Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Školský vzdelávací program /ŠkVP/: Business akadémia

Študijný odbor: 6341 M  škola podnikania

Štvorročný školský vzdelávací program ukončený maturitnou skúškou poskytuje absolventom úplné stredné odbornévzdelanie. Koncipovaný je ako odbor profesijnej prípravy pre podnikateľský úsek so všeobecným prehľadom o celej oblasti podnikania a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Absolventom umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách a univerzitách alebo možnosť prevádzkovať malé a stredné podniky v rôznych odvetviach národného hospodárstva.

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na  oblasť ekonomiky a podnikania, spoločenskej komunikácie, odborné predmety dávajú žiakom široký teoretický a praktický  základ v oblasti chápania a uplatňovania ekonomických javov a procesov v podmienkach trhového hospodárstva a konkurencie.

Praktická forma prípravy je založená na cvičeniach , práci v cvičnej firme a odbornej praxi vo vybraných firmách. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiakov, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Cieľom ŠkVP je každému žiakovi poskytnúť príležitosť dosiahnuť úspech a rozvíjať sa žiaducim smerom, čo zabezpečujeme pomocou pozitívneho prístupu k žiakom zakladajúcom sa na  vyzdvihovaní ich vedomostí a schopností prostredníctvom účastí na súťažiach.

Žiaci dosahujú úspechy na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, na odborných súťažiach SOČ,  o najlepší podnikateľský zámer „Cena Michala Bosáka“, „Nápad si Ty!“ a pod.

Business akadémia_foto

Učebný plán

Súhlasné stanovisko SOPK