Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Voľné pracovné miesto - Učiteľ telesnej a športovej výchovy, Prešov

 

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov, prijme do pracovného pomeru

· učiteľa telesnej výchovy

 

Pracovné podmienky

· pracovný pomer na dobu určitú - od 8.1. 2020 do 31.8. 2021, úväzok 16 hodín týždenne.

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

· vysokoškolské vzdelanie II. stupňa umožňujúce podľa platných právnych predpisov vyučovanie telesnej a športovej výchovy.

 

Ďalšie požiadavky

· znalosť práce s PC,

· komunikatívnosť,

· hlasový prejav.

 

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované doklady

· žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,

· profesijný životopis,

· doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),

· potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatého uchádzača,

· súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 15, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v spojení s § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť poštou alebo e-mailom na adresu školy do 3. 1. 2020 do 10.00 hod.

 

Adresa školy

SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov

 

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

· mail: ciernik@sospodnikania.sk