• Vyššie odborné štúdium

    • študijný odbor: 6310 Q  financie

     Vyššie odborné štúdium je tretím stupňom vzdelávania, ako pomaturitné štúdium neuniverzitného vysokého školstva. Štúdium na dennom vyššom odbornom štúdiu je ukončené absolventskou skúškou.

     Študijný odbor 6310 Q financie patrí ku kľúčovým z  pohľadu fungovania trhového hospodárstva. Poskytuje poznatky nevyhnutné pre zvládnutie problematiky peňažných sústav, finančných trhov a aktivít bánk, poisťovní a ďalších inštitúcií finančného systému, otázok štátneho rozpočtu, miestnych rozpočtov a verejných financií.

     Tento študijný odbor je koncipovaný tak, aby jeho absolventi získali ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nie len na slovenský trh, ale aj s ohľadom na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes väčšina firiem pôsobí.

     Absolventi budú schopní nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri teoretickom výskume, ale tiež tvorivo aplikovať teoretické poznatky pri praktickom riešení problémov. Budú mať komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, finančnej analýzy, ekonomiky, orientujú sa v otázkach daní a bankovníctva. Získajú schopnosti pracovať ako analytik, finančný manažér, alebo poradca vrcholového manažmentu v organizáciách súkromného i verejného sektora.

      

     študijný odbor: 6314 Q  cestovný ruch

     Vyššie odborné štúdium je tretím stupňom vzdelávania, ako pomaturitné štúdium neuniverzitného vysokého školstva. Štúdium na dennom vyššom odbornom štúdiu je ukončené absolventskou skúškou.  

     Vyššie odborné štúdium je určené absolventom stredných škôl, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou. Je príležitosťou pre získanie odbornosti tými záujemcami, ktorí sa v praxi stretávajú s možnosťou poskytovania služieb v cestovnom ruchu, majú záujem o rozvoj obce, regiónu.

     Obsah vzdelávania je postavený tak, aby študenti po absolvovaní štúdia, ukončení povinnej praxe a zodpovedajúcom zapracovaní, mohli kvalifikovane vykonávať činnosti odborných pracovníkov cestovného ruchu, ktoré súvisia hlavne s ekonomickými a prevádzkovými funkciami v príslušných zariadeniach.

     Základ budúcej odbornosti vychádza z ekonómie, základov cestovného ruchu a hotelierstva, marketingu, manažmentu podnikov a destinačného manažmentu, práva, účtovníctva a podnikateľského plánovania. Dôraz sa kladie na obchodnú politiku, služby a ich zvláštnosti v cestovnom ruchu, hotelierstve. Rozvíjajú sa komunikačné schopnosti a aktívny samostatný styk s domácimi a zahraničnými účastníkmi cestovného ruchu, ako aj s obchodnými partnermi.

     Pracovné uplatnenie absolventa je na úrovni stredného a vyššieho manažmentu v hotelových spoločnostiach, cestovných kanceláriách a cestovných agentúrach, informačných kanceláriách, v štátnom i verejnom sektore.

      

     študijný odbor: 6334 Q  medzinárodné podnikanie

     Vyššie odborné štúdium je tretím stupňom vzdelávania, ako pomaturitné štúdium neuniverzitného vysokého školstva. Štúdium na dennom vyššom odbornom štúdiu je ukončené absolventskou skúškou.  

     Vyššie odborné štúdium je zamerané na medzinárodné podnikanie s cieľom vychovať v priebehu troch rokov absolventov na vysokej úrovni vo všetkých smeroch. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri práci a riešení problémov, tímová práca je pre absolventa dominantným princípom na budúcom pracovisku.

     Absolvent študijného odboru je kvalifikovaným odborníkom, pracovníkom plne pripraveným pre trh práce, samostatne zvláda praktickú odbornú činnosť v ekonomickej, informačnej, právnej, geografickej, kultúrno - historickej, psychologickej a spoločenskej oblasti medzinárodného podnikania. Je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu  vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v medzinárodnej podnikateľskej činnosti, ako aj adaptabilnosť v príbuzných odboroch činnosti.

     Štúdium a ovládanie cudzích jazykov poskytované školou zaraďuje absolventa do kategórie plne vybavených odborných pracovníkov, súhrn teoretických a najmä praktických zručností kvalifikuje absolventa do pozície riadiaceho pracovníka stredného manažmentu.