleň nebude v prevádzke.

       Školský internát bude zatvorený.

        

       S pozdravom Šoltysová  👌

      • Úvod do tvorby webových stránok - základy jazyka HTML

      • Ak sa chcete venovať programovaniu webových stránok, ale ani netušíte kde začať. A ako vlastne funguje web? Ktorý jazyk by ste sa mali naučiť ako prvý a ako vôbec dostanete program zo svojho počítača na web, kde ho uvidí celý svet? Na všetky tieto otázky sa dozviete odpoveď práve v rámci  webinára. 

       Naučíte sa jazyk HTML a dozviete sa, prečo je v súčasnosti jeho znalosť nevyhnutnou alebo aspoň veľmi užitočnou výbavou každého používateľa webu.

       Termíny:•    04.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci SŠ •    11.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci SŠ 

       Prihlasovanie - https://dotazniky.itakademia.sk/

       (prihlasovacie údaje na webinár zašleme len prihláseným žiakom na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky) UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr.

       Tvorba_Webu_Nove_Terminy.pdf

      • Opatrenia SOŠ podnikania pri vstupe do oranžovej fázy Školského semaforu

      • Na základe oznámenia triednej učiteľky IV.C. ohľadom pozitívneho ochorenia COVID-19 žiačky zvolal riaditeľ školy mimoriadnu poradu vedenia školy. Podľa Manuálu COVID Školský semafor pre stredné školy vedenie školy prijalo tieto opatrenia:

       • s okamžitou platnosťou od 20.2.2021 prerušilo prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach končiacich ročníkov do 5.3.2021,
       • škola sa zaradila podľa COVID-19 Školského semaforu do oranžovej fázy,
       • po jarných prázdninách bude na škole prebiehať vyučovanie pre všetky ročníky dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu do 5.3.2021,
       • od 8.3.2021 sa spustí opäť prezenčná forma vyučovania pre končiace ročníky za dodržania bezpečnostných opatrení podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.42 a po preukázaní negatívneho testu plnoletého žiaka nie staršieho ako 7 dní,
       • v období od 20.2.2021 do 8.3.2021 sa doporučuje všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí mohli prísť do úzkeho kontaktu so žiačkou IV.C. individuálne sledovanie, poprípade zaradenie sa do 14 dňovej karantény,
       • v prípade zhoršenia zdravotného stavu podať informáciu triednemu učiteľovi, alebo svojmu nadriadenému,
       • všetci zamestnanci školy prísne dodržiavať opatrenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.42.
      • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

      • Олимпиада по русскому языку 

       Aj v tomto neľahkom čase dištančného vzdelávania, trochu netradične, ale predsa, prebehlo dňa 17.02.2021 školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov prvého až tretieho ročníka, z toho 8 boli úspešnými riešiteľmi. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  B1 slovenskí žiaci,  B3 ukrajinskí žiaci. Súťaž pozostávala z dvoch častí Čítanie s porozumenímTest z kulturológie. Maximálny počet bodov za obidve časti bol 30. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania. 

       Víťazi budú po návrate do školy odmenení vecnými cenami a diplomom. 

         

       Výsledková listina školského kola Olympiády v ruskom jazyku 2020/2021 

       Kategória B1  

        slovenskí študenti: 

       1. miesto             Kaľuhová Simona III.A                                              28 bodov 
       2. miesto             Bujňáková Simona I.A                                              26 bodov 
       3. miesto             Štelbadská Sandra II.B a Pristášová Petra II.B     25 bodov 
       4. miesto             Miščíková Natália II.B                                              24 bodov

        Kategória B3  

        ukrajinskí študenti: 

            1. miesto                Kustro Sofia I.A                                                      29 bodov 

            2. miesto                Aleksyshynets Sofia  I.A                                        28 bodov 

       Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

       PaedDr. Valentína Černajová 

      • Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ podnikania pre šk. rok 2021/2022

      • Škola pripravuje žiakov v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky a podnikania. Pripravuje žiakov pre štúdium na vysokých školách.

       Škola ponúka študijné odbory, a to manažment regionálneho cestovného ruchu, ekonomické lýceum a školu podnikania.

       6324 M   manažment regionálneho cestovného ruchu

       Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu. Dosiahnuté vzdelanie vytvára predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole a vytvára podmienky na získanie oprávnenia pre podnikateľskú činnosť.

       6325 M ekonomické lýceum

       Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania. Je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. Má potrebné odborné vzdelanie a zároveň jeho odborný profil sa zakladá na širokej báze všeobecne orientovaného vzdelania cieľom štúdia je zvýšiť intenzitu odbornej prípravy s primeraným dôrazom na prvky všeobecnovzdelávacieho charakteru. Absolventi študijného odboru sú plnohodnotne pripravení úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít.

       6341 M  škola podnikania.

       Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku.

       Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore, sú schopní vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie. Uplatnia sa ako samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, súkromní podnikatelia aj ako stredné články riadenia priemyselných, poľnohospodárskych, obchodných podnikov a podnikov služieb.

       Požiadavky na prijímacie pohovory:

       Prijímacie pohovory sa robia v súlade s platnou legislatívou. Uchádzači budú prijímaní na základe kritérií prijímacieho konania. Kritéria prijímacieho konania pri prijímaní zohľadňujú výsledky prospechu zo ZŠ, súťaže a predmetové olympiády. Prijímacia komisia určí poradie uchádzačov samostatne pre každý študijný odbor.

      • Sú sociálne siete naozaj sociálne?

      • Naša žiačka, Rúth Zimová, si pripravila pre žiakov aj učiteľov školy prednášku na veľmi aktuálnu a zároveň pútavú tému. Venovala sa vo svojej prednáške problematike sociálnych sietí a ich vplyvu na mladých ľudí.  

       Čo musíme kvitovať a vyzdvihnúť, využila čas na dištančnom vzdelávaní a zúčastnila sa kurzu psychológie na Yale. A čo je ešte od nej pozoruhodnejšie, že informácie, ktoré sa dozvedela, ktoré si rozšírila štúdiom kníh a publikácií, najmä zo zahraničia, spracovala do veľmi vydarenej prednášky, ktorá sa uskutočnila v dištančnej forme cez MS Teams vo štvrtok 18.2.2021 a na ktorej sa zúčastnilo 175 účastníkov, medzi nimi žiaci našej školy ako aj pedagogickí zamestnanci. 

       Rúth sa venovala vo svojej prednáške a upozornila prítomných, ako pracujú sociálne siete, ako menia osobnosť človeka, čím dlhšie na nich trávi svoj čas, až získavame závislosť, a to nielen na sieťach, ale aj tlačidla Páči sa mi. Opísala ako dokážu byť sociálne siete využité na manipuláciu človeka, politiky, nenávisti voči iným, ako pracujú siete, aby nás č najviac udržali na nich a ako nám cielenými príspevkami, reklamami menia názor na svet okolo nás. Poukázala na existenčnú hrozbu, ktorá sa spája so sociálnymi sieťami, nárast sebevrážd, depresií, úzkostí mladých ľudí, čím dlhšie na nich trávia svoj čas. 

       Ďakujeme a veríme, že to prítomným dalo veľa podnetných myšlienok na zamyslenie sa, ako budú tráviť svoj čas a ako budú prijímať veci na sieťach. 

      • 14. február sviatok Valentína

      • 14. február - deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy.

       Otázka znie prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?

       Pravdou je, že to je pod rúškom tajomstva. Poznáme však jednu z najznámejších legiend.

       Je to kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý žil za vlády cisára Claudia II.. Cisár zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

       Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

       Február sa odpradávna považuje za mesiac romantiky. Preto, či už tento sviatok uznávate alebo nie,  buďte si istí, že slovami a gestami lásky určite potešíte.

       Momentálne sa nemôžeme spolu stretnúť v škole, ale nič nás neodradilo od toho, aby sme si pre vás pripravili online Valentín.

       Nižšie v  priloženom linku môžete napísať svoju valentínku, odkaz, povzbudenie komukoľvek z našej školy.

       Spomeňte si počas Valentína na niekoho, koho máte naozaj radi, takého aký je. A povedzte mu, že je pre Vás darom a to jedinečným v celom vesmíre.

       “Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, aký sme,

       alebo skôr aj napriek tomu , aký sme.”

        

       VALENTÍNSKA_POŠTA

      • ŽŠR rozbehla nový projekt

      • Milí žiaci,

       Potrebujete doučovanie alebo chcete niekomu nezištne pomôcť?

       Naša ŽŠR rozbehla nový projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať a upevňovať vzťahy na škole.

       Neváhajte a zapojte sa aj vy do tohto projektu. Môžete sa prihlásiť ako lektori, alebo ako študenti ktorí potrebujú doučovanie. Stačí vyplniť dotazník vďaka ktorému sa zaregistrujete a my vám nájdeme lektora/študenta.

       ŽŠR_projekt_plagát.pdf

       Ahoj! Ak si sa rozhodol/a zapojiť do tohto projektu, vyplň prosím tento dotazník, ktorý Ti nezaberie viac ako 5 minút. :)Dotazník

      • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka 3.B triedy Klaudia Guľáková.

       Napriek silnej konkurencii sa jej podarilo umiestniť na krásnom 4. mieste. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a blahoželáme.

       Mgr. N. Tomanová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje