• Maturita 2021

    • Školský rok 2020/2021

      

      

     Školský rok 2019/2020

     Maturitná skúška

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

     sa uskutoční z predmetov:

     a) slovenský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),

     b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk

         dňa 18. marca 2020(streda),

     c) matematika dňa 19. marca 2020(štvrtok)

      

     Náhradný termín písomnej MS:

     Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční vtermíne 31.03.2020 – 03.04.2020. Dni konania náhradného termínu prejednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov azverejní ich najneskôr 25.03.2020.

     Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým v ich územnej pôsobnosti v čase od 18.05.2020 do 05.06.2020.

     Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 03.09.2020 – 08.09.2020. Dnikonania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov azverejní ich najneskôr 3.augusta 2020.

      

     Školský rok 2018/2019

     Maturitné skúšky pre MS 2019:

     Termíny: 1. Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL – 12. marec 2019

                     2. Externá časť a PFIČ MS z CUJ – 13. marec 2019

                     3. Externá časť MS z MAT – 14. marec 2019

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2019: 09. – 12.apríl 2019

     Opravný termín EČ a PFIČ MS 2019: 3. – 6. september 2019

      Maturitná_práca_-_šablona_2018_2019

     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

      

      Školský rok 2017/18

     http://www.nucem.sk/sk/maturita

     /Základné_informácie_MATURITA_2018/

     Milí žiaci,
     predstavujeme vám učebné texty pod názvom Maturitný slovník pre odborné predmety, ktorý je výsledkom práce pedagógov odborných predmetov a študentov 4. ročníkov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. Jeho cieľom je prispieť  ku kvalite vzdelávania najmä z odborných predmetov, ako sú manažment, manažmet cestovného ruchu, marketing, účtovníctvo, ale aj zo základov odvetví súkromného práva a verejného práva a finančnej gramotnosti. Predovšetkým má slúžiť na prípravu na úspešné zvládnutie "skúšky dospelosti". Všetkým študentom a maturantom želáme veľa úspechov v štúdiu i v praktickom živote.

     Za autorský kolektív : JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

     Výkladový_slovník

      

     MATURITNÉ SKÚŠKY

     Praktické MS - článok: Nezvyčajná_maturita_na_strednej_škole_v_Prešove.