• Výsledky prijímacieho

    • Milí uchádzači,

     SOŠ podnikania v Prešove vám oznamuje, že je zverejnený zoznam prijatých uchádzačov na stránke školy. Výsledky si môžete pozrieť v zakódovanej forme na stránke školy www.sospodnikania.sk v PDF súboroch, alebo na vývesnej tabuli školy. Kód žiaka je totožný s kódom, ktorý ste dostali v rozhodnutí. Ak ste taký kód nedostali, tak nás kontaktujte na info@sospodnikania.sk a kód Vás zašleme. Pri uchádzačov s rovnakým počtom bodov na rozmedzí prijatia sme postupovali v zmysle kritérií k prijímacích skúškam.

     Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí žiakov boli zaslané zákonným zástupcom doporučenou poštou.

     Prijatých žiakov prosíme o záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium , ktoré ste obdŕžali spolu s rozhodnutím, alebo si ho stiahnite elektronicky na: https://www.sospodnikania.sk/a/zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-nenastupeni-na-studium

     a vyplnené tlačivo nám zašlite mailom na: info@sospodnikania.sk alebo poštou (osobne) na adresu školy. Prosíme o Vás o skoré vyjadrenie, aby sme vedeli informovať ďalších uchádzačov v poradí.

     Zákonným zástupcom žiakov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta odporúčame, aby podali odvolanie v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia, nakoľko sa v škole budú postupne uvoľňovať miesta po ukončení náhradného termínu prijímacích skúšok ako aj po prijatých uchádzačoch, ktorí si vybrali už inú strednú školu.

     Tlačivo na odvolanie: https://www.sospodnikania.sk/a/odvolanie-proti-rozhodnutiu

     Odvolanie sa adresuje riaditeľovi školy, alebo mailom na: info@sospodnikania.sk a ak sa uchádzač proti neprijatiu neodvolá, berie sa to tak, že súhlasí s neprijatím a prijímacie konanie je pre neho ukončené.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje