Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Projekt

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Názov prijímateľa:   Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov

Názov projektu:        Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov

Kód ITMS:                  26110130618

Operačný program: Vzdelávanie

Opatrenie 1.1:           Premena tradičnej školy na modernú

Prioritná os 1:           Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

 

Miesto realizácie:    Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov, Prešovský

                                     samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu: február 2014 – júl 2015

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 240 290,76 EUR

Vlastné zdroje prijímateľa: 12 646,88 EUR

Hlavné aktivity:  1. 1.   Zavedenie  nových foriem a metód vzdelávania

                               2. 1.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cieľová skupina: 20 pedagogických zamestnancov a 472 žiakov.

Cieľ projektu: Zvýšenie  kvality výstupov vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód

                          a foriem vzdelávania.

Špecifický cieľ 1 Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania

Špecifický cieľ 2  Zvýšenie kvalifikácie a odbornosti pedagogických zamestnancov pre potreby premeny

tradičnej školy na modernú

Kontaktné údaje prijímateľa: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov

                                                     Telefón/ fax: 051 7733413 / 051 7583071

                                                      e-mail:  sospmaspo@nextra.sk

                                                      webová stránka:  www.sospodnikania.sk