Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

INTERREG - projekt cezhraničnej spolupráce

Názov projektu:  Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia

                          Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza

 

Druh projektu: štandardný

Prioritná os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

Program: Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Vedúci partner projektu: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
                                               https://bip.umkrosno.pl/Strona_glowna

 

Partner projektu: SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov, www.sospodnikania.sk

 

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality a efektívnosti odborného vzdelávania v odboroch významných pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom zdieľania spoločnej analýzy potrieb a očakávaní zamestnávateľov v spomínanom regióne, organizáciou spoločných vzdelávacích aktivít a zdieľaním výsledkov dobrej praxe, doplnenie študijných programov podľa požiadaviek trhu práce.

 

Aktivity projektu:


1. Študijné návštevy pedagógov a žiakov partnerských škôl: SOŠ podnikania, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika v Krosne a Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara v Krosne, počas ktorých sa uskutoční realizácia tvorivých workshopov z oblasti marketingu, zakladania a činnosti cvičných firiem, geografie cestovného ruchu a odbor, vyučovania cudzieho jazyka s odbornou terminológiou.

 

2.   Odborné praxe: realizácia odborných praxí pre žiakov študijných odborov: manažment regionálneho CR, škola podnikania, ekonomické lýceum v poľsko-slovenskom prostredí firiem v oblasti hotelierstva, turizmu, obchodu a ekonomických služieb, gastronomických, kozmetických a odevných služieb.

 

3.   Odborné kurzy: kurz animátora voľného času v oblasti CR – Krosno, barmanský kurz – Prešov a kurz obsluhy registračných pokladní – Krosno

 

4.  Vybavenie škôl modernými didaktickými pomôckami, ktoré umožnia prípravu študentov pre reálne podmienky praxe, technickými pomôckami nevyhnutnými pre účely realizácie cvičných firiem a organizáciu medzinárodnej súťaže Nápad predáva.

 

Obdobie realizácie: 01.09.2019 – 31.08.2021

Hodnota projektu: 243 433,26€      Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 206 918,20€
                                                      (percentuálny podiel 85% - Európsky fond regionálneho rozvoja);

Vedúci partner – Úrad mesta Krosna: 147 310,45€  dofinancovanie z EFRR 125 213,84€

 Partner 1 – SOŠ podnikania Prešov: 96 122,81€        dofinancovanie z EFRR  81 704,36€