• Oznamy

    • Prihlášky na školský internát – školský rok 2023/2024

     Týmto oznamujeme záujemcom (žiakom stredných škôl) o ubytovanie v Školskom internáte pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove na školský rok 2023/2024, že žiadosti je možné zaslať poštou na adresu školy, alebo mailom na adresu ligdayova@sospodnikania.skdo 15. 06. 2023. Budúci žiaci prvých ročníkov sa môžu prihlásiť po zrealizovaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiadosť o ubytovanie v ŠI a kritéria prijatia sú súčasťou tohto oznamu.

     Kritéria_prijatia_-_2023-24.docx

     Žiadosť_do_ŠI

      

      

      

      

      

      

      

      

     Školský rok 2020/2021

     Prihlášky na školský internát – školský rok 2021/2022

     Týmto oznamujeme záujemcom (žiakom stredných škôl) o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní v Prešove na školský rok 2021/2021, že žiadosti je možné zaslať poštou na adresu školy, alebo mailom na adresu ligdayova@sospodnikania.sk do 31. 5. 2021. Budúci žiaci prvých ročníkov sa môžu prihlásiť po zrealizovaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiadosť o ubytovanie v ŠI a kritéria prijatia sú súčasťou tohto oznamu.

     Žiadosť_o_prijatie_do_ŠI

     Kritéria_prijatia_2021-22

     Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1. septembra 2020 (t.j. utorok) od 17,00 do 21,00 hod.

     Žiak pri nástupe predloží:

     - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

     - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom

     Pozn.: tlačivá sa nachádzajú na úvodnej stránke školy , v článku Oznam zákonným zástupcom pred nástupom do školy. Vstup do budovy školy a ŠI bez týchto prehlásení nie je možný.

     Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september predstavuje 90,- €, úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

      

      

     Zmena v školskom internáte

     Vedenie SOŠP od školského roka 2020/2021 upravuje prevádzku v školskom internáte t.j. ruší prevádzku v sobotu a nedeľu (víkend) a s tým spojené služby (napr. pranie, strava).

     Prevádzka bude realizovaná v režime nedeľa  (príchodovka) – piatok do 16,00 hod.

     Týmto zároveň žiadame uchádzačov o ubytovanie v školskom internáte na šk.r. 2020/2021, aby túto skutočnosť vzali na vedomie.                                                                              

                                                                                                    Mgr. Michal Čiernik, v.r.

                                                                                                       Riaditeľ SOŠP a ŠI

      

     Žiadosti o internát

      

     Týmto oznamujeme záujemcom (žiakom stredných škôl) o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ podnikania

     v Prešove na školský rok 2020/2021, že žiadosti je možné zaslať poštou na adresu školy, alebo mailom na

     adresu ligdayova@sospodnikania.sk;  do 05. 06. 2020. Budúci žiaci prvých ročníkov sa môžu prihlásiť po

     zrealizovaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiadosť o ubytovanie v ŠI a kritéria prijatia sú súčasťou tohto

     oznamu.

     Žiadost_o_prijatie_do_ŠI

     Kritéria_pre_prijatie.pdf

      

      

     Školský rok 2018/2019

      

     Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      

     Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 2. septembra 2018 (t.j. nedeľa) od 17,00 do 21,00 hod.

     Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2018 predstavuje preddavok 80,- €, úhrada na číslo účtu číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

      

      

     Kritéria_pre_prijatie_do_ŠI

      

     Základné_informácie_pre_rodičov_ubytovaných_žiakov_v_ŠI

      

      

      

     Školský rok 2017/2018

      

     Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      

     Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 3. septembra 2017 (t.j. nedeľa) od 17,00 do 21,00 hod.

     Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2017 predstavuje preddavok 80,- €, úhrada na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

      

     Školský rok 2016/2017

     Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát bude 2. septembra 2017 (t.j. nedeľa) od 17:00 do 21:00 hod.

     Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2017 predstavuje preddavok 80,00 €, úhrada na:

     - číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039  

     - variabilný symbol: rodné číslo žiaka

     - do poznámky meno žiaka.

     Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internát

      

     Kritériá pre prijatie žiakov do Školského internátu pri Strednej odbornej škole podnikania pre školský rok 2017/2018

     1. Kapacita Školského internátu pri Strednej odbornej škole podnikania je 100 lôžok, t. j. 25 izieb.
     2. Termín doručenia žiadosti o prijatie do školského internátu je do 31. mája 2017. V prípade doručenia žiadosti o prijatie do školského internátu po tomto termíne bude uchádzač prijatý len v prípade nenaplnenia kapacity ŠI.
     3. Školský internát pri Strednej odbornej škole podnikania ubytuje žiakov, ktorí doručia žiadosť o prijatie do školského internátu v určenom termíne. Vedenie ŠI zváži prijatie do ŠI tých uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku hrubo porušovali školský poriadok ŠI a boli v priebehu školského roka vylúčení zo ŠI.
     4. V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je kapacita školského internátu, budú uchádzači prijímaní v tomto poradí:
      1. Uprednostnení budú žiaci SOŠ podnikania.
      2. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o prijatie do ŠI, t. j. do 31. mája 2017.
      3. Prijatí budú len uchádzači, korí v predchádzajúcom školskom roku vážne neporučovali školský poriadok školského internátu.
      4. Rozhodujúca je vzdialenosť školy od miesta bydliska (viac ako 30 km). Pri rovnakej vzdialenosti rozhoduje zložitosť dochádzky a nadväznosť spojov.
      5. Rozhodujúci je ročník narodenia. (Uprednostnení budú mladší uchádzači).
      6. Uchádzači starší ako 18 rokov budú prijatí až po vybavení žiadostí uchádzačov mladších ako 18 rokov.
      7. Uprednostnený bude uchádzač z neúplnej rodiny pred uchádzačom z úplnej rodiny v poradí:
       1. Úplná sirota,
       2. Umrel jeden z rodičov,
       3. Rozvedení rodičia.
      8. Bývajúci žiaci v ŠI, ak majú rovnaký ročník narodenia, rozhoduje vzdialenosť.
      9. Ak v predchádzajúcom školskom roku rodičia alebo zákonní zástupcovia neplatili načas náklady na ubytovanie v školskom internáte a stravovanie do 20. dňa v mesiaci.
     5. Uchádzač o pobyt v školskom internáte je prijímaný na celý školský rok 2017/2018.

      

      

                                                                              Ing. Stanislav KUCHTA, MBA v. r.

                                                                                       riaditeľ SOŠP Prešov

      

     Upozornenie pre žiakov (rodičov žiakov) školského internátu pri SOŠ podnikania v Prešove.

     Na základe dodatku č.6 k ekonomickému predpisu č.9/2011 a Všeobecného záväzného nariadenia PSK č.31/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa mení k 1.3.2015 stravovací finančný normatív. Zvyšuje sa hodnota finančného limitu na potraviny obeda na 1,25 € a hodnota večere na 1,05 €. Celodenná strava (raňajky, obed, večera) bude vo výške 2,95 €. Poplatok za ubytovanie ostáva nezmenený vo výške 25,00 €.

     Celkový mesačný poplatok (ubytovanie, stravovanie) je vo výške 80,00 €.

     Žiadame Vás o úhradu zvýšeného preddavku mesačnej platby v čo najbližšom termíne. 

      

     Žiadosť_o_prijatie_do_ŠI_2017

     Základné_informácie_pre_rodičov_ubytovaných_žiakov