• Charakteristika ŠI

     • Školský internát

     •  

      Čitateľská_gramotnosť_a_školská_knižnica - video

      Kreatívna_činnosť - video

      Kultúrno-spoločenské_aktivity - video

      Športové_aktivity - video

      Tvorivé_práce - video

       

      CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

       

      Veľkosť internátu

       

                  Školský internát pri Strednej odbornej škole podnikania je školským zariadením, ktoré nemá právnu subjektivitu. Poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 120 žiakov. Celkove je v internáte 5 výchovných skupín s priemerným počtom 24 žiakov strednej školy. Internát je umiestnený na 4. a 5. poschodí spomínanej školy. Nachádza sa vo výhodnej lokalite. V blízkosti je autobusová, vlaková stanica a zastávka MHD.

       

                  V priestoroch internátu je 31 izieb, 1 študovňa, knižnica, 1 multifunkčnú počítačovú miestnosť s pripojením na internet, 2 kuchynky. Je tu  možnosť využívania posilňovne a telocvične školy, ďalšie počítačové učebne školy, kongresovej miestnosti, školskej jedálne a oddychovo-športového areálu za školou.

       

                  Pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti sú k dispozícii počítače, laserové tlačiarne, telovýchovné náradie a náčinie, odborná a populárna literatúra, časopisy, hudobné nástroje, hudobné nosiče a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v internáte je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa. 

       

      Charakteristika žiakov

       

                  V internáte sú ubytovaní žiaci Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici, v prípade voľných ubytovacích kapacít internát poskytuje ubytovanie žiakom aj iných stredných škôl.

       

                  Prijímanie žiakov do internátu  na nasledujúci školský rok sa realizuje v období po prijímacích skúškach na stredných školách na základe  kritérií prijatia do internátu na nasledujúci školský rok.

       

      Charakteristika pedagogických zamestnancov

       

                  Na počet ubytovaných a na zabezpečenie trojzmennej prevádzky internát má 4 vychovávateľov, vedúceho úseku pre výchovu mimo vyučovania. Riaditeľom internátu je riaditeľ strednej školy.

       

                  Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady zo súčasného kolektívu spĺňa 100 % zamestnancov. Z celkového počtu majú traja zamestnanci vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a dvaja zamestnanci vysokoškolské vzdelania I. stupňa.

       

                  V záujme zvýšenia kvalifikácie vychovávateľov, chceme pracovníkov motivovať, aby sa systematicky zúčastňovali ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie netradičných metód práce.

       

      Niektorí vychovávatelia ovládajú špecifické zručnosti ako :

      • ovládanie špecifických PC programov, 
      • práca netradičnými technikami a s netradičným materiálom,
      • tvorba projektov, jeden vychovávateľ sa venuje školskej knižnici....

                  V internáte nepôsobí školský psychológ  ani špeciálny pedagóg, ale v prípade potreby spolupracujeme s výchovnou poradkyňou školy.

            

      Dlhodobé projekty, programy

       

      Zapojení sme  do dlhodobých projektov ako je :

      • spolupráca s inými školskými internátmi, najmä v športovej a kultúrnej oblasti (súťaž v stolnom tenise, volejbal, florbal, spevácka súťaž).
      • realizujeme  celointernátne projekty ako privítanie žiakov I. ročníkov, rozlúčka so žiakmi IV. ročníkov, mikulášsky a vianočný program, karneval, internátny ples, kurz spoločenského správania a spoločenských tancov, športové turnaje, deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, týždeň zdravej výživy, Medzinárodný deň knižníc.

       

      Spolupráca  s rodičmi  a inými subjektami

       

                Spolupracujeme  najmä s rodičmi žiakov a triednymi učiteľmi. Rodičia môžu prísť na konzultácie do internátu podľa potreby v priebehu celého školského roka. V prípade potreby riešenia problémov so žiakmi  vychovávatelia kontaktujú rodičov.  Počas organizovania triednych aktívov v škole sme plne k dispozícii rodičom, ktorí majú záujem o všetko dianie v školskom internáte, resp. o informácie o ubytovaných. Aktuálne otázky života internátu riešime v  rade školy, kde sú členmi aj rodičia žiakov. O závažných zmenách  informujeme  rodičov aj prostredníctvom informačných listov.

       

              V rámci spolupráce s triednymi učiteľmi bola vytvorená tzv. pedagogická dvojka, ktorej cieľom je sledovanie prospechu a správania žiakov, pomoc slabo prospievajúcim a eliminovanie nežiaducich javov vo výchovno-vzdelávacom procese.

       

                 Ďalšími subjektmi, s ktorými spolupracujeme sú SOŠ podnikania,  zriaďovateľ- odbor školstva, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Metodické centrum, Divadlo  DJZ Prešov, Divadlo A. Duchnoviča Prešov, Šarišské osvetové stredisko, Centrum voľného času ABC, Vojenský útvar 1107  a ďalšie štátne i neštátne subjekty.

       

      Výchovný_program_ŠI_SOŠP_2020_21.pdf

      Školský_poriadok      dodatok_č.1_k_škol.poriadku_ŠI

                                          dodatok_č.2_k_škol.poriadku_ŠI

       

                                                                                               

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje