Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6329 M 01 obchodné a informačné služby 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Študijné odbory v sieti odborov

Učebný odbor: 3152 H 02 krajčír – dámske odevy

Učebný odbor:

3152 2   krajčír

Odborné zamerania:

02    dámske odevy 

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

denné štúdium absolventov ZŠ

 

Základné údaje  

Dĺžka vzdelávania prípravy          

3 roky

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

Spôsob ukončenia  vzdelávania a prípravy

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

-     výučný list

-     vysvedčenie o záverečnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie ISCED 2

Pracovné uplatnenie absolventa:

 

absolvent sa môže po ukončení štúdia uplatniť ako: -   krajčír (ka) na šijacej dielni, pri výrobe autopoťahov, v špeciálnych prevádzkach, v módnom salóne, v strihárni, v sklade hotových výrobkov, v sklade základného a pomocného materiálu.

Nadväzná odborná príprava:

2 – ročné denné alebo 3 – ročné večerné nadstavbové štúdium

  

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre osvojenie si základných vedomostí a zručností pre život. Ich komunikačné zručnosti sú dostatočne široké a vytvárajú podmienky pre primerané riešenie rôznych pracovných, sociálnych a súkromných situácií na pracovisku i pri reprezentovaní firmy. 

Odborné vzdelávanie - umožňuje absolventom získať vedomosti a zručnosti v  priemyselnej i zákazkovej výrobe odevov, t.j. vrstvenie materiálu, kreslenie polôh, oddeľovanie, ručné a strojové šitie, žehlenie, lepenie, skúšanie, kontrolovanie, adjustácia a čistenie. Rovnako získa vedomosti a zručnosti pri výrobe autopoťahov a technickej konfekcie.                  

Zdravotné požiadavky na uchádzača 

 • zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár,
 • z hľadiska veku nie je žiadne obmedzenie pre uchádzačov o tento učebný odbor,
 • nie je však možné prijať takých uchádzačov, ktorí trpia poruchami obmedzujúcimi pohybový systém (poruchy chrbtice, krčných stavcov) a poruchami horných končatín, najmä chorobami postihujúcimi funkcie drobných kĺbov. Prekážajú tiež chronické a alergické ochorenia dýchacích ciest. Prekážkou sú aj nervové choroby, predovšetkým choroby, ktoré majú za následok poruchy pohybových koordinácií a poruchy funkcií horných končatín,
 • odbor je vhodný pre uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou (poruchy sluchu, hluchota, postihnutie dolných končatín),
 • nie sú uvádzané žiadne choroby ohrozujúce zdravie v dôsledku výkonu povolania, ani žiadne choroby z povolania,
 • povolanie je vhodné pre osoby so ZPS v súlade s písomným odporučením poradenského zariadenia, na základe ktorého môžu byť uchádzači individuálne integrovaní, pričom sa postupuje  podľa metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v stredných školách, schválené MŠ SR č. 2136/02 – 4  ako informatívno-metodický materiál pod názvom„ Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v SŠ“ a podľa Metodického usmernenia č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v základných a stredných školách.

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Učebný odbor:

3152 2  krajčír

Odborné zamerania:

02 dámske odevy  

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

denné štúdium absolventov ZŠ

                                                 

 Celková charakteristika  absolventa

 •  je schopný vykonávať kvalifikované odborné práce vo výrobe odevov, autopoťahov a technickej konfekcie,
 • dodržiava pracovnú disciplínu, technologické postupy a vie plniť opakovane úlohy v stanovenom množstve, kvalite a čase,
 • pozná pracovnoprávne vzťahy a organizačnú štruktúru podniku,
 • vie riešiť problémy na svojej úrovni, je schopný kvalitne opakovať pracovné činnosti aj v časovej tiesni,
 • po inštruktážnom zábehu vie pracovať samostatne, vykonáva samokontrolu svojej práce,
 • vie vykonávať práce v sklade základných odevných materiálov a drobnej prípravy a hotových výrobkov.

 

Absolvent učebného odboru spĺňa tieto požiadavky v oblasti odborného vzdelania            

Absolvent  má :

 •  ovládať odbornú terminológiu,
 • poznať používanú techniku v oddeľovacom, spájacom, tepelno-tvarovacom a dokončovacom procese,
 • poznať odevné materiály z prírodných a chemických vlákien a ich zmesí, vie posúdiť ich užívateľské i spracovateľské vlastnosti,
 • poznať význam symbolov v čistení a údržbe odevov, technickej konfekcie a význam certifikácie výrobkov,
 • poznať aktuálne módne trendy,
 • popísať vznik, zmenu a zrušenie pracovného pomeru, vie sa orientovať na trhu práce,
 • poznatky o základných predpisoch o bezpečnosti práce, ochrane zdravia, hygieny práce a požiarnej ochrany pri prácach.

 

Po absolvovaní odborného zamerania 02 dámske odevy absolvent vie:

 • vykonať základné strihové manipulácie, zhotoviť strihové šablóny a vyhotoviť nákres polohy,
 • na základe materiálového zloženia, väzby a iných parametrov rozoznať základné druhy vrchových materiálov, podšívky, výstuží a drobnej prípravy, ktoré sa využívajú na zhotovenie dámskych odevov a vie posúdiť ich úžitkové a spracovateľské vlastnosti,
 • vhodne zvoliť a použiť správne technologické postupy  pri individuálnom šití odevov i pri ich priemyselnom vyhotovení,
 • používať správne technologické postupy pri priemyselnom vyhotovení auto poťahov a technickej konfekcie.

 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 10.mája 2006 pod číslom CD-2006-1213/11299-6:093 s platnosťou od 1. septembra 2006 začínajúc 1. ročníkom.

UČEBNÝ PLÁN

Učebný odbor:

3152 2  krajčír

Odborné zamerania:

02 dámske odevy

Forma, spôsob a organizovanie štúdia:

denné štúdium absolventov ZŠ

           

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

14

9

8

31

slovenský jazyk a literatúra

2

2

2

6

cudzí jazyk a); b)

2

2

2

6

občianska náuka

1

1

1

3

dejepis

1

0

0

1

etická výchova/náboženská

výchova c)

1

1

0

2

matematika

1

1

1

3

chémia

2

0

0

2

základy ekológie

1

0

0

1

informatika a), d), o)

1

1

1

3

telesná výchova  a); e)

2

1

1

4

Odborné predmety

17

23

23

63

ekonomika a organizácia d)

0

1

1

2

stroje a zariadenia

1

1

1

3

odevné materiály a), d)

2

2

2

6

konštrukcia strihov a), d)

2

2

2

6

odborný výcvik a),  f), d), k), l)

12

17

17

46

Voliteľné predmety o)

2

1

4

7

úvod do sveta práce d)

0

0

0 - 1

0 - 1

cvičenia z ekonomiky

0

0

0 - 1

0 - 1

móda a štýl a), d)

0 - 1

0 - 1

0 - 2

0 - 4

cvičenia z odevnej technológie a)

0 - 2

0 -1

0 - 4

0 - 7

Spolu

33

33

35

101

Nepovinné predmety g)

4 – 10

4 – 6

4 – 6

12 – 22

športové hry a)

2

2

2

6

cvičenia z informatiky a)

2

2

2

6

konverzácia v cudzom jazyku a), b)

2

2

2

6

ochrana človeka a prírody l), h)

       

 

zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania (http://siov.sk) - vzdelávacie programy - pedagogická dokumentácia