• Rodičovská rada

    • Rodičovská rada pri SOŠ podnikania

     úzko spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi, s cieľom zabezpečovať záujmy rodičov a žiakov.

     Zameriava sa na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, finančne podporuje záujmovo-umeleckú a športovú činnosť, medzinárodné aktivity školy a talentovaných žiakov.

     S problémami, otázkami a návrhmi sa môžete obracať aj na e-mailovú adresu tajomníčky RR:

     cernajova@sospodnikania.sk

     V školskom roku 2020/2021 výkonný výbor RR pracuje v zložení:

     predseda       – p. Henrich Knuth
     podpredseda – p. Dziaková
     hospodár       – p. Edita Hudáková

     tajomníčka    - PaedDr. Valentína Černajová

     revízna komisia - p. Monika Fedorová, p. Edita Hudáková

     Rodičovský príspevok na tento školský rok môžu zasielať na novozaložený účet RR pri SOŠP vo VÚB.

     Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859

     Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu triedu, meno a priezvisko žiaka.

     Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B  Karol Novák