• Školský internát

    •  

     Čitateľská_gramotnosť_a_školská_knižnica - video

     Kreatívna_činnosť - video

     Kultúrno-spoločenské_aktivity - video

     Športové_aktivity - video

     Tvorivé_práce - video

      

     CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

     Veľkosť internátu

            Školský internát pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov je školským zariadením, ktoré nemá právnu subjektivitu. Poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 105 žiakov. Celkove sú v internáte 4 výchovné skupiny s priemerným počtom 26 žiakov strednej školy. Internát je umiestnený na 4. a 5. poschodí spomínanej školy. Nachádza sa vo výhodnej lokalite. V blízkosti je autobusová, vlaková stanica a zastávka MHD.

           V priestoroch internátu je 35 izieb, knižnica, 1 multifunkčnú miestnosť, 2 kuchynky. Je tu  možnosť využívania posilňovne a telocvične školy, ďalšie učebne školy, kongresovej miestnosti, školskej jedálne a oddychovo-športového areálu za školou.

           Pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti sú k dispozícii počítače, laserové tlačiarne, telovýchovné náradie a náčinie, odborná a populárna literatúra, a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V celom školskom internáte je wifi pripojenie. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v internáte je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa.

     Charakteristika žiakov

            V internáte sú ubytovaní žiaci Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, v prípade voľných ubytovacích kapacít internát poskytuje ubytovanie žiakom aj iných stredných škôl.

            Prijímanie žiakov do internátu  na nasledujúci školský rok sa realizuje v období po prijímacích skúškach na stredných školách na základe  kritérií prijatia do internátu na nasledujúci školský rok.

      

     Charakteristika pedagogických zamestnancov

             Na počet ubytovaných a na zabezpečenie trojzmennej prevádzky internát má vedúceho úseku školského internátu a výchovy mimo vyučovania, 3 vychovávateľov a zamestnanca na nočné služby. Riaditeľom internátu je riaditeľ strednej školy.

            Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady zo súčasného kolektívu spĺňa 100 % zamestnancov. Z celkového počtu majú traja zamestnanci vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a jeden zamestnanec vysokoškolské vzdelania I. stupňa.

           V záujme zvýšenia kvalifikácie vychovávateľov, chceme pracovníkov motivovať, aby sa systematicky zúčastňovali ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie netradičných metód práce.

     Niektorí vychovávatelia ovládajú špecifické zručnosti ako :

     • ovládanie špecifických PC programov, 
     • práca netradičnými technikami a s netradičným materiálom,
     • tvorba projektov, jeden vychovávateľ sa venuje školskej knižnici....

           V internáte nepôsobí školský psychológ  ani špeciálny pedagóg, ale v prípade potreby spolupracujeme s výchovnou poradkyňou školy.

     Dlhodobé projekty, programy

     Zapojení sme  do dlhodobých projektov ako je :

     • spolupráca s inými školskými internátmi, najmä v športovej a kultúrnej oblasti (súťaž v stolnom tenise, volejbal, florbal, spevácka súťaž).
     • realizujeme  celointernátne projekty ako privítanie žiakov I. ročníkov, rozlúčka so žiakmi IV. ročníkov, mikulášsky a vianočný program, karneval, internátny ples, športové turnaje, deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, týždeň zdravej výživy, Medzinárodný deň knižníc.

     Spolupráca  s rodičmi  a inými subjektami

            Spolupracujeme  najmä s rodičmi žiakov a triednymi učiteľmi. Rodičia môžu prísť na konzultácie do internátu podľa potreby v priebehu celého školského roka. V prípade potreby riešenia problémov so žiakmi  vychovávatelia kontaktujú rodičov.  Počas organizovania triednych aktívov v škole sme plne k dispozícii rodičom, ktorí majú záujem o všetko dianie v školskom internáte, resp. o informácie o ubytovaných. Aktuálne otázky života internátu riešime v  rade školy, kde sú členmi aj rodičia žiakov. O závažných zmenách  informujeme  rodičov aj prostredníctvom informačných listov a mailov.

           V rámci spolupráce s triednymi učiteľmi je hlavným cieľom sledovanie prospechu a správania žiakov, pomoc slabo prospievajúcim a eliminovanie nežiaducich javov vo výchovno-vzdelávacom procese.

         Ďalšími subjektmi, s ktorými spolupracujeme sú:  zriaďovateľ- odbor školstva, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Metodické centrum, Divadlo  DJZ Prešov, Divadlo A. Duchnoviča Prešov, Centrum voľného času ABC, a ďalšie štátne i neštátne subjekty.

     Školský_poriadok_ŠI.pdf