Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3158 M styling a marketing 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6341 M škola podnikania 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Aktuálne študijné odbory

   Styling a marketing

   Styling and Marketing

The four- year study program provides complete secondary education for graduates.

The field of study prepares styling and marketing students to be professionals. The student gains knowledge and skills based on market requirements, is educated in economic subjects such as marketing, advertising, and promotion. He/She is able to carry out special projects, ensuring the economic, commercial, and administrative activities in the business. The lessons take place in specialized classrooms intended for “fashion design including image, and visage.”

The students are able to use new information technologies in their profession. Foreign language skills enable communication with foreign partners and increase the labor mobility in the European market.

The graduate has received education in fashion, lifestyle, and marketing,  perceived  as cultural and commercial phenomena. They can apply for a position of styling advisor and lifestyle specialist for creating corporate image, fashion coordinator and organizer of fashion shows, advertising and promotion assistant, assistant for public relations and communication or a marketing manager. The study can be continued at universities of different specialization.

Further education enables students to be  specialists with advanced leadership skills. 

The students of styling and marketing  present  results of their creative teamwork at a national competition called “Young Fashion Line” not only as authors of their fashion collections but also as choreographers in the field of modelling.

Štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie.

Študijný odbor pripravuje odborníkov v oblasti stylingu a marketingu. Žiak získa vedomosti a zručnosti, ktoré vychádzajú z požiadaviek trhu práce. Získa  ekonomické vzdelanie so zameraním na marketing, reklamu a propagáciu. Vie realizovať odborný projekt, zabezpečí ekonomické, obchodné a administratívne činnosti v oblasti podnikateľskej sféry. Vyučovací proces prebieha v špeciálnych aj odborných učebniach pre „módnu tvorbu imidžu a vizážistiky“.

V profesijnej činnosti žiak vie pracovať s novými informačnými technológiami. Znalosť cudzích jazykov mu umožní komunikáciu so zahraničnými partnermi a zvýši jeho pracovnú mobilitu na európskom trhu.

Absolvent po ukončení štúdia získa vzdelanie z oblasti módy, životného štýlu a sféry marketingu ako kultúrneho a komerčného fenoménu. Uplatnenie nachádza ako: poradca pre styling a životný štýl, špecialista pre tvorbu firemného imidžu, módny koordinátor a organizátor módnych prehliadok, asistent  propagácie a reklamy, asistent pre public relations a komunikáciu aj ako marketingový manažér. V štúdiu môže pokračovať na vysokých školách rôzneho zamerania.

Výsledky kreatívnej tímovej práce prezentujú žiaci študijného odboru styling a marketing na celoslovenskej súťaži „Módna línia mladých“ nielen ako autori módnych kolekcií, ale aj  vlastnou choreografiou z oblasti modelingu.

Učebný plán_Styling_a_marketing_4._ročník_2019_2020