• História školy

     • O škole

     •          HISTÓRIA  ŠKOLY 

      • 1951/52 – zriadenie Strediska pracujúceho dorastu pri Odevných závodoch v Prešove. Pre profesiu pánsky krajčír sa začína pripravovať 27 žiakov v dvojročnom učebnom odbore.
      • 1970 – prebieha príprava absolventov aj pre pobočné závody v Michalovciach, Košiciach, Svidníku, Lipanoch, ale hlavne pre závod v Prešove.
      • 1973/74 – bola daná do užívania nová 5-poschodová budova Stredného odborného učilišťa pre 350 žiakov s domovom mládeže, školskou jedálňou a telocvičňou.
      • 30. 4. 1981 – prezident republiky udelil kolektívu pracovníkov Stredného odborného učilišťa „Vyznamenanie za vynikajúcu prácu“.
      • 1982/83 – experimentálne zavedený študijný odbor operátor odevnej výroby.
      • 1. 2. 1991 – rozhodnutím ministra priemyslu SR bolo zriadené Stredné odborné učilište odevné ako príspevková organizácia.
      • 1991/92 – do siete školy zaradený nový učebný odbor krajčír – dámske odevy.
      • 1993/94 – pri Strednom odbornom učilišti odevnom bola zriadená Stredná priemyselná škola odevná so študijným odborom odevníctvo.
      • 11. 4. 1997 – škola sa stáva členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – záverečné skúšky sa realizujú pod odborným dohľadom zástupcu SOPK a najlepší žiaci získavajú osvedčenie SOPK.
      • 13. 5. 1998 – minister hospodárstva SR udelil škole „ČESTNÉ UZNANIE MH SR“ za dobré výsledky v príprave mládeže na robotnícke povolanie.
      • 1999/2000 – do siete školy je zaradený nový študijný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov pri Strednej priemyselnej škole odevnej.
      • 1. 9. 2000 – v budove školy v priestoroch školského internátu na 5. poschodí sú otvorené nové priestory odborného výcviku a praxe.
      • 1. 1. 2003 – zlúčením SOU odevného a SPŠ odevnej vznikla Združená stredná škola odevná v Prešove.
      • 31. 7. 2003 – bol škole udelený inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. v Londýne rating hodnoty „B“ – spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalé dobrých výsledkov.
      • 2004 – do siete školy bol zaradený nový študijný odbor obchodný pracovník.
      • 2005 – do siete školy boli zaradené nové študijné odbory, a to odevný dizajn, škola podnikania, pracovník marketingu /pre cestovný ruch a obchod/, grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby v odevníctve.
      • 1. 9. 2006 – zmena názvu školy: Združená stredná škola.
      • 2006 - do siete školy boli zaradené nové študijné odbory, a to manažment regionálneho cestovného ruchu a informačné systémy a služby.
      • 29. 6. 2006 - bol škole udelený inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. v Londýne rating hodnoty „BB“ – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.
      • 2007 – do siete školy bol zaradený nový študijný odbor styling a marketing.
      • 1. 9. 2008 – zmena názvu školy: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA.
      • 1. 9. 2009 – zmena názvu školy: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA.
      • 9. 3. 2010 – bol škole udelený Certifikačným orgánom systémov manažérstva PQM, s.r.o. Banská Bystrica CERTIFIKÁT manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008.
      • 2010 – do siete školy bol zaradený nový umelecký študijný odbor dizajn interiéru.
      • 6. 5. 2011 - bol škole udelený inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. v Londýne rating hodnoty „BBB“ – vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. 
      • 18. 4. 2013 - do siete školy boli zaradené nové študijné odbory: ekonomické lýceum, obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy, služby a súkromné podnikanie
      • 18. 6. 2013 - škola bola zaradená medzi Cvičné školy Prešovskej univerzity.
      • Február 2014 – predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory udelil škole „ČESTNÉ UZNANIE“ za zásluhy a rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania.
      • 2015 - do siete školy bol zaradený nový umelecký študijný odbor nástenná maľba v architektúre.
      • 2015 - do siete školy bolo zaradené Vyššie odborné vzdelávanie v štud. odboroch: financie, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie. 
      • 24. 5. 2016 - medzinárodnou inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. v Londýne bol zvýšený rating hodnoty „A“ – špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou.                   

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
  • Prešov číta rád
  • Zelený svet 2020
  • Nemecký jazyk
  • Anglický jazyk
  • Charita
  • Festival architektúry a dizajnu
  • Biela pastelka
  • Šarišský hrad
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie