• Žiacka školská rada

     • O škole

     • ŽIACKÁ  ŠKOLSKÁ  RADA 

       

       

       

       

      Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania v Prešove reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. Celkovú činnosť ŽŠR v školskom roku 2014/2015 koordinuje Mgr. Veronika Stoláriková.

      Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenných novinách. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Žiaci školy sa najviac tešia na akcie pri príležitosti Dňa študentstva, na imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, na vianočný a veľkonočný jarmok, študentský ples a mnohé iné súťaže a aktivity. Atmosféru jednotlivých podujatí dokumentujú aj fotografie v sekcii ŽIACI na tejto webovej stránke. S pripravovanými akciami sú žiaci pravidelne oboznámovaní nielen prostredníctvom nástenných novín, ale aj rozhlasu a svojich zástupcov – predsedov tried.


      Zloženie ŽŠR v školskom roku 2014/2015:

      členmi školskej rady sú zástupcovia všetkých tried

      predseda ŽŠR – Denis Klučerovský III.B

      podpredseda ŽŠR – Alexandra Baňasová II.B

      tajomník: Veronika Giňovská III.C

      rozhlasoví refenti: Lukáš Dzivý IV.D a Jakub Maruškanič IV.B

       


      Štatút Žiackej školskej rady: ŠTATÚT_ŽIACKEJ_ŠKOLSKEJ_RADY

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar