• Dualné vzdelávanie

    •  

     Obchodná akadémia realizuje od školského roka 2019/2020

     v spolupráci so zamestnávateľmi duálne vzdelávanie

     v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

      

     PREČO duálne vzdelávanie

     - duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa
     - žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti - zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi
     - žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve

      

     AKO vstúpiť do duálneho vzdelávania
     1. Ak sa žiak rozhodne pre duálne vzdelávanie, volí si aj zamestnávateľa, u ktorého sa bude prakticky vzdelávať.
     2. Žiak spolu so školou kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým sa dohodne na podmienkach vzdelávania.
     3. Žiak sa aj po prijímacích skúškach môže rozhodnúť pre duálne vzdelávanie u vybraného zamestnávateľa.
     4. Žiak, ktorý sa po prijatí do školy rozhodol pre duálne vzdelávanie, podpíše učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

      

     PRACOVNÉ ČINNOSTI v duálnom vzdelávaní u zamestnávateľov
     - výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností
     - vedenie podvojného účtovníctva, fakturácia, správa daní, mesačné výkazy, ročná uzávierka a závierka
     - zostavovanie finančného plánu a rozpočtu
     - administratívna podpora jednotlivých zložiek manažmentu
     - vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi aj v cudzom jazyku
     - organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, obchodných a služobných ciest, rezervácia hotelov, leteniek
     - vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní
     - platobný a obchodný styk klientov, evidencia a archivácia dokumentov

      

      
      

     http://dualnysystem.sk/