• Challenge

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vyhlásila challenge  o atraktívne ceny. Súťaž sa konala počas jarných prázdnin a podmienky súťaže boli:

      • Sledovať našu FB stránku,
      • Dať „like“ tomuto príspevku,
      • Zdieľať tento príspevok

      Do 31.03.2023 ste sledovali našu FB stránku. Výsledky súťaže:

      3. miesto: Linda Lazorová – III.B

      2. miesto: Veronika Závadská – IV.D

      1. miesto: Filip Samuel Michalčík – III.D

      Víťazom srdečne blahoželáme!      video: https://youtu.be/xenABjjCPIk

     • Výstava v Múzeu rusínskej kultúry

     • Žiaci školského internátu v priebehu týždňa majú vo voľnom čase možnosť rozvíjať svoje záujmy a zúčastňovať sa na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných v našom internáte alebo v meste Prešov.

      V rámci dlhoročnej spolupráce so SNM - Múzeom rusínskej kultúry v Prešove sme boli pozvaní na zaujímavé podujatie. Dňa 13. 4. 2023 sa žiačky školského internátu s vychovávateľkami Ing. Kohútovou a Bc. Pistrákovou zúčastnili vernisáže v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove pod názvom ,,Stena a priestor“. Odniesli si veľa pozitívnych zážitkov a tešia sa na ďalšie kultúrne aktivity.

      Mgr. Iveta Ligdayová - vedúca VMV a ŠI

     • Environmentálny projekt – Vtáčia búdka – nový domov

     • Kreativita je dominantnou mäkkou zručnosťou, ktorú firmy považujú za najdôležitejšiu  pri nábore nových pracovníkov, lebo iba kreatívny človek je inovátorom a posúva firmu na vrchol pyramídy úspechu v podnikaní. 

      Vzťah k životnému prostrediu je pridanou hodnotou osobnosti, ktorej záleží na budúcom fungovaní zeme a živote ďalších generácií.

      Predmet Účtovníctvo v odbore 6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu nie je nosným predmetom, aj napriek tomu však má prepojenie na Cestovný ruch, životné prostredie či empatiu vo vzťahu učiteľ – žiak a opačne J.  Do projektu sa zapojili žiaci IV.D.

      Výroba produktov v priemyselnej výrobe veľmi úzko súvisí s produkciou odpadu, ktorý má dopad na životné prostredie a kvalitu života obyvateľstva.  Preto sme sa, ako strojári,  rozhodli skonštruovať a vyrobiť produkt, ktorý bude v rámci ekológie domovom pre živočíchy, ako sú vtáčiky, včielky, mravce a iné obyvateľstvo lesa.

      Pri našej práci sme využili rôzne odpadové materiály (drevo, drevotrieska, drevené debničky, plastové fľaše, plech, papier, kartón,  šnúrky,  .....). Pri výrobe sme využívali rôzne spôsoby výroby produktu. Povrchovú úpravu produktov sme zrealizovali pomocou náterov farbami, olejom a včelím voskom.

      Súčasťou zadania bola tvorba Kalkulácie t.j.  výpočet ekonomických nákladov (náklady na základný a pomocný materiál, nájomné, mzdy, odvody na zdravotné a sociálne poistenie, PHM ....) a následne výpočet ceny produktu.

      Tento projekt poukázal na to, že naša škola vychováva šikovných, kreatívnych  a profesne ambicióznych žiakov. 

      Osobitné poďakovanie patrí žiakom:

      • Emme  Haškovej, ktorá pomocou  gravírovacieho lasera  označila búdku svojím menom
      • za originálne kŕmidlo a úkryt pre rodinku  ježkov, myšky, či jašteričky žiačke Veronike Závadskej
      • Štelbadskej  Sandre za  vyrobený  krásny včelí domček
      • za umelecky stvárnenú búdku, ako z Harryho Pottera,  Katke Kakarovej
      • za profesionálne vyrobenú vtáčiu búdku Jakubovi Miháľovi
      • Julliji Zubyk za technicky odborne zvládnutú búdku
      • Pre všetkých tvorcov výrobkov vyrobila sladké pokušenie Lenka Gregová
      • za výrobu improvizovaných kŕmidiel z plastových fliaš, papiera a iných materiálov, za pár minút žiakom IV.D.

      Ďakujem za kreativitu, nápady a vynaliezavosť v použití materiálov, či návrhu dizajnu na profesionálnej, ale aj improvizovanej úrovni, lebo  hodnota človeka je v odlišnosti a nie v uniformite. 

      Cieľom projektu bolo pomáhať núdznym (čím zvieratá J sú), zmysluplne stráviť čas (virtuálny svet nie je všetko J), vzájomne sa odlíšiť,  nadobudnúť praktické zručnosti,  vytvoriť  sociálne väzby s rodičmi, priateľmi, vychovávateľom súkr. DM a zužitkovať vedomosti z Účtovníctva, Ekonomiky a Informatiky pre praktický život. 

       

      CIEĽ SPLNENÝ!  Ďakujem                                                     Ing. Iveta Drábová

     • Bedminton v Školskom internáte

     • Športové aktivity v školskom internáte sú obľúbenou voľnočasovou aktivitou našich žiakov.

      Dňa 29. 3. 2023 vychovávateľky ŠI spolu so športovými nadšencami a členmi Školského parlamentu zorganizovali bedmintonový turnaj. Prihlásení žiaci boli losovaním rozdelení do súťažných dvojíc: Nicolas Choma - Adam Marčišin, Laura Bašková - Jozef Durkaj, Simona Holotová - Dávid Miháľ, Peter Nemec - Radovan Terebeššy.

      Postupným vyradzovaním konečné výsledky:

      1. miesto Peter Nemec
      2. miesto Jozef Durkaj
      3. miesto Dávid Mihaľ

      Všetkým, nielen víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa spoločne na ďalšie voľnočasové aktivity v školskom internáte.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • Deň učiteľov

     • Priemerný učiteľ učí, dobrý učiteľ vysvetľuje, vynikajúci učiteľ demonštruje, no len veľký učiteľ inšpiruje. Slová Williama Arthura Warda, amerického motivačného spisovateľa, ktorého myšlienka je o tom, že vedenie človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Hovorí sa, že učiteľ je svedomím národa. Aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. Učiteľské povolanie je náročné, ale zároveň príťažlivé, lebo odovzdáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. Lekár, športovec, robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a v spoločnosti.

      28. marec sa u nás považuje za sviatok všetkých pedagógov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jana Amosa Komenského, ktorý sa v ten deň narodil. Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky a vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy a pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším, s čím všetci môžeme len súhlasiť.

      Vy, naši milí učitelia, svojich žiakov učíte nielen nové poznatky, ale aj konať dobro. Niekedy napriek veľkej snahe a ochote, výsledky nevyjdú podľa vašich predstáv. Nezúfajte, buďte na nás nároční a prísni, ale aj milí a láskaví. Duša mladého človeka je ako notová osnova, ktorej melódiu píšete vy pedagógovia s obetavosťou, láskou a námahou.

      Nesmieme a nechceme opomenúť ani vás nepedagogickí zamestnanci, ktorí vo veľkej miere prispievate k plynulému chodu vyučovacieho procesu. Sme veľmi vďační za čisté triedy, chutné obedy, funkčné technológie, skvelú údržbu a presné informácie.  

      Dovoľte nám teda, aby sme vám všetkým v mene Školského Parlamentu a žiakov našej školy, poďakovali za vykonanú prácu a úsilie, a ku Dňu učiteľov by sme vám radi zaželali pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce a nekonečné množstvo úspechov.

      ĎAKUJEME!

     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že v termíne 4.4.2023 (utorok) od 16:00 do 17:00 hod. v kmeňových triedach sa uskutočnia triedne aktívy. Triedne aktívy sa uskutočnia formou konzultácií. Zároveň pozývame triednych dôverníkov na zasadnutie rodičovskej rady, ktoré sa uskutoční v termíne 4.4.2023 (utorok) o 16:30 hod. v zelenom salóniku.

     • Konzultácie k prijímaciemu konaniu 2023

     • Milí deviataci,

      - chystáte sa na prijímacie skúšky na Spojenú školu ?

      - chcete zvládnuť prijímacie skúšky bez stresu a v kľude ?

      Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vznikla spojením dvoch stredných škôl Obchodnej akadémie Prešov a SOŠ podnikania Prešov k 1.9.2021. V tomto školskom roku budeme realizovať druhé prijímacie konanie na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. Chceš, aby si prijímacie skúšky zvládol bez stresu a v kľude, pripravili sme pre teba „Konzultácie k prijímaciemu konaniu“. Konzultácie budú zo Slovenského jazyka a literatúry  a z Matematiky. Máme pre teba pripravené dve stretnutia, na ktorých ti pomôžeme pripraviť sa na prijímacie skúšky.

       

      1. stretnutie 13.4.2023 (štvrtok) od 16,00 hod. do 17,35 hod.

      Program:         16,00 – 16,45 hod. Slovenský jazyk a literatúra

                              16,50 – 17,35 hod. Matematika

      2. stretnutie 20.4.2023 (štvrtok) od 16,00 hod. do 17,35 hod.

      Program:         16,00 – 16,45 hod. Matematika

                              16,50 – 17,35 hod. Slovenský jazyk a literatúra

       

      Konzultácie sú určené len záujemcom, ktorí si podali prihlášku na našu školu. Všetci záujemcovia o spomínané konzultácie môžu odpoveďou na tento mail sa prihlásiť v termíne do 5.4.2023 20:00 hod. Ak by si mal akýkoľvek problém s registráciou, tak nás neváhaj kontaktovať na: spojena.skola.presov@gmail.com, popr. prostredníctvom telefónu na: 0907029842.

       

      Tešíme sa na teba

     • Workshop - Prevencia drogovej závislosti mládeže

     • 13.3.- 14.3.2023 som sa zúčastnila školenia pre koordinátorov drogovej prevencie, ktoré sa konalo na našej škole pod záštitou NIVAMU a OZ PRIMA. Počas dvoch dní sme absolvovali prednášky a tvorivé dielne, kde sme si skúšali konkrétne praktické úlohy pod vedením lektorov Mgr. S. Brédovej a Bc. J. Smolíka, ktorí pracujú cez projekt v oblasti " HARM Reduction. "

      Spoznala som nových ľudí, oboznámila sa s iným názorom na túto problematiku a získala nové vedomosti. 

      Mgr. Anna Berdisová 

     • Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo

     • Dňa 2. marca 2023 sme usporiadali školské kolo účtovníckej súťaže Olympiáda Mladý účtovník. Vedomosti a zručnosti z účtovníctva v ňom preukázalo 10 zúčastnených štvrtákov. Napriek náročným úlohám sa všetci stali úspešnými riešiteľmi. Najlepší traja budú školu reprezentovať v celoslovenskom online kole tejto súťaže, ktorú organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Sú to Lukáš Miščík zo IV. B triedy, Tamara Lipáková zo IV. A triedy a Viktória Vasiliková zo IV. B triedy.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a najlepším želáme veľa úspechov v 1. online kole, ktoré sa uskutoční 23. marca 2023.

      Marcela Miklošová

     • Výchovno-vzdelávací lyžiarsky kurz Drienica -Lysá 2022/2023

     • V období 27.02.-03.03.2023 (pondelok-piatok) sa v stredisku Drienica-Lysá uskutočnil  VVLK  1.ročníkov našej školy. Absolvovalo ho 53 žiakov, ktorí boli rozdelení tradične do 4 výkonnostných skupín, pod vedením 4 kvalifikovaných pedagógov, a to  Mgr. L. Laputková, Mgr. A. Berdisová, Ing. Z. Semanová a Mgr. K. Polomčáková. V pondelok nás preverilo veterné a chladné počasie, no ostatné dni na s čakalo slnko a popri výučbe krásne výhľady na Vysoké Tatry. Podmienky na lyžovanie boli ideálne. 

      V piatok sme  týždeň VVLK plný dobrej nálady ukončili pretekom v slalome, ktorý absolvoval každý jeden zúčastnený žiak úspešne prejazdom cieľa. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

      1. a  2.skupina: 

      3. Adam Maruša 

      2. Samuel Opet 

      1. Róbert Kappala 

      3. a 4. skupina: 

      3. Marko lapoš 

      2. Barrborka Kostrábová 

      1. Juraj Lapoš 

      Srdečne GRATULUJEME 😊 V cieli všetkých čakala sladká odmena. 

      Všetkým žiakom  chcem poďakovať za zodpovedný prístup, snahu a chuť sa naučiť nové, zdokonaliť v starom.  Kolegyniam za ich profesionalitu ,trpezlivo a skvelú atmosféru. 

      Gratulujem aj tým žiakom, ktorí stáli na lyžiach prvý krát a naučili sa lyžovať. Aj VY ste víťazi. 😊 

      Vypracovala: Mgr. Katarína Polomčáková

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž žiakov stredných škôl zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné, a spoločensko-vedné odbory). Cieľom SOČ je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných mladých ľudí. Žiaci zapojení do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

      V tomto školskom roku sa zapojilo do SOČ 9 žiakov našej školy s 5 prácami v 3 odboroch. Práce, ktoré sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola.

       

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ, konaného 23.02.2023

      č. odboru 05  Životné prostredie, geografia, geológia 

             1. miesto

      „Znižovanie komunálneho odpadu v domácnosti“

      Autor: Natália Červenická

      č. odboru 13 História, filozofia, právne vedy

             1. miesto

      „Nepoznaná história pravoslávnej cirkvi na Slovensku a v Čechách“

      Autor: Jakub Viliam Džopko

      č. odboru 15 Ekonomika a riadenie

      1. miesto

      „Motivácia a odmeňovanie zamestnancov vo firmách“

      Autori: Janka Beňová, Henrieta Golisová

             2. miesto

      „Ako sa stať úspešným podnikateľom“

      Autori: Timea Lukčová, Samuel Muška

             3. miesto

      „Investovanie“

      Autori: Simona Sterančáková, Katarína Gluchmanová, Jakub Šlosár

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri obhajobe prác v krajskom kole!

      PaedDr. Valentína Černajová,

      koordinátor SOČ

     • Magic of Business

     • Dňa 23.02.2023 sa žiaci III.C, IV.C a IV.D zúčastnil diskusného fóra - Magic of Business, ktoré pozostávalo z krátkych interaktívnych odborných prednášok a následnej diskusie. Realizačný tím z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave im priblížil problematiku týkajúcu sa marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu a možnosti štúdia na EU. 

      Na základe konkrétnych príkladov z praxe a bežného života sa mali možnosť  dozvedieť zaujímavé informácie a  klásť otázky na čokoľvek, čo ich z oblasti obchodu, marketingu a cestového ruchu zaujíma.

      Ing. Mária Onderková výchovná poradkyňa

     • Animátor voľného času

     • !!!      Ponuka pre študentov odboru MRCR      !!!

      Animátor voľného času / 20.3.2023 /

      na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov


      Prihlásenie a zaplatenie poplatku:

      211 A – Ing. Kočárová,

                   do 3.3.2023

      Animator.docx       Program.docx

     • Barmanský kurz

     • Aj tento rok sme na našej škole zrealizovali barmanský kurz a 13 žiakov získalo certifikát barmana.

      V týždni od 13.2. do 20.2.2023 naši študenti absolvovali najprv teoretickú prípravu a neskôr aj praktické ukážky prípravy a ochutnávky drinkov. Pokračovali samotným miešaním nápojov a úspešne ukončili barmanský kurz záverečnými skúškami.

      Tradične ich viedol licencovaný lektor SkBA - Ján Majoroš, s ktorým spolupracujeme už 17 rokov. Organizačne kurz zabezpečil Ing. Popík, MBA.

      Žiaci si pochvaľovali prístup barmana - lektora, ako aj samotné skúsenosti, získané počas kurzu.

      Kurz mi dal možnosť zdokonaľovať sa v úžasom kolektíve ľudí a otvoril mi oči do tohto barmanského sveta. Bola to zo začiatku chaotická činnosť, no po čase sa dalo vždy vymyslieť niečo nové a ešte o niečo lepšie. Namiešali sme mnoho chutných drinkov a s pozitívnym a profesionálnym prístupom lektora sa nám pracovalo omnoho lepšie. D. M. (I. B)

      Kurz hodnotíme len a len pozitívne, veľa sme sa naučili o veciach, ktoré nás bavia a zaujímajú a navyše sme spoznali skvelých ľudí. Nakoľko nás barmanstvo baví a pán Majoroš nás svojím skvelým prístupom presvedčil, že máme ísť ďalej, rozhodli sme sa podstúpiť aj druhý stupeň barmanského kurzu. Bola to skvelá skúsenosť a do budúcna ju vrelo odporúčame aj ďalším žiakom. S. P. a A. S. (III. A)

      Všetkým účastníkom kurzu srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť na najbližšie stretnutie s novými záujemcami o rok na barmanskom kurze.

      Ing. J. Kočárová

     • Vyučovanie pre žiakov 1. ročníkov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu

     • Milí prváci,

      väčšina z vás sa zúčastňuje budúci týždeň lyžiarskeho výcvikového kurzu. Žiaci, ktorí sa kurzu nezúčastňujú sú zaradení v rámci vyučovania nasledovne:

      • žiaci I.A a I.B - majú spoločný rozvrh podľa triedy I.A
      • žiaci I.C a I.D – majú spoločný rozvrh podľa triedy I.D/skupina EL

      Zmeny sa vám zobrazia aj v EduPage.

     • Úprava finančného limitu pre žiakov

     • Na základe pokynu MŠVVaŠ SR, VZN PSK č.90/2021 a dodatku č.14 k predpisu EP 9/2021 je od 01.03.2023 upravený finančný limit pre:

      a.) žiakov školského internátu na stravovanie a ubytovanie: 

      • Celodenné stravovanie  
       • raňajky 1,05 €
       • desiata 0,80 € 
       • obed 2,40 €
       • olovrant 0,70 € 
       • večera 1,40 € 

      SPOLU: 6,35 € / denne

      • Ubytovanie 
       • ubytovanie za mesiac 40,00 € 

      SPOLU: 40,00 € / mesačne

       

       Zásady pre žiakov školského internátu:

      1. Odhlasovanie stravy je deň vopred do 14:00 hod. 
      2. Žiaci ŠI musia mať súhlas od vedúcej vychovávateľky na odhlásenie zo stravy.
      3. Žiak ŠI je povinný odoberať celodennú stravu. 
      4. Pri trvalom príkaze je potrebné zmeniť limit mesačnej dávky na 160,00 € (z toho je 40,00 € ubytovanie a 120,00 € stravovanie).
      5. Úhradu stravného a poplatku za ubytovanie je potrebné vykonávať vopred v termíne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.
      6. V prípade neuhradenia stravy do 5.dňa po termíne je vedúca ŠJ povinná vyzvať na spoluprácu vedúcu ŠI a zaslať zákonnému zástupcovi výzvu s informáciou, že v prípade nezaplatenia záväzku na stravnom a ubytovaní bude rozhodnutím riaditeľa školy ukončený pobyt ubytovanej osoby s ŠI.

       

      b.) žiakov školy na stravovanie:

      • Stravovanie  
       • obed 2,40 €

      SPOLU: 2,40 € / denne

       Zásady pre žiakov školy:

      1. Odhlasovanie stravy je deň vopred do 14:00 hod. 

       

     • Deň otvorených dverí a Nápad predáva

     • Deň 21. február 2023, bol v celku výnimočným dňom pre našu školu – naša škola organizovala veľkú akciu, a to DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a taktiež aj NÁPAD PREDÁVA. V tento deň sa uskutočnil už XI. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2023“. Pre žiakov základných škôl bol pripravený Deň otvorených dverí, v rámci ktorého navštívili telocvičňu, kde prebiehala celoškolská súťaž Nápad predáva.

      XI. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2023“ otvorili moderátori Julo a Viktória, ktorí nás všetkých privítali. Pán riaditeľ PaedDr. Michal Čiernik slávnostne otvoril celoškolskú súťaž. Počas dňa školu navštívili naši hostia, a to Mgr. Ing. Michaela Molnárová, Ing. Jozef Dzuričko a PaedDr. Miroslav Benko.

      Cieľom XI. ročníka celoškolskej súťaže „Nápad predáva 2023“ bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 23 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzích jazykoch. Jednotlivé tímy získavali svojim nápadom, vystupovaním aj šeky od žiakov, učiteľov a porotcov. Práve porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy. Porotu tvorilo vedenie školy, učitelia, zástupcovia žiakov a hostia.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: CA IBIS Prešov, LIBRETA, s.r.o. Prešov, EKOPRIM, s.r.o. Prešov, DAPEL, s.r.o. Prešov, LEAR Corporation Seating SK, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o. Prešov, ELMITA – svietidla Prešov, Združenie rodičov a priateľov Spojenej Školy, Masarykova 24, Prešov, Občianske združenie Mladý tvorca Prešov.

      Súťažilo sa v týchto kategóriách:

      • Mladý podnikateľ roka – hlavná cena
      • Cena investorov – 1., 2., 3. miesto
      • Najpútavejšia reklama – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepší predajca – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepší EKO nápad – hlavná cena
      • Najlepšia prezentácia na pódiu – hlavná cena
      • Najlepšia firma pre základné školy

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky súťaže, ceny odovzdávali pán riaditeľ školy PaedDr. Michal Čiernik, Mgr. Michaela Molnárová a Ing. Jozef Dzuričko.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom XII. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2024.

      Výsledky súťaže: Výsledková_tabuľka_NP_2023.pdf

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15.2.2023 sa zúčastnili naše dve žiačky: 

      Timea Harčaríková /4.B/ a Viktória Štalmachová /2.C/  

      krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo v Poprade. 

      Aj keď bola konkurencia veľká, umiestnili s na krásnom 5. a 7. mieste, k čomu im srdečne blahoželáme.

      Mgr. N. Tomanová