• Novinky

      • Voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov

      • Vážení rodičia,

       v pondelok 28.9.2020 v čase od 7,00 do 12,00 hod. prebehnú vo vestibule SOŠ podnikania opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupcov rodičov a zákonných zástupcov žiakov, nakoľko pri prvom termíne nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov pri opakovaných voľbách nie je. Kandidujú spolu 4 rodičia, pričom zvoliť si môžete maximálne 3 svojich zástupcov v Rade školy.

       Budeme radi, ak sa hlasovania zúčastníte a vyberiete si svojich zástupcov do Rady školy.

      • Festival Prešov číta rád opäť aj na našej škole

      • Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava aj v týchto neľahkých časoch opätovne uskutočnila festival Prešov číta rád. Naša škola sa rozhodla aj tento rok do tohto festivalu zapojiť a našich žiakov počas dvoch dní navštívili dvaja knižní hostia festivalu spolu s pracovníčkami krajskej knižnice.

       Vo štvrtok 24.9.2020 pred žiakov druhých ročníkov predstúpila prešovská spisovateľka Ivana Ondriová, ktorá sama hovorí: „Písanie milujem a neviem si bez neho predstaviť jediný deň. Verím, že ma tá chuť vymýšľať vlastné príbehy nikdy neopustí.“ Jej románové príbehy prinášajú zmes romantiky, lásky, vášne, tajomna, psychológie, napätia, drámy i zábavy, jednoducho všetkého, čo patrí k dobrému oddychovému čítaniu. To všetko bolo vidieť v jej zaujímavom rozprávaní nielen o jej tvorbe, ale aj živote a inšpirácii.

       V piatok 25.9.2020 nás navštívila košická spisovateľka Štefánia Opremčáková, ktorá  vyštudovala sociálne právo a je okrem iného aj autorkou azylového domu pre bezdomovcov a sociálnej kliniky pre týrané matky s deťmi. S písaním začala už na gymnáziu a za svoju prvú knihu si vyslúžila trojku z chovania. Má za sebou veľmi pozoruhodný život a žiakom prvých ročníkov mala čo povedať nielen o písaní, knihách, ale aj živote. Ako sama hovorí: „Nikdy som nemala ambície napísať knihu. To, čo som zažila, ma však nakoplo, aby som to povedala aj iným a týmto príbehom zároveň zatriasla ľuďmi.“

       V mene našich žiakov ďakujeme Krajskej knižnici P.O.Hviezdoslava, že sme mohli byť súčasťou festivalu Prešov číta rád a že naše hostky podali žiakom zaujímavé životné príbehy, inšpirovali ich byť tvorivými, nebáť sa ukázať svetu svoj talent.

       /Fotogaléria/

      • Voľby do ŽŠR

      • Vo štvrtok, 24. 09. 2020 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 14 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 186 žiakov našej školy.

        POČET PLATNÝCH HLASOV: 183

       POČET NEPLATNÝCH HLASOV: 3

       SPOLU: 186

       Voľby prebiehali pod dohľadom 2 volebných komisií. Následne centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník a potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.

       Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

       1. Lívia Lengerová

       2. Jakub Trebuňák

       3. Rebeka Hodošiová

       4. Klaudia Brabcová

       5. Patrícia Haboráková

       6. Anna Jurkovičová

       7. Simona Dziaková

       8. Eva Hudáková

       9. Lucia Šoltisová

       10. Anna Danková

       11. Viktória Iľková

       12. Sabina Balintová

       Koordinátor ŽŠR – Mgr. Veronika Stoláriková

       V žiackej školskej rade v školskom roku 2020/2021 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom.

       Na 1. zasadnutí novozvolenej ŽŠR si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stala Lívia Lengerová zo IV.C, podpredsedom ŽŠR – Eva Hudáková z II.A.

      • Grafická súťaž pre mladých

      • Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tento rok grafickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020. Termín uzávierky súťaže je už budúci týždeň.

       Téma grafickej súťaže:  Vedci – superhrdinovia dnešných dní

       Kategórie súťaže:        1. Študenti stredných škôl                 2. Študenti vysokých škôl a doktorandi                                

       Uzávierka súťaže:                2. 10. 2020

       Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, formulár sú zverejnené na adrese:

       https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/graficka-sutaz.html?page_id=1586

       V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo.

       Prosím, informujte o tejto súťaži pedagógov Vašej školy, študentov a doktorandov. Ak máte otázky k tejto súťaži, napíšte na mail: ncpvat@cvtisr.sk

       S pozdravom

       Za kolektív NCP VaT

       Mgr. Agáta Fisterová

      • ZELENÝ SVET 2020

      • Milí priaznivci a nadšenci Zeleného sveta,

       radi by sme Vám pripomenuli  25. ročník súťaže umeleckej tvorivosti deti a mládeže ZELENÝ SVET 2020.

       Téma 2020: Je to v mojich rukách

       Prostredníctvom tejto témy vyzývame mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešenim a následne svojou tvorbou vyjadrili osobný postoj k tejto téme.           

       Termín uzávierky súťaže je 11 novembra 2020. Viac informácií o podmienkach súťaže sa dozviete na: Zeleny svetPropozície súťaže si môžete pozrieť TU a novú kategóriu pre učiteľov TU

       Tešíme sa na práce vašich žiakov!

       MSc. Jana RajnohováŠpecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie / Environmental education and training specialist

       SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKYOdbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

       DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL SCIENCESDepartment of Environmental Education and Training

       Tajovského 28975 90 Banská BystricaSLOVAKIA

        Tel.: +421 48 43 74 196www.sazp.sk

       /Plagáty/

      • Európsky deň jazykov

      • Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Európskou komisiou a Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – v Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

       Pre našich žiakov sme pripravili tento rok rozhlasové vysielanie a aktivity zamerané na možnosti využitia znalosti cudzích jazykov nielen na študijné a odborné potreby, ale predovšetkým za účelom zábavy a vzájomnej výmeny skúseností. Vo fotogalérii si môžete pozrieť aktivity študentov počas vyučovania.

       Rodičia, podporujme spoločne celoživotné jazykové vzdelávanie našich detí  😊

       Učitelia anglického, nemeckého a ruského jazyka SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove

       /Plagát/

       /Fotogaléria_AJ/

       /Fotogaléria_NJ/

      • Festival architektúry a dizajnu Prešov

      • Žiačky  III.A  a IV.A  študijného  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  sa  zúčastnili  dňa 23.09.2020  na Festivale  architektúry  a dizajnu  organizovaného krajským  pamiatkovým  úradom  Prešov s cieľom  preniesť ideu prípravy a budovania kvalitnej architektúry z ateliérov a uzavretých rokovaní do verejného priestoru pre všetkých.

       V kontexte tohtoročného motta FEAD-u „Kvalitnú prítomnosť  nemôžeme budovať bez poznania minulosti“ sme  si aj  my  účasťou na festivale pripomenuli 70. výročie vyhlásenia Pamiatkovej rezervácie Prešov prezentáciou  tvorivej  činnosti  a zručnosti našich žiakov študijného umeleckého  odboru  dizajnu interiéru  vo forme katalógov, plagátov i modelov, formou fotokomparácií, komentovanej prehliadky a odbornými  materiálmi. Inštaláciou prezentačného stánku a realizáciou prezentačnej prehliadky  zaujali  naše  žiačky  širokú  odbornú  i laickú  verejnosť,  čím  sa  značne  zaslúžili  o šírenie  dobrého  mena  našej  školy.  Vzácnymi  hosťami nášho stánku boli okrem renomovaných architektov aj ikony prešovskej divadelnej scény – manželia Stražanoví, ktorí  šarmantne  spríjemnili  festivalový deň  nám a návštevníkom nášho stánku.

       Za  túto  prácu  patrí  vďaka žiačkam III.A triedy Veronike Harajdovej, Rebeke Hodošiovej  Adriáne Čuchranovej, žiačkam IV.A triedy Viktórii Neupauerovej,  Emme Vittekovej a žiakovi Adamovi Markušovivedeniu  školy  za možnosť  inej  formy  vyučovania, odborným  učiteľom  za prípravu prezentačného  materiálu a prípravu žiakov na festival – p. Mgr. Martine Lelákovej a Ing. arch. Silvii Šillovej, p. Ing. Marte Drabovej za účasť na festivale. Za technickú podporu ďakujeme p. zástupcovi RŠ Ing. Bohušovi Popíkovi a p. J. Stredňákovi.

       /Fotogaléria/

      • Voľby do žiackej školskej rady

      • Milí študenti,

       dňa 24.09.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

       Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky. Profily kandidátov nájdete na nástenke ŽŠR na 3. poschodí.

       Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR. Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa nasledujúceho rozpisu.

       07:55-08:10 – žiaci 1. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       08:10-08:25 – žiaci 2. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       08:30-09:00 – žiaci 3. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       09:20-09:50 – žiaci 4. ročníka pod dozorom vyučujúcich

         Tešíme sa na vašu účasť!!!

      • Klub priateľov divadla a umenia

      • Milé  žiačky a žiaci – milovníci divadla  a umenia,

       srdečne  vás  pozývame  na spoluprácu  v Klube priateľov divadla a umenia,  ktorý  bude v tomto šk. r. pracovať  ako  voľné  združenie  tých,  ktorí  obdivujú  dramatické  umenie  a cítia  v sebe  odvahu  realizovať  sa  v akejkoľvek  polohe  divadelníctva.

       Ak  máš  blízko  k recitácii, herectvu, písaniu,  maľbe, kresbe, tvorbe kostýmov,  rád  tancuješ (profesionálne – v tanečnom súbore/  amatérsky),  neváhaj  a pridaj  sa  k nám!

       Prihlásiť  sa  môžeš  u p. Mgr. Martiny  Lelákovej v kabinete 509  na 5.poschodí každý  utorok od 8,00 - 15,00 h..

       Tešíme  sa  na spoluprácu!

       Mgr. Martina  Leláková, Mgr. Ján Benko, PhD.

      • Týždeň dobrovoľníctva

      • Dňa 17.09.2020  sa členky školského Ekoklubu  našej školy  aktívne  zúčastnili  na ekodielni  organizovanej Grécko-katolíckou charitou v Prešove.  Zamestnanci charity  odprezentovali  obsahovú  náplň  práce svojich dobrovoľníkov, priestory, v ktorých  pracujú  a naše  žiačky si mohli  vyskúšať  svoju  zručnosť v ekodielni charity.

       Účasť na tomto podujatí obohatila zúčastnených ľudsky i odborne (ekospracovanie zvyškových materiálov).

       Ďakujeme za možnosť participácie na medzinárodnom Týždni dobrovoľníctva  Gréckokatolíckej charite v Prešove v zastúpení p. Mgr. J. Gondovou, vedeniu školy za možnosť inej formy  vyučovania, p. Ing. M. Drabovej za sprievod.

       Mgr. Martina Leláková

      • Biela pastelka

      • V piatok, 18.septembra 2020, sa po celom Slovensku konala verejná zbierka Biela pastelka. Výnos zo zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto situáciou vyrovnať.  Do tejto aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých sa zapojila aj naša škola. Žiaci II.A triedy si obliekli tričká s logom zbierky a v rukách držali zapečatenú pokladničku s evidenčným číslom a logom. Takto pripravení sa vydali do prešovských ulíc. Oslovili nás aj v triedach a na chodbách školy. Mnohí sme radi prispeli na dobrú vec a aspoň symbolickou čiastkou pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

       /Fotogaléria/

      • Sledovanie zdravotného stavu – informácie COVID-19

      • Milí žiaci a rodičia,

       žiadame Vás, aby ste dôsledne sledovali zdravotný stav u svojich detí v súlade s nariadením ÚVZ a v prípade akejkoľvek pochybnosti o zdraví ich ponechali v domácom prostredí. Hygienici v nariadení pripomínajú, že žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy majú v čase karanténneho opatrenia povinnosť zdržať sa sociálnych kontaktov i cestovania.

       Ďalej vyzývame rodičov, že aj pri podozrení z príznakov vírusu u členov domácnosti, doporučujeme za zvýšených opatrení ostať v domácej izolácii a hlavne dodržiavať zásady zvýšenej ochrany pomocou rúška, umývania rúk, odstupov. Ak niekto z členov spoločnej domácnosti čaká na výsledok testu na COVID-19, odporúčame nechať žiaka v domácom prostredí a neposielať ho do školy až do negatívneho výsledku testu. Ak žiak ostáva doma, informujte o tom triedneho učiteľa.

       Nikto s príznakmi COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Sme za to, že k udržaniu pandémie COVID-19 pod kontrolou v našej škole, prispieva každý z nás a aj preto Vám ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

       Viac informácii na webe:  https://korona.gov.sk/

                                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Michal Čiernik, riaditeľ školy

      • Plenárna schôdza s voľbami do Rady školy

      • Dňa 24.9.2020 (štvrtok) sa počas plenárneho zasadnutia Združenia rodičov školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove, so začiatkom o 15,30hod., uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠP z radov rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy.

       Voľby_výzva_PSK             Výzva_na_voľby_do_RŠ

       Voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov a zákonných zástupcov sa uskutočnia na základe výzvy predsedu PSK.  Zvoliť sa majú traja zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov. Kandidáta do rady školy za rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 21.9.2020.

       Pri voľbe členov rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa vo štvrtok 24.9.2020 nezúčastní plenárneho zasadnutia, na ktorom táto voľba prebehne, viac ako polovica rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy, budú vyhlásené nové opakované voľby, ktoré sa uskutočnia v pondelok, 28.9.2020.

       Preto žiadame rodičov školy, aby sa zúčastnili plenárneho zasadnutia a táto voľba mohla prebehnúť. Rada školy je veľmi dôležitým orgánom v živote školy, kde napríklad okrem iného volí riaditeľa školy, sú jej prednášané správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, správy o hospodárení školy, návrhu rozpočtu školy, počte tried, prijímacích skúšok atď. Budeme radi, keď sa nielen zúčastníte tejto voľby, ale aj prejavíte záujem byť členom rady školy a podieľať sa na jej rozvoji.

       Program členskej schôdze RZ pri SOŠP:

       1. Otvorenie
       2. Informácia o voľbách do Rady školy a voľba volebnej a mandátovej komisie
       3. Informácia o IES certifikáte
       4. Voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy
       5. Správa o činnosti rodičovskej rady v šk. roku 2019/20
       6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2019/20
       7. Správa revíznej komisie o hospodárení s fin. prostriedkami 2019/20
       8. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2020/21
       9. Schválenie rozpočtu na školský rok 2020/21
       10. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2019/20
       11. Uznesenie PSK o racionalizácii stredných škôl v okrese Prešov    
       12. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy
       13. Diskusia
       14. Uznesenie
       15. Záver
      • NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV

      • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi.

       ČO MÔŽETE DAROVAŤ? - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhatká, fixky) - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier) - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery) - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky) - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka) - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo).

       Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka Vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme.

       Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 pani Mgr. Stolárikovej do 14. septembra.

      • Info pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021

      • Informácie pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021

       Príchod žiakov: 07,00 – 08,00 hod. 

       Pri príchode do školy každý žiak:

       • pripraví si vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnohodnotného žiaka pred nástupom do strednej školy“ (ukrajinskí žiaci sa preukážu ešte aj negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 48 hodín. V prípade, ak by počas školského roka opustili územie Slovenskej republiky /napríklad na víkend k rodičom na Ukrajinu/ a na Slovensku by stále platili obmedzenia v súvislosti s COVID 19....... žiaci opätovne nemôžu byť na internáte, resp. v škole a až do vykonania ďalšieho testu na COVID 19. Musia počkať na negatívny výsledok, ktorý následne predložia. Nemôžu navštevovať vyučovanie a ani školu a sú povinní zostať v karanténe, ktorú nezabezpečuje škola a ani internát.),
       • podrobí sa meraniu telesnej teploty teplomerom, 
       • donesie si dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky, 
       • nasadí si rúško, tak aby zakrývalo dýchacie cesty, 
       • vydezinfikuje si ruky, 
       • bude dodržiavať odstup 2 m,  
       • následne pôjde do triedy podľa rozdeľovníka:
       • Všetci žiaci z Ukrajiny sa musia zaregistrovať na: https://korona.gov.sk/ehranica/ . Ukrajinskí žiaci, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky nemôžu nastúpiť do školy a ani sa ubytovať na internáte pokiaľ nebudú mať negatívny test na COVID 19, vykonaný na území Slovenskej republiky. Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú títo žiaci informovaní orgánmi Slovenskej republiky o tom, že po príchode na územie Slovenskej republiky musia ísť do domácej karantény a tam vyčkať na výzvu dostaviť sa absolvovanie testu na COVID 19. V karanténe musia ostať od vstupu na územie Slovenskej republiky až do doručenia negatívneho výsledku na COVID 19, čo môže byť spolu cca 7 - 8 dní. Až po negatívnom testovaní môžu prísť do školy, resp. ubytovať sa na školskom internáte školy.

       Rozdeľovník tried:

       2.A / č. 315 – tr. Šebejová J. 

       2.B / č. 306 – tr. Černajová

       3.A / č. 309 – tr. Benko 

       3.B / č. 218 – tr. Stoláriková 

       3.C / č. 209 – tr. Onderková

       4.A / č. 316 – tr. Leláková 

       4.B / č. 319 – tr. Tomanová 

       (žiaci 1.ročníkov pôjdu k prijímacím stolom (vľavo), kde dostanú základné informácie od učiteľov). Viac informácii o fungovaní stredných škôl počas pandémie COVID-19 nájdete na webe MŠVVaŠ SR.

      • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1. septembra 2020 (t.j. utorok) od 17,00 do 21,00 hod.

       Žiak pri nástupe predloží:

       - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

       - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom

       Pozn.: tlačivá sa nachádzajú na úvodnej stránke školy , v článku Oznam zákonným zástupcom pred nástupom do školy. Vstup do budovy školy a ŠI bez týchto prehlásení nie je možný.

       Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september predstavuje 90,- €, úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

      • Oznam zákonným zástupcom a žiakom pred nástupom do školy

      • Žiaden žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

       Pred nástupom do školy ste povinný predložiť nasledujúce tlačivo:

       -  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.

       V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       -  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti

       Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka_alebo_plnoleteho_ziaka_pred_nastupom

       Podmienky pre zákonných zástupcov ukrajinských žiakov:

       - Pri príchode na územie Slovenskej republiky je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.

       Pri nástupe do školy ste povinný spoločne s tlačivami, ktoré boli spomínané, predložiť aj negatívny test na ochorenie COVID-19.

       Vstup do budovy je dovolený len v rúškach!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Prešov číta rád
  • Zelený svet 2020
  • Nemecký jazyk
  • Anglický jazyk
  • Charita
  • Festival architektúry a dizajnu
  • Biela pastelka
  • Šarišský hrad
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo