• Novinky

     • Volejbalový turnaj
      • Volejbalový turnaj

      • Dňa 24.10.2018 CVČ ABC v Prešove zorganizovalo pre žiakov školských internátov volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Náš školský internát pod vedením Bc. Pistrákovej reprezentovali: Anna Jurkovičová, Mária Pavlíková, Viktória Neupauerová, Sarah Bednariková, Anastázia Olčáková, Beáta Chovancová, Mária Blizmanová, Jaroslava Šulíková, Erik Knut, Sebastian Bochkor. Celý priebeh turnaja bol sprevádzaný  radosťou zo zdravého súťaženia a povzbudzovania jednotlivých tímov. Naše družstvo predviedlo vo všetkých zápasoch veľmi peknú hru a umiestnilo sa na štvrtom mieste.

       /Fotogaléria/

     • Imatrikulácia na ŠI
      • Imatrikulácia na ŠI

      • Dňa 22.10.2018 sa uskutočnila v školskom internáte "Imatrikulácia" novoprijatých žiakov. Hlavným organizátorom už tradične je Žiacka rada pri ŠI v spolupráci so žiakmi tretieho ročníka. Tentokrát pod patronátom Bc. Pistrákovej a Mgr. Vargovčíkovej. Témou tohtoročnej imatrikulácie bola Spartakiáda. Jednotlivé družstvá pod patronátom tretiakov nacvičili spartakiádne vystúpenia, súčasťou večera boli aj netradičné súťaže a prezentácia talentov.

       Vyvrcholením bolo zloženie sľubu a slávnostné prijatie 44 nových študentov do cechu internátneho. V druhej časti imatrikulácie mali všetci žiaci možnosť sa zabaviť pri disco hudbe.

       /Fotogaléria/

      • Voľby do ŽŠR

      • Milí spolužiaci,

       dňa 16.10.2018 sa na našej škole uskutočnili voľby do žiackej školskej rady. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkami volieb.

       Členmi žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole podnikania v Prešove v školskom roku 2018/2019 budú nasledujúci žiaci:

       Veronika Balážová I.C, Viktória Iľková I.C, Emma Vitteková II.A, Jakub Trebuňák II.B, Anna Jurkovičová II.C, Lívia Lengerová II.C, Zuzana Majcherová III.A, Stella Szentpétery III.B, Adrián Čapo IV.B, Patrik Jurečko IV.B, Marek Tančák IV.C.

       Ako hosť na zhromaždeniach žiackej školskej rady sa zúčastní náhradníčka

       Klaudia Brabcová I.B.

       Všetkým novozvoleným členom žiackej rady srdečne blahoželáme a prajeme im veľa energie a entuziazmu pri výkone svojej činnosti v tomto školskom roku.

      • Výsledky volieb do Rady školy

      • Za členov Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov boli dňa 15.10.2018 v tajnom hlasovaní zvolení Ing. Jozef Hodoši a Mgr. Rastislav Zima.

      • Voľby do Rady školy

      • Dňa 15.10.2018 (pondelok) sa uskutoční opakovaná voľba do Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov. Voľby budú prebiehať v čase od 7,00 do 15,00 hod. vo vestibul školy.

       Dôvodom na opakovanú voľbu je, že pri prvej voľbe nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Voliť môže každý jeden rodič alebo zákonný zástupca žiakov, ktorého dieťa je žiakom školy, pričom v prípade, že na škole študuje viac jeho detí, môže uplatniť len 1 hlas.

       Kandidátmi do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov sú Ing. Jozef Hodoši, Peter Tobiaš a Mgr. Rastislav Zima.

      • Voľby do žiackej školskej rady

      • Milí študenti,

       dňa 16.10.2018 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

       Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky.

       Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa rozpisu počas prvých štyroch vyučovacích hodín v telocvični, kde budú 4 volebné komisie. Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR.

       1. vyučovacia hodina - žiaci 1. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       2. vyučovacia hodina - žiaci 2. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       3. vyučovacia hodina - žiaci 3. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       4. vyučovacia hodina - žiaci 4. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

       Zoznam_kandidátov_do_ŽŠR

     • Malý futbal
      • Malý futbal

      • Dňa 26.9.2018 sa uskutočnil futbalový turnaj Školských internátov  v Malom futbale , ktorý  zorganizovalo ABC- centrum voľného času Prešov. Zápasy turnaja sa odohrali na ihrisku  SOŠ technickej v Prešove. Turnaja sa zúčastnilo päť súťažných tímov. 

       ŠI pri SOŠ podnikania reprezentovali žiaci: Sebastian Bochkor, Vasil Mahurskyy, Daniel Bakajsa, Jozef Selep, Erik Knut, Peter Kačmár, Šimon Filip, Marek Genčúr, Damián Michalko, Tadeáš Hovanec a Ondrej Varga.

       Jedenástka našich chlapcov získala pekné 3. miesto.

       Bc. Janka Pistráková                               /Fotogaléria/

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • sospmaspo@nextra.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • +421517733413, Mobil: +421903516334
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

   • Deň bez FAST FASHION
   • Valentínska kvapka krvi
   • Život študenta po strednej škole
   • Investovanie
   • Dobrovoľníctvo
   • IT – 3D tlač a 3D sken
   • Expert Geniality Show - 13. ročník
   • Nápad predáva a DOD 2020
   • Vernisáž II.A
   • Vianočný jarmok
   • Mikulášské hody
   • Vianoce v múzeu - Solivar